BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Reczulski Paweł (Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wpływ finansowania zewnętrznego na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego
The Impact of External Financing on the Implementation of Tasks of Local Government Units
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 133(1), s. 263-272, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Źródła finansowania, Budżet
Local government units, Source of financing, Budget
Note
Kody JEL: H6, H7
streszcz., summ.
Abstract
Jednostki samorządu terytorialnego prowadzą ścisłą i nieelastyczną politykę budżetową, bardzo często niewystarczającą do realizacji stawianych sobie zadań i celów w zakresie wydatkowania środków finansowych na realizację najważniejszych potrzeb. Mechanizmy ustalania budżetu dla danej jednostki samorządu terytorialnego są ściśle określone w ustawie o finansach publicznych. Szukanie zewnętrznych źródeł finansowania wydaje się czymś naturalnym, biorąc pod uwagę duże nakłady finansowe jakie j.s.t. stawiają przed sobą nie tylko w zakresie inwestycji, lecz także realizacji bieżącej polityki lokalnej. Niniejsze opracowanie służy przede wszystkim wskazaniu zewnętrznych źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego z jakich mogą korzystać do realizacji zadań budżetowych. Za hipotezę przyjmuje się, że zewnętrzne źródła finansowania j.s.t. są niezbędne do realizacji polityki rozwojowej danej j.s.t.(abstrakt oryginalny)

Local government units maintain a strict and inflexible budgetary policy, very often insufficient for the tasks and objectives set out in the scope of spending funds for the implementation of the most important needs. State budget determination mechanisms for a given local government unit are strictly defined in the Public Finance Act. Looking for external sources of financing seems to be something natural considering the large financial outlays that local government units put in the field of investment, but also the implementation of current local policy. The present study concerns mainly the indication of external sources of financing of territorial self-government units that they can use to implement budgetary tasks. The hypothesis assumes that external sources of financing of a local government unit are necessary for the implementation of the development policy of a given local government unit (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Główka, G. (2009). Finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego kredytem bankowym. Warszawa: SGH.
 2. Jarocka, E. (2005). Finanse przedsiębiorstw, systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń. Warszawa: Difin.
 3. Jastrzębska, M. (2012). Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 4. Kata, R. (2015). Ryzyko finansowe w kontekście zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Optimum. Studia Ekonomiczne, 4 (76), 54-71.
 5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997. Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 6. Nargiełło, J. (2006). Zdolność kredytowa, jako element potencjału finansowego jednostek samorządu terytorialnego, Studia Regionalne i Lokalne, 3 (25), 99-116.
 7. Osiatyński, J. (2006). Finanse publiczne. Ekonomia i polityka. Warszawa: PWN.
 8. Ustawa z 11.04.2001 o zmianie ustawy o samorządach terytorialnych. Dz.U. 2001, nr 45, poz. 497.
 9. Ustawa z 13.11.2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U. 2003, nr 203, poz. 1966.
 10. Ustawa z 22.04.2005 o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach. Dz.U. nr 90, poz. 758.
 11. Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2017, poz. 2077.
 12. Ustawa z 15.01.2015 o obligacjach. Dz.U. 2015, poz. 238 z późn. zm.
 13. www.bossa.pl/edukacja/rynek/instrumenty/obligacja/ (20.05.2018).
 14. www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/fundusze-europejskie-dla-jednostek-samorzadu -terytorialnego/ (20.05.2018).
 15. www.rio.gov.pl (20.05.2018).
 16. www.wspolnota.org.pl/fileadmin/pliki/Andrzej_Gniadkowski/Ranking_UE/Ranking_-_Fundusze_ europejskie.pdf (20.05.2018).
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.133/1-21
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu