BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pasińska Dorota (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy)
Title
Konkurencyjność krajów Unii Europejskiej w handlu zagranicznym produktami wołowymi
Competitiveness of European Union Countries in Foreign Trade in Beef Products
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2019, t. 19(34), z. 4, s. 80-92, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Konkurencyjność handlowa, Mięso wołowe, Produkcja mięsa, Rynek mięsny
Trade competitiveness, Beef meat, Production of meat, Meat market
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Głównym celem artykułu jest próba oceny konkurencyjności krajów Unii Europejskiej w handlu zagranicznym produktami wołowymi w 2017 r. w porównaniu z 2005 r. Realizując cel opracowania wykorzystano analizę porównawczą wartości eksportu, importu, sald handlu zagranicznego produktami wołowymi, wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej RCA, wskaźnika przewag komparatywnych Lafaya oraz wskaźnika Grubela-Llyoda. W 2005 r. i w 2017 r. następujące kraje posiadały przewagę komparatywną w handlu produktami wołowymi: Austria, Francja, Irlandia, Luksemburg oraz Polska, a przewagi komparatywnej nie posiadały: Bułgaria, Cypr, Dania, Finlandia, Grecja, Włochy, Malta, Hiszpania, Szwecja, Portugalia i Wielka Brytania. W 2017 r. większość krajów UE realizowała model handlu wewnątrzgałęziowego. W 2017 r. w porównaniu do 2005 r. niektóre kraje UE zmieniły model realizowanego handlu z międzygałęziowego na wewnątrzgałęziowy lub odwrotnie. W 2017 r. Polska zajmowała piątą pozycję wśród największych eksporterów produktów wołowych w UE, a udział produktów wołowych zaimportowanych do Polski w przywozie produktów wołowych krajów UE był bardzo niski (i wynosił ok. 1%). (abstrakt oryginalny)

The main purpose of the article is an attempt to assess the competitiveness of European Union trade in foreign trade in beef products in 2017 compared to 2005. In order to achieve the objective of the study, a comparative analysis (for exports, import value, balance of foreign trade in beef products, the index of revealed comparative advantage of RCA, the comparative advantage of Lafay and the Grubel-Llyod indicator) was used. In 2005 and 2017, the following countries had a comparative advantage in trade in beef products: Austria, France, Ireland, Luxembourg and Poland. Those which did not have a comparative advantage: Bulgaria, Cyprus, Denmark, Finland, Greece, Italy, Malta, Spain, Sweden, Portugal and Great Britain. In 2017, most EU countries implemented the intra-industry trade model. In 2017, compared to 2005, some EU countries changed their trade model from inter-industry to intra-industry or vice versa. In 2017, Poland was fifth among the largest EU exporters of beef products in the EU, and the share of beef products imported to Poland in the import of beef products of EU countries was very low (and amounted to about 1%). (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ambroziak, Ł. (2014). Ocena pozycji konkurencyjnej nowych państw członkowskich UE w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi (The assessment of the competitive position of the new EU member states in foreign trade of agri-food products). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 369, 25-35.
 2. Ambroziak, Ł., Szczepaniak, I. (2011). Wskaźnikowa ocena konkurencyjności handlu produktami rolnospożywczymi (Indicative assessment of the competitiveness of trade in agri-food products). W: Szczepaniak I. (red.) Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (1), Warszawa: IERiGŻ-PIB, 45-65.
 3. Balassa, B. (1965). Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage. The Manchester School of Economic and Social Studies, 33, 99-124.
 4. Bąk-Filipek, E., Parlińska, A. (2011). Konkurencyjność polskiego rynku wołowiny na rynku unijnym (The Competitiveness of Polish Beef Market on the European Union Market). Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 93, 107-118.
 5. Beňuš, O. (2019). Competitiveness of the Czech meat industry on the single market. European Countryside, 11(3), 443-461.
 6. Bułkowka, M. (2018). Potencjalne skutki utworzenia strefy wolnego handlu UE-MERCOSUR dla handlu rolnospożywczego Polski (Potential Effects of the Creation of The EU-Mercosur Free Trade Area for Polish Agri-Food Trade). Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 53/2, 143-155
 7. European Commission (2018). EU agricultural outlook for markets and income 2018-2030.
 8. European Commission (2019). International trade in sporting goods. Pobrane 19 listopada 2019 z: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/44954.pdf
 9. Eurostat (2019a). Production of meat: cattle. Pobrane 6 lutego 2019 z: https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/ download.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tag00044.
 10. Eurostat (2019b). Pobrane 8 lutego 2019 z: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
 11. Firlej, K., Kowalska, A., Piwowar, A. (2017). Competitiveness and innovation of the Polish food industry. Agric. Econ. - Czech, 63(11), 502-509.
 12. GUS (2006a). Rolnictwo w 2006 r. (Agriculture in 2016). Warszawa.
 13. GUS (2018a). Rolnictwo w 2017 r. (Agriculture in 2017). Warszawa.
 14. GUS (2006b). Rynek wewnętrzny w 2005 r. (Internal market in 2005). Warszawa.
 15. GUS (2018b). Rynek wewnętrzny w 2017 r. Internal market in 2017 Warszawa. Pobrane 6 lutego 2019 r. z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/rynek-wewnetrzny-w-2017-r-,7,24.html.
 16. IERiGŻ-PIB (2005-2018). Rynek mięsa. Stan i perspektywy (Meat market. State and perspectives), nr 28-55.
 17. Jagiełło, M. (2003). Wskaźniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki (Indicators of International Competitiveness of the Economy). Studia i Materiały / Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 80, 41.
 18. Kacperska, E. (2010). Konkurencyjność polskich artykułów rolno-żywnościowych na rynkach międzynarodowych w latach 2004-2009 (Competetiveness of Polish Agricultural Commodities and Foodstuffs on International Markets in 2004-2009). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 12(4), 158-164.
 19. Liesner, H.H. (1958). The European Common Market and British industry. The Economic Journal, 68(270), 302-316.
 20. Matura, T. (2018). Hungary and China relations. W: Song W. (red.) China's relations with Central and Eastern Europe : from "old comrades" to new partners, Routledge: 137-153.
 21. MF (2006, 2018). Niepublikowane dane dotyczące handlu zagranicznego (Unpublished data on foreign trade).
 22. Pawlak, K. (2013). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej (International competitive ability of the agri-food sector in European Union countries). Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 23. Pilarska, C. (2017). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej (The international competitiveness of the Polish economy against the background of new member states of the European Union). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 24. Smeets Kristkova, Z., Garcia Alvaréz Coque, J.M. (2015). Competitiveness of the EU Beef Sector - a Case Study, Agris on-line Papers in Economics and Informatics, No. 2, Vol. VII, 77-92.
 25. Szczepaniak, I. (2018). Pozycja konkurencyjna Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi na wybranych rynkach (Poland's competitive position in foreign trade in agri-food products on selected markets.). W: Szczepaniak I. (red.) Konkurencyjność polskich producentów żywności i jej determinanty, Warszawa: IERiGŻ-PIB, 9-43.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2019.19.4.58
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu