BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlak Karolina (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Poczta Walenty (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Handel wewnątrzgałęziowy w wymianie produktami rolno-spożywczymi UE z USA
Intra-industry Trade in Agri-food Products between the EU and US
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2019, t. 19(34), z. 4, s. 93-102, tab., bibliogr. 43 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Sektor rolno-spożywczy, Przemysł rolno-spożywczy, Handel wewnątrzgałęziowy
Agri-food sector, Agri-food industry, Intra-industry trade
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstract
Celem artykułu było zbadanie intensywności i określenie typu handlu wewnątrzgałęziowego produktami rolno-spożywczymi UE z USA. Analizę przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z bazy Comext-Eurostat, na 6-cyfrowym poziomie klasyfikacji HS w latach 2007-2018. Na podstawie zrealizowanych badań można stwierdzić, że handel produktami rolno-spożywczymi UE z USA rozwija się głównie zgodnie z modelem specjalizacji międzygałęziowej, która w latach 2007-2018 utrwalała się i pogłębiała. Wymianę wewnątrzgałęziową, częściej pionową niż poziomą, obserwowano przede wszystkim w obrotach produktami o wyższym stopniu przetworzenia. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to examine the intensity and to determine the type of intraindustry trade in agri-food products between the EU and US. The analysis was based on data from the Comext-Eurostat database and it was carried out at the 6-digit level of HS classification in 2007-2018. Based on the conducted research, it can be concluded that trade in agri-food products between the EU and US is developing mainly in accordance with the model of inter-industry specialisation, which in the years 2007-2018 was strengthening and deepening. Intra-industry trade, vertical rather than horizontal, was primarily observed in the exchange of products with a higher degree of processing. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armington, P.S. (1969). A Theory of Demand for Products Distinguished by Place of Production. International Monetary Fund Staff Papers, 16(1), 159-178. DOI: https://doi.org/10.2307/3866403.
 2. Bojnec, Š. (2001). Patterns of Intra-Industry Trade in Agricultural and Food Products during Transition. Eastern European Economics, 39(1), 61-89.
 3. Bojnec, Š., Fertő, I. (2008). Price Competition vs. Quality Competition: The Role of One-Way Trade. Acta Oeconomica, 58(1), 61-89. DOI: https://doi.org/10.1556/AOecon.58.2008.1.3.
 4. Bojnec, Š., Fertő, I. (2016). Patterns and Drivers of the Agri-Food Intra-Industry Trade of European Union Countries. International Food and Agribusiness Management Review, 19(2), 53-74.
 5. Brander, J.A. (1981). Intra-Industry Trade in Identical Commodities. Journal of International Economics, 11(1), 1-14.
 6. Brülhart, M. (1994). Marginal Intra-Industry Trade: Measurement and Relevance for the Pattern of Industrial Adjustment. Review of World Economics (Weltwirtschaftliches Archiv), 130(3), 600-613. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02707615.
 7. Brülhart, M. (2009). An account of global intra-industry trade, 1962-2006. The World Economy, 32(3), 401-459. DOI: 10.1111/j.1467-9701.2009.01164.x.
 8. Budnikowski, A. (2006). Międzynarodowe stosunki gospodarcze (International economic relations). Warszawa: PWE.
 9. Chipman, J.S. (1965). A Survey of the Theory of International Trade: Part 1, The Classical Theory. Econometrica, 33(3), 477-519. DOI: https://doi.org/0012-9682(196507)33:3<477:ASOTTO>2.0.CO;2-L.
 10. Christodoulou, M. (1992). Intra-Industry Trade in Agrofood Sectors: The Case of the EEC Market. Applied Economics, 24(8), 875-884. DOI: https://doi.org/10.1080/00036849200000055.
 11. Cimpoies, L., Coser, C. (2017). Intra-Industry Trade in Agricultural and Food Products: The Case of Moldova. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 17(2), 43-50.
 12. Comext-Eurostat. Detailed statistics on international trade in goods (Comext). Pobrane 23 czerwca 2019 z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/mainxtnet.do.
 13. Falvey, R.E. (1981). Commercial Policy and Intra-Industry Trade. Journal of International Economics, 11(4), 495-511.
 14. Ferto, I. (2015). Horizontal intra-industry trade in agri-food products in the enlarged European Union. Studies in Agricultural Economics, 117(2), 86-92. DOI: http://dx.doi.org/10.7896/j.1425.
 15. Greenaway, D. (1984). The Measurement of Product Differentiation in Empirical Studies of Trade Flows. W: H. Kierzkowski (red.) Monopolistic Competition and International Trade (s. 230-249). Oxford: Clarendon Press.
 16. Greenaway, D., Hine, R. and Milner, C. (1994). Country-Specific Factors and the Pattern of Horizontal and Vertical Intra-Industry Trade in the UK. Review of World Economics (Weltwirtschaftliches Archiv), 130(1), 77-100. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02706010.
 17. Greenaway, D., Milner, Ch. (1983). On the Measurement of Intra-Industry Trade. The Economic Journal, 93(372), 900-908. DOI: https://doi.org/10.2307/2232755.
 18. Grimwade, N. (2000). International Trade: New Patterns of Trade, Production and Investment. London, New York: Routledge.
 19. Grubel, H.G., Lloyd, P.J. (1975). Intra-Industry Trade: The Theory and Measurement of International Trade in Differentiated Products. New York: Wiley.
 20. Hamilton, C., Kniest, P. (1991). Trade Liberalisation, Structural Adjustment and Intra-industry Trade: A Note. Review of World Economics (Weltwirtschaftliches Archiv), 127(2), 356-367. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02707991.
 21. Heckscher, E.F. (1991). The Effect of Foreign Trade on the Distribution of Income. W: E.F. Heckscher, B. Ohlin (H. Flam, M.J. Flanders, red.) Heckscher-Ohlin Trade Theory (s. 39-69). Cambridge, MA: The MIT Press.
 22. Hoang, V. (2019). The Dynamics of Agricultural Intra-Industry Trade: A Comprehensive Case Study in Vietnam. Structural Change and Economic Dynamics, 49, 74-82. DOI: https://doi.org/10.1016/j.strueco.2019.04.004.
 23. Jámbor, A. (2014). Country-Specific Determinants of Horizontal and Vertical Intra-industry Agri-food Trade: The Case of the EU New Member States. Journal of Agricultural Economics, 65(3), 663-682. DOI: https://doi.org/10.1111/1477-9552.12059.
 24. Jámbor, A. (2015). Country- and industry-specific determinants of intra-industry trade in agri-food products in the Visegrad countries. Studies in Agricultural Economics, 117(2), 93-101. DOI: http://dx.doi.org/10.7896/j.1514.
 25. Jámbor, A., Balogh, J., Kucsera, P. (2016). Country and industry specific determinants of intra-industry agri-food trade in the Baltic Countries. Agricultural Economics - Czech, 62(6), 280-291. DOI: https://doi.org/10.17221/153/2015-AGRICECON.
 26. Jensen, L., Lüthje, T. (2009). Driving forces of vertical intra-industry trade in Europe 1996-2005. Review of World Economics, 145(3), 469-488. DOI: https://doi.org/10.1007/s10290-009-0022-5.
 27. Koo, W.W., Kennedy, P.L. (2005). International Trade and Agriculture. Oxford, Carlton: Blackwell Publishing.
 28. Krugman, P.R. (1981). Intraindustry Specialization and the Gains from Trade. Journal of Political Economy, 89(5), 959-973. DOI: http://dx.doi.org/10.1086/261015.
 29. Lancaster, K. (1979). Variety, Equity and Efficiency: Product Variety in an Industrial Society. Columbia Studies in Economics, 10. New York: Columbia University Press.
 30. Łapińska, J. (2016). Determinant Factors of Intra-Industry Trade: the Case of Poland and Its European Union Trading Partners. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 11(2), 251-264. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2016.011.
 31. Leitão, N.C., Faustino, H. (2008). Intra-industry trade in the food processing sector: the Portuguese case. Journal of Global Business and Technology, 4(1), 49-58.
 32. Loertscher, R., Wolter, F. (1980). Determinants of Intra-Industry Trade: Among Countries and across Industries. Review of World Economics (Weltwirtschaftliches Archiv), 116(2), 280-293. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02696856.
 33. Maneschi, A. (1998). Comparative Advantage in International Trade: A Historical Perspective. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar.
 34. McCorriston, S., Sheldon, I.M. (1991). Intra-Industry Trade and Specialization in Processed Food Products: The Case of the US and the EC. Review of Agricultural Economics, 13(2), 173-184. DOI: 10.2307/1349635.
 35. Misala, J. (2009). Historia rozwoju teorii i polityki konkurencyjności międzynarodowej (History of development of theory and policy of international competitiveness). Warszawa: Oficyna wydawnicza SGH.
 36. Pawlak, K. (2013). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej (International competitive capacity of the agri-food sector in the European Union countries). Rozprawy Naukowe, 448. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 37. Pieri, R., Rama, D., Venturini, L. (1997). Intra-Industry Trade in the European Food Industry. European Review of Agricultural Economics, 24(3-4), 411-425. DOI: https://doi.org/10.1093/erae/24.3-4.411.
 38. Qasmi, B.A., Fausti, S.W. (2001). NAFTA Intra-industry Trade in Agricultural Food Products. Agribusiness, 17(2), 255-271.
 39. Rasekhi, S., Shojaee, S.S. (2012). Determinant factors of the vertical intra-industry trade in agricultural sector: a study of Iran and its main trading partners. Agricultural Economics - Czech, 58(4), 180-190. DOI: https://doi.org/10.17221/13/2011-AGRICECON.
 40. Samuelson, P.A. (1949). International Factor-Price Equalisation Once Again. The Economic Journal, 59(234), 181-197. DOI: https://doi.org/10.2307/2226683.
 41. UNCTAD. Data Center. Pobrane 23 czerwca 2019 z: http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/ reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en.
 42. Varma, P. (2012). An analysis of India's bilateral intra-industry trade in agricultural products. International Journal of Economics and Business Research, 4(1/2), 83-95. DOI: 10.1504/IJEBR.2012.044246.
 43. Wang, J. (2009). The analysis of intra-industry trade on agricultural products of China. Frontiers of Economics in China, 4(1), 62-75. DOI: https://doi.org/10.1007/s11459-009-0004-5.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2019.19.4.59
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu