BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Staszak Paweł (Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)
Title
Modele polityki turystycznej jako stymulator rozwoju sektora turystycznego
Models of Tourist Policy as a Tourist Sector Development Stimulator
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 133(1), s. 287-296, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Polityka, Turystyka, Rozwój
Politics, Tourism, Development
Note
Kody JEL: G10, H61, M21
streszcz., summ.
Abstract
Obecnie ukazuje się wiele raportów oraz innych prac wskazujących na to, że turystyka jest nie tylko jedną z największych dziedzin gospodarki światowej, lecz także swoistym wyznacznikiem nowoczesności i miernikiem poziomu życia. Rozwój turystyki bez wątpienia musi się odbywać w sposób planowy. Kraje i obszary recepcyjne, w których pozwolono się rozwijać turystyce w sposób żywiołowy, doświadczają wielu problemów Obecnie zdecydowana większość krajów prowadzi własną politykę turystyczną, choć jej cele, zakres, formy oraz instrumenty realizowania są inne. W niniejszym opracowaniu przeprowadzono analizę wybranych modeli planowania turystycznego i polityki turystycznej, uwzględniając obserwowane w ostatnim czasie zjawisko globalizacji i decentralizacji. Struktura przedstawionych modeli może być sukcesywnie wykorzystywana przez samorząd terytorialny i inne instytucje celem stymulowania i intensyfikowania rozwoju sektora turystycznego w wymiarze lokalnym. Metoda badawcza obejmuje analizę literatury przedmiotu i formułowane na jej podstawie wnioski własne.(abstrakt oryginalny)

In the last years of the 20thand first of 21st century, many reports and other elaborations were published indicating that tourism is not only one of the largest areas of the global economy, but also a special determinant of modernity and a measure of living standards. Its proper development requires the coordination of many activities carried out in various sectors of the economy, which is possible only when the development takes place in a planned way. Countries and reception areas in which tourism has been allowed to develop in a spontaneous way experience many problems: social, economic, ecological, cultural etc. Therefore, currently the vast majority of countries conduct their own tourism policy, although its objectives, scope, forms and instruments of implementation can differ significantly. The aim of the study is to analyze selected models of tourism planning and tourism policy taking into account the recently observed phenomenon of globalizationand decentralization. The research method includes the analysis of the literatures subject and the own conclusions formulated on its basis. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Alejziak, W. (2000). Przemysł turystyczny - przyczynek do dyskusji na temat zasadności używania, definicji oraz zakresu znaczeniowego pojęcia. [W:] A. Szwichtenberg, E. Dziegieć (red.), Przemysł turystyczny (s. 12-15). Koszalin: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej.
  2. Alejziak, W. (2008). Globalizacja i decentralizacja jako kierunki rozwoju polityki turystycznej w XXI wieku. Nowe Problemy Turystyki, 1, 29-48.
  3. Goeldner, Ch.R., Ritchie, B.J.R. (2006). Tourism. Principles, practices, philosophies. Tenth edition, New Jersey: John Viley & Sons.
  4. Matthews, H.G. (1978). International Tourism. A political and social analysis. Cambridge: Schenkman Publishing Company.
  5. Mill, R.Ch., Morrison, A.M. (1998). The tourism system. Dubuque: Kendaal/Hunt Publishing Company, Prentice-Hall.
  6. Wodejko, S. (1989). Ruch przyjazdowy z zachodu do wybranych państw socjalistycznych, jako wyraz luki na europejskim rynku turystycznym. Monografie i Opracowania, 288, 132-134.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.133/1-23
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu