BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gorzałczyńska-Koczkodaj Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług), Koczkodaj Rafał (Wyższa Szkoła Bankowa Wydział Ekonomiczny w Szczecinie)
Title
Znaczenie dotacji celowych przekazywanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
An Analysis and the Significance of Designated Subsidies Provided from the Budgets of Local Government Units
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 133(1), s. 109-122, rys., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Dotacje
Local government units, Subsidies
Note
Kody JEL: G39, H71, H59
streszcz., summ.
Abstract
W artykule dokonano charakterystyki poszczególnych rodzajów dotacji jednostek samorządu terytorialnego wraz ze wskazaniem, na jakiego rodzaju wydatki mogą być one przeznaczane i jakie są konsekwencje ich nierozliczenia w terminie bądź pobrania w nadmiernej wysokości. Celem artykułu było wskazanie, na co wydatkowane są środki przekazywane w formie dotacji celowych z budżetu samorządu województwa zachodniopomorskiego i jaka jest tendencja dokonywania tego typu wydatków. Do badań empirycznych wykorzystano dane z budżetu województwa zachodniopomorskiego za lata 2014-2017 oraz z projektu budżetu na 2018 rok(abstrakt oryginalny)

The article provided the characteristics of particular types of designated subsidies, with regard to their specific character of the public expense category. The amount of the subsidies donated to various purposes in the years 2014-2018 was also analysed on the basis of the budget of the West Pomeranian Voivodeship. The aim of the article was to indicate the specific character of designated subsidies, as well as their amount allotted from the budget of the West Pomeranian Voivodeship.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borodo, A. (red.) (2013). Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora".
 2. Dzwonkowski, H., Gołębiowski, G. (red.) (2014). Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno-finansowy. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 3. Lachiewicz, W., Talik, A. (red.) (2017). Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: C.H. Beck.
 4. GUS (2016). Główny Urząd Statystyczny, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 5. Patrzałek, L. (2017). Dotacje jako transfery z budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H - Oeconomia, 6 (51), 293-300.
 6. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego (2017). Projekt budżetu województwa zachodniopomorskiego na 2018 rok. Pobrane z: http://bip.rbip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/zalaczniknr1projektbudzetuna2018rok_ 1.pdf (10.06.2018).
 7. Subik, T. (2018). Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: https://samorzad. infor.pl/sektor/finanse/rachunkowosc_budzetowa/426751,Dotacje-z-budzetow-jednostek- samorzadu-terytorialnego.html (10.06.2018).
 8. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (2018). Program Społecznik. Pobrane z: http://www.wws.wzp.pl/aktualnosci/program-spolecznik (10.06.2018).
 9. Ustawa z 7.09.1991 o systemie oświaty. Dz. U. 1991, nr 95, poz. 425, z późn. zm.
 10. Ustawa z 25.10.1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dz.U. 1991, nr 114, poz. 493, z późn. zm.
 11. Ustawa z 28.03.2003 o transporcie kolejowym. Dz.U. 2003, nr 86, poz. 789, z późn. zm.
 12. Ustawa z 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dz.U. 2003, nr 96, poz. 873, z późn. zm.
 13. Ustawa z 23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dz.U. 2003, nr 162, poz. 1568, z późn. zm.
 14. Ustawa z 12.03.2004 o pomocy społecznej. Dz.U. 2004, nr 64, poz. 593, z późn. zm.
 15. Ustawa z 29.07.2005 o sporcie kwalifikowanym. Dz.U. 2005, nr 155, poz. 1298, z późn. zm.
 16. Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
 17. Ustawa z 15.04.2011 o działalności leczniczej. Dz.U. 2011, nr 112, poz. 654, z późn. zm.
 18. Ustawa z 20.07.2017 Prawo wodne. Dz.U. 2017, poz. 1566, z późn. zm.
 19. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego (2015). Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa zachodniopomorskiego za 2014 rok. Pobrane z: http://bip.rbip.wzp.pl/sites/bip.wzp. pl/files/articles/bipsprawozdaniezwykonaniabudzetuwzza2014r.pdf (10.06.2018).
 20. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego (2016). Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa zachodniopomorskiego za 2015 rok. Pobrane z: http://bip.rbip.wzp.pl/sites/bip.wzp. pl/files/articles/sprawozdanieza2015r.pdf (10.06.2018).
 21. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego (2017). Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa zachodniopomorskiego za 2016 rok. Pobrane z: http://bip.rbip.wzp.pl/sites/bip.wzp. pl/files/articles/sprawozdaniezwykonaniabudzetuwzza2016rok.pdf (10.06.2018).
 22. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego (2018). Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa zachodniopomorskiego za 2017 rok. Pobrane z: http://bip.rbip.wzp.pl/sites/bip.wzp. pl/files/articles/sprawozdaniezwykonaniabudzetuwzza2016rok.pdf (10.06.2018).
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.133/1-09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu