BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójcik Paweł (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin), Krzesiński Piotr (Provincial Labour Office in Lublin)
Title
Human Capital of Tertiary Graduates in the Context of their Employability in the Labour Market of Lubelskie Province
Source
Organization & Management : Scientific Quarterly, 2019, nr 4 (48), s. 121-135, rys., tab., bibliogr. 42 poz.
Keyword
Kapitał ludzki, Zatrudnialność, Rynek pracy, Edukacja
Human capital, Employability, Labour market, Education
Note
summ.
Country
Region lubelski
Lublin region
Abstract
When enrolling at university, student candidates assume that by the time they graduate, they will have acquired competencies that significantly improve their future employability. It is therefore worth verifying whether the human capital developed by students in the course of their studies really does facilitate better employment. The aim of the article is to identify the key elements of the human capital of tertiary graduates in the context of their employability. The analysis will utilise data collected in the course of a study conducted in 2017 by the provincial Labour Office in Lublin and covering 1,375 cases of Lublin university graduates residing and employed within Lubelskie province. The respondents indicated human capital elements such as education, experience, skills, and personal attributes as those that significantly influenced their employability. The study revealed that the greatest barrier to good employment is the lack or insufficiency of professional experience. In turn, the greatest advantages, significant in terms of professional activity, include the following personal and practical skills: diligence and accuracy, self-reliance, work organisation, communication skills, resilience to stress, and engagement. The respondents also mentioned the importance of availability and readiness to improve the already possessed qualifications. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Act of 11 July 2014 amending the Act on higher education and other selected Acts, Dz.U. [Journal of Laws] 2014, item 1198.
 2. Act of 18 March 2011 amending the Act on higher education, Act on academic degrees and academic title and degrees and title in art, and other selected Acts, Dz.U. [Journal of Laws] 2011, no. 84, item 455.
 3. Balcerowicz-Szkutnik, M., Skórska, A., and Wąsowicz, J. (2017). Perspektywy zatrudnienia absolwentów na polskim rynku pracy [Perspectives of graduate employment in the Polish job market]. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 316, 7-17.
 4. Becker, G.S. (1964). Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. New York: National Bureau of Economic Research.
 5. Blaug, M. (1995). Metodologia ekonomii. Warszawa: PWN.
 6. Ciekanowski, Z. (2014). Kapitał ludzki najistotniejszym elementem w organizacji [Human capital as the key element in an organisation]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, 101, 135-148.
 7. Council conclusions of 11 May 2012 on the employability of graduates from education and training (2012/C, 169/04). Official Journal of the European Union, C169/11.
 8. Dziewulak, D., Grycuk, A., Russel, P., and Wołodkiewicz-Donimirski, Z. (2014). Monitorowanie karier zawodowych absolwentów przez polskie uczelnie wyższe w świetle wyników badania Biura Analiz Sejmowych [Monitoring the professional careers of graduates by Polish universities in light of the study by the Parliamentary Analyses Office]. Analizy BAS, 5(109), 1-7.
 9. Europe 2020 - A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Communication from the Commission, Brussels, 3.3.2010, COM (2010) 2020.
 10. Gach, G., and Krzesiński, P. (2017). Losy absolwentów szkół wyższych województwa lubelskiego. Raport z badań ilościowych [Further careers of tertiary graduates in the Lublin Voivodeship. A report from quantitative studies.], Lublin: Voivodeship Labour Office in Lublin.
 11. Gunawan, W., Creed, P.A., and Glendon, A.I. (2018). Development and Initial Validation of a Perceived Future Employability Scale for Young Adults. Journal of Career Assessment, 106907271878864. doi:10.1177/1069072718788645.
 12. Halik, J. (2013). Sytuacja absolwentów szkół wyższych na rynku pracy w opiniach pracodawców oraz przedstawicieli środowisk naukowych i akademickich [Situation of tertiary graduates on the labour market as perceived by employers, researchers and members of the academia]. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 33, 69-97.
 13. Harvey, L. (2001). Defning and Measuring Employability, Quality in Higher Education, 7(2), 97-109, doi: 10.1080/13538320120059990.
 14. Hillage, J., and Pollard, E. (1998). Employability: Developing a Framework for Policy Analysis, Research report, 85. Suffolk: Department for Education and Employment.
 15. Houben, E., De Cuyper, N., Kyndt, E., and Forrier, A. (2019). Learning to Be Employable or Being Employable to Learn: The Reciprocal Relation Between Perceived Employability and Work-Related Learning. Journal of Career Development, 089484531986743, doi:10.1177/0894845319867431.
 16. Jasiński, M., Bożykowski, M., Zając, T., Styczeń, M. and Izdebski, A. (2015). Dokładniej, rzetelniej, taniej. Badania oparte na rejestrach publicznych jako szansa dla badań społecznych w Polsce. [More precise, reliable, and affordable. Studies based on public register data as an opportunity for social researchers in Poland]. Studia Socjologiczne, 216(1), 45-72.
 17. Juchnowicz, M. (2016). Istota elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim [Nature of flexible human capital management]. In: M. Juchnowicz (Ed.), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy. Warszawa: PWN.
 18. Król, H. (2006). Kapitał ludzki organizacji [Human capital in an organisation]. In: H. Król, and A. Ludwiczyński (Eds.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWN.
 19. Macioł, S. (2012). Kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkół wyższych - perspektywa pracodawców [Qualifications and competences of tertiary graduates - employers' perspective]. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(39), 34-54.
 20. Maleszyk, P. (2013). Specyfika lubelskiego rynku pracy [Specificity of the Lublin labour market]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 320, 80-90.
 21. Marszałek, A. (2012). "Zatrudnialność" - nowa i poszukiwana cecha pracownika ["Employability" - the new and desirable trait of an employee]. Polityka Społeczna, 11-12, 20-23.
 22. Materiały informacyjne na temat zasobów udostępnianych w ramach czwartej edycji ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) [Reference material on resources available under the fourth edition of the national system for monitoring the economic vicissitudes of tertiary graduates (ELA)]. Retrieved from https://ela.nauka.gov.pl/assets/pdf/opis_badania.pdf, 02.07.2019.
 23. McQuaid, R.W., Lindsay, C. (2005). The concept of employability. Urban Studies, 42(2), 197-219, doi: 10.1080/0042098042000316100.
 24. Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych [National system for monitoring the economic vicissitudes of tertiary graduates]. Retrieved from https://ela.nauka.gov.pl., 12.07.2019.
 25. Pacuska, M. (2014). Zatrudnialność absolwentów szkół wyższych - przegląd wyników badań losów absolwentów pod kątem zastosowanych wskaźników [Employability of tertiary graduates - review of results from studies on the careers of graduates relative to the adopted factors]. E-mentor, 1(53), 4-11.
 26. Pocztowski, A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody [Human Resources Management. Strategies - processes - methods]. Warszawa: PWE.
 27. Pool, L.D., and Sewell, P. (2007). The key to employability: developing a practical model of graduate employability. Education + Training, 49(4), 277-289, doi: 10.1108/00400910710754435.
 28. Potelienė, S., Tamašauskienė, Z. (2014). The Rate of Return to Investment in Educaton: A Case Study of Lithuania. Wroclaw Review of Law, Administration & Economics, 014, 4(2), 41-55, doi: 10.1515/wrlae-2015-0014.
 29. Pouratashi, M. (2019). Higher education and activities to improve students' employability skills. Journal of Education for Business, 1-7, doi:10.1080/08832323.2018.1548421.
 30. Rakowska, A., Sitko-Lutek, A., Mendryk, I., Jakubiak, M., and Cichorzewska, M. (2018). Diverse Competence Potential of Employees in Innovative Enterprises: Research Results. In: A. Rakowska (Ed.), Unlocking the Potential of Employees in the Context of Organizational Diversity. Bangkok, Celje, Lublin: To Know Press.
 31. Rothwell, A., Jewell, S., and Hardie, M. (2009). Self-perceived employability: Investigating the responses of post-graduate students. Journal of Vocational Behavior, 75, 152-161. doi:10.1016/j.jvb.2009.05.002.
 32. Rutkowski, J. (2008). Priorytety reformy rynku pracy. Synteza [Priorities of the labour market reform. A synthesis]. Warszawa: Ministry of Labour and Social Policy.
 33. Sienkiewicz, Ł. (2013). System zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje w świetle badań ilościowych [Competence-based system of human resources management in light of quantitative studies]. In: Ł. Sienkiewicz, K. Trawińska-Konador, K. Podwójcic (Eds.), Polityka zarządzania kompetencjami pracowników. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 34. Smith, A. (2007). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Edited by S.M. Soares. MetaLibri Digital Library, https://www.ibiblio.org/ml/libri/s/SmithA_WealthNations_p.pdf, November 28, 2019.
 35. Suleman, F. (2017). The employability skills of higher education graduates: insights into conceptual frameworks and methodological options. Higher Education, 76(2), 263-278, doi:10.1007/s10734-017-0207-0.
 36. Szopik-Depczyńska, K., and Korzeniewicz W. (2011). Kapitał ludzki w modelu wartości przedsiębiorstwa [Human capital in the corporate value model]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 24, 177-204.
 37. Wieczorek-Szymańska, A. (2010). Koncepcja kapitału ludzkiego w teorii ekonomii - przegląd wybranych podejść [The concept of human capital in the theory of economics - a review of selected approaches]. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 17, 157-170.
 38. Wiśniewska, S. (2015). Zatrudnialność - pojęcie, wymiary, determinant [Employability - definitions, dimensions, determinant]. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 1(35), 11-24, doi: 10.5604/01.3001.0009.4583.
 39. Wojdyło-Preisner, M. (2012). Zatrudnialność - definicje, ewolucja koncepcji i ramy do analiz [Employability - definitions, evolution of the concept, and analytic framework]. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 110, 141-148.
 40. Wojdyło-Preisner, M., and Zawadzki K. (2015). Bariery zatrudnialności osób młodych w Polsce [Barriers to the employability of young people in Pland]. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 1(35), 55-73, doi: 10.5604/01.3001.0009.4585.
 41. Wronowska, G. (2015). Oczekiwania na rynku pracy. Pracodawcy a absolwenci szkół wyższych w Polsce [Labour market expectations. Employers vs. tertiary graduates]. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 214, 115-127.
 42. Yorke, M., and Knight, P.T. (2004). Embedding Employability into the Curriculum: Learning & Employabilit. Series III. York: Learning and Teaching Support Network.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1899-6116.2019.48.9
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu