BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bednarczuk Aleksandra (Uniwersytet Warszawski), Śleszyński Jerzy (Uniwersytet Warszawski)
Title
Marnotrawstwo żywności w Polsce
Food Waste in Poland
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2019, t. 19(34), z. 4, s. 19-30, tab., bibliogr. 26 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Marnotrawienie żywności, Handel artykułami żywnościowymi, Konsumpcja żywności, Produkcja żywności
Food waste, Food trade, Food consumption, Food production
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł omawia marnotrawstwo żywności ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce. W artykule zwrócono uwagę na trudności związane z definiowaniem problemu i gromadzeniem adekwatnych danych statystycznych. Celem artykułu jest przedstawienie problemu marnotrawstwa żywności w Polsce. Zastosowano metodę opisową z wykorzystaniem stosunkowo nielicznych informacji dotyczących skali problemu i prób jego rozwiązania. Podstawowe wnioski dotyczą niepokojącej skali marnotrawstwa żywności w Polsce i konieczności opracowania spójnej z polityką Eurostatu metodyki gromadzenia i prezentacji danych o odpadach żywnościowych. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses food waste, with particular emphasis on the situation in Poland. The article draws attention to the difficulties associated with defining the problem and collecting adequate statistical data. The problem of food wastage in Poland has been described on the basis of relatively little information regarding the scale of the problem and attempts to solve it. The basic conclusion is that there is a worrying situation with food waste in Poland and a need to develop a methodology consistent with the Eurostat policy for collecting and presenting data on food waste. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banki Żywności (2018). Pobrano 14 czerwca 2018 z: https://bankizywnosci.pl/o-bankach-zywnosci/informacjeogolne/.
 2. Bednarczuk A., Śleszyński J. (2019). Marnotrawstwo żywności - problem pomiaru i dostępności danych (Food waste: the problem of measurement and availability of data). Optimum. Economic Studies, 3, 19-32.
 3. Bio Intelligence Service (2011). Preparatory study on food waste across EU 27. Final Report. Pobrano 14 czerwca 2016 z: http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/bio_foodwaste_ report.pdf.
 4. CBOS (2016). Deklaracje Polaków dotyczące marnowania żywności. Pobrano 14 czerwca 2018 z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_115_16.pdf.
 5. Dziennik Urzędowy L 150 Unii Europejskiej, Rocznik 61, 14 czerwca 2018. Pobrano 14 grudnia 2019 z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:150:FULL&from=EN
 6. Eurostat (2017). Sustainable development in the European Union. Monitoring Report on Progress Towards the SDGS in an EU Context. 2017 edition. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Pobrano 14 czerwca 2018 z: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8461633/KS-04-17-780-ENN.pdf/f7694981- 6190-46fb-99d6-d092ce04083f.
 7. Eurostat (2018). Pobrano 14 czerwca 2016 z: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=ten00106&plugin=1.
 8. FAO (2013). Food wastage footprint. Impacts on natural resources. Summary Report. Pobrano 14 czerwca 2018 z: http://www.fao.org/docrep/018/i3347e/i3347e.pdf.
 9. FAO (2014). Food wastage footprint. Full-cost accounting. Final Report. Pobrano 14 czerwca 2018 z: http://www.fao.org/3/a-i3991e.pdf, data wejścia 14-06-2018.
 10. Federacja Polskich Banków Żywności (2013). Raport Federacji Polskich Banków Żywności. Zapobieganie marnowaniu żywności z korzyścią dla społeczeństwa. Dobroczynność bez VAT. Warszawa. Pobrano 14 czerwca 2018 z: http://www.niemarnuje.pl/files/raport-marnowanie-zywnosci_2013.pdf.
 11. Federacja Polskich Banków Żywności (2016). Nie marnuj jedzenia 2016. Pobrano 14 czerwca 2018 z: http://bzsos.pl/wp-content/uploads/2016/10/Raport-Nie-marnuj-jedzenia-2016-_-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-1-.pdf.
 12. Federacja Polskich Banków Żywności (2018). Nie marnuj jedzenia 2018. Pobrano 10 grudnia 2019 z: https://bankizywnosci.pl/podsumowanie-raportu-nie-marnuj-jedzenia-2018-oraz-debaty-z-udzialemekspertow/
 13. FUSIONS (2016). Estimates of European food waste levels. Stockholm. Pobrano 14 czerwca 2018 z: https://www.eu-fusions.org/phocadownload/Publications/Estimates%20of%20European%20food%20waste%20levels.pdf.
 14. GUS (2010). Infrastruktura komunalna w 2009 r., Warszawa.
 15. GUS (2012). Infrastruktura komunalna w 2011 r., Warszawa.
 16. GUS (2015). Infrastruktura komunalna w 2014 r., Warszawa.
 17. GUS (2018). Infrastruktura komunalna w 2017 r., Warszawa.
 18. Komisja Europejska (2015). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów. Bruksela. Pobrano 14 czerwca 2018 z: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c2b5929d-999e-11e5-b3b7- 01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF.
 19. Mapa jadłodzielni w Polsce (2018). Dokument elektroniczny. Pobrano z: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1vpCSdHuflmBIw4WWV3VFCQ4L2sU&hl=en_US&ll=52.26310066339572%2C18.268534700000032&z=6, data wejścia 14-06-2018.
 20. Organizacja Narodów Zjednoczonych, 2015. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego A/RES/70/1: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. Pobrano 14 czerwca 2018 z: http://www.un.org.pl/agenda-2030-rezolucja.
 21. Pairon M., Roberti de Winghe M., 2015. The "food waste plug-in" - reference year 2012. Project description and outputs. Pobrano 14 czerwca 2018 z: https://circabc.europa.eu/sd/a/ec3f307e-1107-4d5e-8f7e-12d2ff43b464/20150702_FW_plugin.docx.
 22. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. Pobrano 14 grudnia 2019 z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32002R0178.
 23. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, 2018. Pobrano 14 czerwca 2018 z: https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,25.html.
 24. Sulik J., 2019. Informacja otrzymana bezpośrednio od pracownika GUS.
 25. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, 2018. Pobrano 1 czerwca 2019 z: https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w- senacie/inicjatywy ustawodawcze/inicjatywa,25.html.
 26. UN Global Compact (2018). Global Compact Network Poland. Cele Zrównoważonego Rozwoju - Sustainable Development Goals, Pobrano 14 czerwca 2018 z: http://ungc.org.pl/sdg/sustainable-develompent-goals/.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2019.19.4.53
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu