BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barej-Kaczmarek Emilia (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Dawidowicz Dawid (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Klasyfikacja miast w Polsce w oparciu o kryterium konkurencyjności mierzonej poziomem wydatków
Classification of Cities in Poland in Terms of Competitiveness Measured by Expenditures
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 133(1), s. 21-32, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Konkurencyjność, Miasto
Competitiveness, City
Note
Kody JEL: H70, H72, H73
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu było dokonanie klasyfikacji polskich miast w oparciu o kryterium konkurencyjności mierzonej poziomem wydatków. Przedmiotem badania było funkcjonowanie wszystkich miast na prawach powiatu w Polsce. Dane do analizy pochodziły z Banku Danych Lokalnych (BDL) z 2016 roku; brano pod uwagę wydatki miast na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, na pomoc społeczną, na gospodarkę mieszkaniową, na turystykę oraz na transport i łączność. W badaniu wykorzystano jedną z metod aglomeracji - metodę Warda. Na podstawie wyników można stwierdzić, że większość miast na prawach powiatu wydawała podobne kwoty na infrastrukturę społeczno-techniczną. Najbardziej konkurencyjnymi miastami okazały się Sopot i Warszawa - przeznaczyły najwięcej na infrastrukturę społeczno-techniczną i jednocześnie najmniej na pomoc społeczną (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article was to carry out the classification of cities in Poland, taking into account their competitiveness measured by expenditures. The subject of the study were all cities with powiat rights in Poland. Data for the study came from the local database from 2016 and related to the expenditure of cities on culture and protection of national heritage, environmental protection, social assistance, housing, tourism and on transport and communication. In the article was used Ward's method which is applied in hierarchical cluster analysis. The results of this study showed that the majority of cities with powiat rights made similar expenditures on socio-technical infrastructure. The most competitive cities were Sopot and Warsaw, which spent the highest amounts on socio-technical infrastructure and, at the same time, the lowest expenditure on social assistance.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamkiewicz-Drwiłło, H.G. (2002). Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. BDL (2018). Bank Danych Lokalnych. Pobrane z: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/.
 3. Bąk, A. (2013). Metody porządkowania liniowego w polskiej taksonomii - pakiet pllord. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 278, 54-62.
 4. Filipiak, B., Dylewski, M., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. (2011). Analiza finansowa budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Municipium.
 5. Gorynia, M. (red.) (2002). Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 6. Gorynia, M., Łaźniewska, E. (red.) (2010). Kompendium wiedzy o konkurencyjności. Warszawa: PWN.
 7. Grabiński, T., Sokołowski, A. (1980). The Effectiveness of some Signal Identification Procedures. [W:] M. Kunt, F. de Coulon (red.), Signal Processing. Theories and Applications (s. 617-623). Amsterdam: North-Holland Publishing Company.
 8. Łaźniewska, E., Gorynia, M. (red.) (2012). Konkurencyjność regionalna. Koncepcje - strategie - przykłady. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Nowak, M., Skotarczak, T. (red.) (2012). Inwestycje w mieście. Uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne. Warszawa: CeDeWu.
 10. Skawińska, E., Zalewski, R.I. (2009). Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 11. Strahl, D. (red.) (2008). Metody oceny rozwoju regionalnego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 12. Śmiechowicz, J. (2011). Ewolucja wydatków jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle procesu decentralizacji zadań publicznych. Warszawa: Difin.
 13. Wdowicka, M. (2008). Konkurencyjność miast polskich dla korporacji ponadnarodowych. [W:] J. Słodczyk, E. Szafranek (red.), Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast (s. 89-100). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.133/1-02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu