BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hałaburda Dorota A. (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Katedra Finansów i Rachunkowości)
Title
Dylematy stosowania leasingu zwrotnego jako formy finansowania jednostek samorządu terytorialnego
Dilemmas of Using Sale and Laeaseback Operations as a Form of Financing Local Government UNITS
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 133(1), s. 137-147, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Leasing
Local government units, Leasing
Note
Kody JEL: G23, H63, H74
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest scharakteryzowanie leasingu zwrotnego, wskazanie przyczyn jego stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego (JST), a także płynących z tego korzyści. Leasing operacyjny zwrotny umożliwia samorządom pozyskanie środków finansowych, a równocześnie wpływa korzystnie na indywidualny wskaźnik zadłużenia (IWZ). Może też być alternatywą dla sprzedaży samorządowego majątku. W opracowaniu posłużono się metodą opisową, a wnioski oparto na analizie raportów Najwyższej Izby Kontroli (NIK) i regionalnych izb obrachunkowych (RIO) oraz literatury, a także przepisów dotyczących finansów publicznych(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to analyses reasons and benefits to use sale and leaseback operations by local government units. The main method to discuss the chosen topic is descriptive method. Sale and leaseback operations are products that allows obtaining financial resources the local government units and at the same time have a positive impact on the debt limits in art. 243 of the Public Finance Act. Sale and leaseback may be an attractive alternative form of financing compared to the sale of assets by local governments. The paper lists the RIO, NIK reports and the literature on the subject and analyses the existing legal framework concerning public finance(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biernacki, K. (2016). Podatkowe uwarunkowanie finansowania inwestycji leasingiem operacyjnym lub finansowym. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4 (82/1), 13-21.
 2. Budzeń, D. (2016). Refinansowanie długu lokalnego w Polsce. Studia BAS, 3 (47), 197-219.
 3. Cichocki, H., Moser, K. (2016). Leasing zwrotny jako forma finansowania JST. Kontrola Państwowa, 1 (61), 144-159.
 4. Gwizdała, J. (2012). Leasing jako alternatywne źródło finansowania inwestycji w nieruchomości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Zarządzanie i Finanse, 1, 327-335.
 5. Jastrzębska, M. (2016). Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w parabankach - przyczyny, skutki, przeciwdziałanie. Ekonomiczne Problemy Usług, 125, 187-200.
 6. Jastrzębska, M. (2017). Dług ukryty jednostek samorządu terytorialnego - przyczyny, skutki, przeciwdziałanie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H - Oeconomia, 4, 125-132.
 7. Kluza, K. (2015). Innowacje finansowe w jednostkach samorządu terytorialnego na skutek wejścia w życie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 238, 53-64.
 8. KR RIO (2016). Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Niestandardowe instrumenty finansowania potrzeb budżetowych jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: https:// www.rio.gov.pl/modules/Uploader/upload/kr_rio_20160122_niestandard_instr_finans_ potrz_jst.pdf (18.05.2018).
 9. Langer, M. (2014). Ukryte formy zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego - próba oceny zjawiska. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2 (4), 75-86.
 10. NIK (2016). Najwyższa Izba Kontroli, Wpływ operacji finansowych stosowanych przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego na ich sytuację finansową. Informacja o wynikach kontroli. Pobrane z: https://www.nik.gov.pl/plik/id,12184,vp,14566.pdf (18.05.2018).
 11. Poniatowicz, M., Salachna, J., Perło, D. (2010). Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 12. Poniatowicz, M. (2011). Ukrywanie długu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce - problem realny czy marginalny. Ekonomiczne Problemy Usług, 76, 203-216.
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z 14.09.2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Dz.U. 2004, nr 207, poz. 2108, z późn. zm.
 14. Ustawa z 23.04.1964 Kodeks cywilny. Dz.U 1964, nr 16, poz. 93, z późn. zm.
 15. Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591, z późn. zm.
 16. Ustawa z 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami. Dz.U. 1997, nr 115, poz. 741, z późn. zm.
 17. Ustawa z 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych. Dz.U. 2004, nr 19, poz. 177, z późn. zm.
 18. Ustawa z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług. Dz.U. 2004, nr 54, poz. 535, z późn. zm.
 19. Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
 20. Wołowiec, T. (2017). Kredyt konsolidacyjny i finansowanie gminnych inwestycji przez pozabankowe instytucje finansowe. Biuletyn Uzdrowiskowy, 2 (61), 49-65.
 21. Wyrok SO w Szczecinie z 9.07.2010 r. II Ca 661/10.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/ 10.18276/epu.2018.133/1-11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu