BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jakubowski Szczepan (Jagiellonian University), Romaszewski Artur (Jagiellonian University), Gajda Krzysztof (Jagiellonian University), Wypyszewska Joanna, Kielar Mariusz (Jagiellonian University)
Title
E-Prescription. Selected Legal and Functional Aspects
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, t. 16, nr 3, s. 137-148, rys., bibliogr. 40 poz.
Keyword
e-usługi, e-zdrowie, Regulacje prawne, Prawo farmaceutyczne, Bezpieczeństwo danych, Bezpieczeństwo transakcji
e-services, e-health, Legal regulations, Pharmaceutical law, Data security, Transaction safety
Note
summ.
Abstract
This article is to present the concept of the electronic prescription model, taking into account legal regulations and technical solutions. Nowadays important changes have happened. In 2018, a law package regarding e-prescriptions was introduced in Poland that creates a new tool (electronic prescription) in the Polish market. Homogeneous tools enabling the security and integrity of e-documents and the approval of electronic signatures and seals are particularly important for the operation of the e-prescription. To enable the transmission of e-prescriptions it is required to join basic information and communications technology (ICT) system that supports e-prescribing to the main electronic identification system called Identification Electronic Node. In order to implement the e-prescription model, the lanuching of electronic medical records is indispensable. In most EU countries the e-prescription is implemented with the interchange standard of medical records called Health Level Seven (HL7). In terms of identification and authentication in e-prescribing, the eIDAS regulation plays a significant role. The electronic prescription has long been used in many countries, among which Sweden was one of the earliest (Sjunet system). Patients, physicians, pharmacies and the state will all benefit from the implementation. Ultimately, prescribers would have to use tools that will make it possible to ensure the confidentiality, integrity and credibility of transactions. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. (Dz.U. 2001 Nr 126 poz. 1381).
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz.U. 2018 poz. 745).
 3. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 Nr 113 poz. 657).
 4. Pachocki J. et al., Raport: Jak skutecznie wykorzystać potencjał telemedycyny w polskim systemie zdrowia? Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza, Warszawa 2018.
 5. Sośnierz A., E-recepta. Nareszcie! "Służba Zdrowia" 2018; 17-25: 19.
 6. Komisja Europejska, Badanie pulsu e-zdrowia w Europie - recepta w postaci szerszego wykorzystywania technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych przez lekarzy. 6 września 2018; http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-641_pl.htm (accessed: 6.09.2018).
 7. Boczek K., Zamki na e-piasku, "Służba Zdrowia" 2018; 34-42: 52-56.
 8. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Dz.U. z 2018 poz. 697).
 9. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia; https://www.csioz.gov.pl/# (accessed: 28.09.2018).
 10. NFZ w Łodzi. Plakat Instruktażowy Narodowego Funduszy Zdrowia w Łodzi; https://www.nfz-lodz.pl/attachments/article/8006/05_plakat_instrukcja-A2.pdf (accessed: 14.09.2018).
 11. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.
 12. Dyrektywa Wykonawcza Komisji 2012/52/UE z dnia 20 grudnia 2012 r. ustanawiająca środki ułatwiające uznawanie recept lekarskich wystawionych w innym państwie członkowskim.
 13. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565).
 14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.
 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r. poz. 159, z późn. zm. 2).
 16. Pusz M., Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Instrukcja stosowania Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA WERSJA 1.2, Warszawa 2017; https://www.csioz.gov.pl/HL7POL/pl-cda-html-pl-PL/ (accessed:28.09.2018).
 17. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579).
 18. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 19. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. 2018 poz. 1560).
 20. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii.
 21. Marucha-Jaworska M., Rozporządzenie eIDAS: zagadnienia prawne i techniczne. Wyd. 1. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017.
 22. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Rekomendacje Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w zakresie bezpieczeństwa oraz rozwiązań technologicznych stosowanych podczas przetwarzania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, Warszawa 2017; https://www.csioz.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/rekomendacje-w-zakresie-bezpieczenstwa-oraz-rozwiazan-technologicznych-stosowanych-podczas-przetw/ (accessed: 22.11.2018).
 23. eHealth DSI Operations. ePrescription and Patient Summary use cases; https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/EHOPERATIONS/ePrescription+and+Patient+Summary+use+cases#ePrescriptionandPatientSummaryusecases-ePrescription (accessed: 28.09.2018).
 24. eHealth Network. Guideline on an Organisational Framework for eHealth National Contact Point, 2015; http://ec.europa.eu/health/ehealth/docs/ev_20151123_co01_en.pdf (accessed: 28.09.2018).
 25. Komisja Europejska, Connecting Europe Facility in Telecom; http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility (accessed: 28.09.2018).
 26. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna; https://csioz.gov.pl/edm/ (accessed: 22.11.2018).
 27. Pejaś J. et al., Wdrożenie rozporządzenia eIDAS w Polsce. Raport Wersja 4.2, 2014.
 28. Dumortier J., Regulation (EU) No 910/2014 on Electronic Identification and Trust Services for Electronic Transactions in the Internal Market (eIDAS Regulation), 1 lipca 2016; https://papers.ssrn.com/abstract=2855484 (accessed: 23.11.2018).
 29. Hühnlein D., Towards eIDAS as a Service, in: Reimer H., Pohlmann N., Schneider W. (reds), ISSE 2014 Securing Electronic Business Processes, Springer Fachmedien, Wiesbaden 2014: 241-218; https://www.ecsec.de/fileadmin/Ecsec-files/pub/ISSE_2014-final.pdf (accessed: 15.09.2018).
 30. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1544).
 31. Uzasadnienie do "Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw"; https://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2018/25570,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-dowodach-osobistych-oraz-niektorych-innych-ust.html (accessed: 24.09.2018).
 32. Accenture, Obserwatorium.biz. Raport eID 2017. Elektroniczna identyfikacja w Polsce, 2017; https://www.accenture.com/pl-pl/event-eid-report-2017 (accessed: 24.09.2018).
 33. Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 2020).
 34. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1515).
 35. Kierkegaard P., E-Prescription across Europe,"Health Technol." 2013; 3 (3): 205-19; https://link.springer.com/article/10.1007/s12553-012-0037-0 (accessed: 23.11.2018).
 36. Landberg C., Apoteket and Stockholm County Council, Sweden: eRecept, an ePrescribing application, Bonn 2006.
 37. Hammar T., Nyström S., Petersson G., ?strand B., Rydberg T., Patients satisfied with e-prescribing in Sweden: a survey of a nationwide implementation, "Journal of Pharmaceutical Health Services Research" 2011; 2 (2): 97-105; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1759-8893.2011.00040.x (accessed: 24.11.2018).
 38. Stroetmann K.A. et al., eHealth is Worth it The economic benefits of implemented eHealth solutions at ten European sites, European Communities 2006; https://www.researchgate.net/publication/264167211_eHealth_is_Worth_it_The_economic_benefits_of_implemented_eHealth_solutions_at_ten_European_sites?fbclid=IwAR3wQf4LxvWH_Dq9Gm-AWQDcg2rGQP6y-UucVAsMRcLoSZAy3XFHqYTq8ojw (accessed: 23.11.2018).
 39. Deetjen U., European E-Prescriptions: Benefits and Success Factors, Oxford Internet Institute University of Oxford, Oxford 2016; https://www.politics.ox.ac.uk/materials/publications/15224/workingpaperno5ulrikedeetjen.pdf (accessed: 23.09.2018).
 40. Vatter Y. et al., Receta XXI, The regional ePrescribing system of Andalucía's public health service, Spain, Bonn 2009; https://ec.europa.eu/eip/ageing/sites/eipaha/files/results_attachments/ehri_case_receta_xxi_final-2009.pdf (accessed: 23.09.2018).
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.18.016.10429
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu