BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czyżycki Rafał (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)
Title
Analiza zmian poziomu zrównoważonego rozwoju powiatów w Polsce w latach 2006-2016
Analysis of Changes in the Level of Sustainable Development of Districts in Poland From 2006-2016
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 133(1), s. 81-93, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Wielowymiarowa analiza statystyczna, Region
Sustainable development, Multi-dimensional statistical analysis, Region
Note
Kody JEL: C39, O18, R11
streszcz., summ.
Abstract
Prowadzenie polityki regionalnej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju nakazują jednostkom samorządu terytorialnego w Polsce przepisy prawa. Tworząc regionalne strategie rozwoju, władze samorządowe mogą preferować określone aspekty rozwoju społeczno-ekonomicznego uwzględniające uwarunkowania środowiskowo-gospodarcze, ale mają także obowiązek implementowania elementów wynikających z koncepcji zrównoważonego rozwoju. Celem opracowania jest określenie stopnia zmian w poziomie zrównoważonego rozwoju poszczególnych powiatów w Polsce w okresie 2005-2016 w ujęciu ogólnym oraz w obszarach ładu gospodarczego, instytucjonalno-politycznego, środowiskowego i społecznego(abstrakt oryginalny)

In Poland, the need to implement regional policy by local government units in accordance with sustainable development principles results directly from the rules of law. Taking into account specific environmental and economic conditions in individual regions, local authorities, having the right to give preference to different aspects of socio-economic development when creating regional strategies of regional development, are obliged to implement the concept of sustainable development in those strategies. The aim of the article is to specify the degree of changes in the level of sustainable development in individual districts in Poland in the years 2005-2016 in general and in the area of economic, environmental, social as well as institutional and political order.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abdi, H. (2007). The Kendall Rank Correlation Coefficient. [W:] N.J. Salkind (red.), Encyclopedia of Measurement and Statistics (s. 508-510). Thousand Oaks: Sage.
 2. Czyżycki, R. (2012). Badanie rozwoju społeczno-gospodarczego województw - wpływ metodyki badań na uzyskane wyniki. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 42, 15-22.
 3. Czyżycki R. (2018a). Determinanty rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów w Polsce.
 4. Ekonomiczne Problemy Usług, 2 (131/1), 99-108. DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-10 Czyżycki, R. (2018b). Metody bezwzorcowe w badaniu rozwoju regionów - wpływ formuły agregacyjnej na uzyskane wyniki badań. Progress in Economic Sciences, 5 (w druku).
 5. Hwang, Ch.-L., Yoon, K. (1981). Methods for Multiple Attribute Decision Making. [W:] C-L Hwang, K. Yoon (red.), Multiple Attribute Decision Making. Methods and Applications A State-of-the- Art Survey (s. 58-191). Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag.
 6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. Dz.U, nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 7. Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Płaczek, E. (2012). Zrównoważony rozwój - nowym wyzwaniem dla współczesnych operatorów logistycznych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, 2, 79-92.
 9. Siekierski, J. (2013). Strategie rozwoju Polski w latach 1990-2030. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1 (22), 133-153.
 10. strateg.stat.gov.pl/
 11. Ustawa z 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627.
 12. Ustawa z 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717.
 13. Walesiak, M. (1996). Metody analizy danych marketingowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Wang, Y.-M., Luo, Y. (2010). Integration of Correlations with Standard Deviations for Determining Attribute Weights in Multiple Attribute Decision Making. Mathematical and Computer Modelling, 1-2 (51), 1-12.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.133/1-07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu