BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pluskota Przemysław (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)
Title
Współpraca banków spółdzielczych z samorządem lokalnym
Role of Cooperative Banks in Banking Service of Local Government Units
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 133(1), s. 249-261, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Banki spółdzielcze, Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Produkty bankowe
Cooperative banks, Local government units, Bank product
Note
Kody JEL: G21, D53, H70
streszcz., summ.
Abstract
Jednostki samorządu terytorialnego są atrakcyjnym klientem dla każdego banku. Dostrzegły to również banki spółdzielcze, które coraz częściej i coraz chętniej chcą nawiązać z nimi współpracę. Nie mogąc wielokrotnie wygrać konkurencji z bankami komercyjnymi, BS-y swoje usługi oferują mniejszym samorządom. Lokalna więź i odpowiedzialność za rozwój regionu stymulują współpracę na wielu poziomach. Dzięki efektywnej współpracy banki spółdzielcze, z uwagi na swój charakter, powinny stać się lokalnym centrum kompetencji i zaufania, naturalnie wpisując się w lokalny klimat gospodarczy. Udział j.s.t. zarówno w należnościach, jak i zobowiązaniach sektora banków spółdzielczych w porównaniu z innymi grupami jest niewielki, pomimo systematycznego wzrostu od kilku lat. Ważniejsza od wzrostu jest jednak jego stabilizacja, świadcząca o trwałych relacjach między bankami spółdzielczymi a samorządami. Celem artykułu jest ukazanie zakresu i kierunków współpracy j.s.t. z sektorem banków spółdzielczych. W świetle przeprowadzonej analizy uwzględniającej wyniki różnorodnych raportów można stwierdzić, że współpraca z bankami spółdzielczymi będzie się rozwijała. W perspektywie najbliższych lat zdynamizuje się zarówno w zakresie produktów kredytowych, depozytowych, jak i rozliczeniowych. W artykule zaprezentowano wnioski dotyczące współpracy banków spółdzielczych z j.s.t. na podstawie danych opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski oraz Warszawski Instytut Bankowości.(abstrakt oryginalny)

Local government units are an attractive client for each bank. Cooperative banks have also seen it increasingly and more willingly to cooperate. They offer their services to smaller local governments. Local character and responsibility for the development of the region stimulate cooperation on many levels. Through effective co-operation, cooperative banks should become a local center of competence and trust, naturally contributing to the local economic climate. The share of local government units in receivables and liabilities of the cooperative banking sector in comparison with other groups is small, despite a steady increase for several years. However, its stabilization is more important than its growth, providing a lasting relationship between cooperative banks and local governments (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alińska, A. (2002). Bankowość spółdzielcza w krajach Unii Europejskiej. Warszawa: Twigger.
 2. Alińska, A. (2008). Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Monografie i Opracowania 558).
 3. Filipiak, B., Flejterski, S. (red.) (2008). Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: CeDeWu.
 4. Hoff, K., Stiglitz, J.E. (1990). Imperfect Information and Rural Credit Markets - Puzzles and Policy Perspectives, The World Bank Economic Review, 3, 235-250.
 5. Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2014 r. (2015). Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 6. Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2015 r. (2016). Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 7. Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2016 r. (2017). Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 8. Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2017 r. (2018). Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 9. Jaworski, W.L. (2002). Bank spółdzielczy na rynku niszowym. Nowoczesny Bank Spółdzielczy. 10.
 10. Korenik, D., Korenik, S. (2007). Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój społeczno-ekonomiczny w przestrzeni, Warszawa: CeDeWu.
 11. Pierzchała, P. (2017). Lokalne centrum kompetencji. Nowoczesny Bank Spółdzielczy, 3, 26-27.
 12. Proniewski, M., Tarasiuk, W. (2012). Zarządzanie instytucjami kredytowymi. Strategie, modele biznesowe i operacyjne. Warszawa: C.H. Beck.
 13. Raport o sytuacji banków w 2016 r. (2017). Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 14. Raport o sytuacji ekonomicznej banków. Banki 2016. (2017). Raport przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich. Warszawa.
 15. Wierzbicki, Z.R. (2017). Banki Spółdzielcze wobec Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Nowoczesny Bank Spółdzielczy, 3, 10-12.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.133/1-20
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu