BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wajda Marcin (Katedra Skarbowości SGH)
Title
Koordynacja polityk fiskalnych w Unii Europejskiej
Coordination of Fiscal Policies in the European Union
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 133(1), s. 321-332, bibliogr. 40 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny, Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
Local government, Local government units
Note
Kody JEL: H70, H72
streszcz., summ.
Abstract
Celem tekstu jest zaprezentowanie rozwiązań prawnych oraz ich skuteczności w zakresie koordynacji polityk fiskalnych w Unii Europejskiej. Uzasadnienie tej koordynacji jest punktem wyjścia przedmiotowej analizy. Następnie przedstawiono podstawy wynikające z części "prewencyjnej" i "naprawczej" Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Regulacje te zostały poddane analizie efektywności w odniesieniu do wartości referencyjnych opisanych w Protokole 12 TFUE. Przeprowadzono ją na podstawie przekroczenia wartości referencyjnych i dyspersji we wszystkich państwach członkowskich. Przedstawione wnioski świadczą o braku skuteczności dotychczasowych rozwiązań. Zaprezentowano również możliwe - w opinii Komisji Europejskiej - scenariusze reformy koordynacji polityk fiskalnych w UE oraz poddano je ocenie.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the legal solutions and their effectiveness with respect to the co-ordination of fiscal policies within the European Union. The starting point for the analysis is the justification of the co-ordination of fiscal policies in the European Union. The further sections of the article discuss the basis resulting from the "preventive" and "reparatory" provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). These regulations have been analysed in terms of their efficiency with respect to the reference values specified in Protocol 12 of the TFEU. The analysis was based on the excession of reference values and dispersion in all Member States. The presented conclusions demonstrate that the existing solutions are ineffective. The paper also presents and evaluates the scenarios of the reform of fiscal policy co-ordination in the EU that are possible in the opinion of the EC(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aromiński, K. (2012). Podmiotowość podatkowa samorządowego zakładu budżetowego, wykonującego zadania własne jednostki samorządu terytorialnego. Przegląd Prawa Publicznego, 9, 37-45.
 2. Bator, M. (2010). Realizacja zadań publicznych w zakresie komunikacji lokalnej. Nowe Zeszyty Samorządowe, 5, 82-83.
 3. Bąkowski, T. (2012). "Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty", "zadania własne gminy", "zakres działania gminy" oraz "sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym" w rozumieniu przepisów art. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym. Gdańskie Studia Prawnicze, 2, 39-48.
 4. Ciepiela, M. (2001). Formy komunalnej działalności gospodarczej. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 6, 18-23.
 5. Glumińska-Pawlic, J. (2009). Gospodarka finansowa zakładów budżetowych i spółek prawa handlowego wykonujących zadania własne gmin o charakterze użyteczności publicznej. [W:] L. Patrzałek (red.), Finanse lokalne. Wybrane zagadnienia (s. 47-57). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
 6. Departament Analiz Ministerstwa Skarbu Państwa (2013). Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego za 2012 r., Warszawa.
 7. Departament Analiz Ministerstwa Skarbu Państwa (2016). Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego za 2015 r., Warszawa.
 8. Jagoda, J. (2012). Komentarz do art. 19. [W:] B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz (s. 225-226). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 9. Jastrzębska, M. (2011). Fakultatywne zadania własne gminy w świetle obowiązujących regulacji prawnych. Finanse Komunalne, 1-2, 35-42.
 10. Kupis, P. (2013). Nadzór w komunalnych spółkach handlowych - uwagi na tle ustawy o gospodarce komunalnej oraz kodeksu spółek handlowych. Samorząd Terytorialny, 6, 37-47.
 11. Kurkierewicz, K., Olech, Z. (2012). Konsekwencje prawne likwidacji zakładu budżetowego w kontekście kontynuacji realizacji projektów unijnych. Radca Prawny, 12, 22-24.
 12. Modras, A. (2004). Status spółki komunalnej w świetle przepisów prawa administracyjnego. Samorząd Terytorialny, 7-8, 60-74.
 13. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z 18.05.2011. NK.I.4131.169.2011.SDUD. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 76, poz. 1464.
 14. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z 22.01.2014. NK-II.4131.6.2014.KK. Wspólnota 2014, 3, 58.
 15. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 26.01.2016. PN.4131.16.2016. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego 2016, poz. 567.
 16. Stec, M. (2017). O potrzebie reinterpretacji (i nie tylko) niektórych pojęć w zakresie samorządowych zadań i kompetencji. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3, 33-47.
 17. Szczepaniak, R. (2014). Dopuszczalny zakres działania spółki komunalnej. Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2, 449-472.
 18. Ustawa z 8.03.1990 o samorządzie gminnym. Dz.U. 2018, poz. 994, z późn. zm.
 19. Ustawa z 30.08.1996 o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Dz.U. 2017, poz. 1055, z późn. zm.
 20. Ustawa z 20.12.1996 o gospodarce komunalnej. Dz.U. 2017, poz. 827, z późn. zm.
 21. Ustawa z 5.06.1998 o samorządzie powiatowym. Dz.U. 2018, poz. 995, z późn. zm.
 22. Ustawa z 5.06.1998 o samorządzie województwa. Dz.U. 2018, poz. 913, z późn. zm.
 23. Ustawa z 13.06.2003 o zatrudnieniu socjalnym. Dz.U. 2016, poz. 1828, z późn. zm.
 24. Ustawa z 12.03.2004 o pomocy społecznej. Dz.U. 2018, poz. 1508, z późn. zm.
 25. Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2017, poz. 2077, z późn. zm.
 26. Ustawa z 16.12.2010 o publicznym transporcie zbiorowym. Dz.U. 2018, poz. 2016, z późn. zm.
 27. Ustawa z 9.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dz.U. 2018, poz. 998, z późn. zm.
 28. Ustawa z 9.03.2017 o związku metropolitalnym w Województwie Śląskim. Dz.U. 2017, poz. 730.
 29. Uzasadnienie projektu ustawy z 27.08.2009 o finansach publicznych, VI kadencja, druk sejm. nr 1181.
 30. Wyrok NSA z 22.12.2010. II GSK 1091/09. LEX nr 1125246.
 31. Wyrok NSA z 14.03.2014. II GSK 75/13. LEX nr 1488148.
 32. Wyrok WSA w Gliwicach z 5.02.2007. IV SA/GI 850/06. Legalis nr 107159.
 33. Wyrok WSA w Gliwicach z 3.06.2008. IV SA/GI 66/08. LEX nr 511460.
 34. Wyrok WSA w Gliwicach z 13.11.2017. IV SA/GI 391/17. Legalis nr 1697914.
 35. Wyrok WSA w Opolu z 13.09.2011. II SA/Op 324/11. LEX nr 899086.
 36. Wyrok WSA w Poznaniu z 16.07.2014. IV SA/Po 507/14. LEX nr 1498465.
 37. Wyrok WSA w Warszawie z 2.12.2009. IV SA/Wa 1628/09. LEX nr 583438.
 38. Wyrok WSA w Warszawie z 14.11.2012. I SA/Wa 786/12. LEX nr 1248133.
 39. Wyrok WSA we Wrocławiu z 5.05.2011. III SA/Wr 110/11. LEX nr 1129377.
 40. Wyrok WSA we Wrocławiu z 24.05.2017. III SA/Wr 314/17. Legalis nr 1680817.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.133/1-18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu