BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Błasiak Anna (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Title
Sharenting - współczesną formą rodzicielskiej narracji
Sharenting - a Contemporary Form of a Parental Narration
Source
Horyzonty Wychowania, 2018, vol. 17, nr 42, s. 125-134, bibliogr. 19 poz.
Horizons of Education
Issue title
Narracja - perspektywa interdyscyplinarna
Keyword
Rodzicielstwo, Media społecznościowe, Prawa dziecka
Parenthood, Social media, Child rights
Note
streszcz., summ.
Abstract
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest teoretyczny namysł nad zjawiskiem sharentingu, czyli upowszechniania przez współczesnych rodziców informacji, zdjęć i filmów dotyczących swoich dzieci w mediach społecznościowych. Ten rodzaj aktywności rodzicielskiej, stanowiący swoistą formę narracji, skłania do podejmowania refleksji nad jego istotą, przyczynami i konsekwencjami. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem badawczy sformułowano następująco: na czym polega zjawisko sharentingu oraz jakie są jego konsekwencje w kontekście wychowania rodzinnego? Wykorzystana będzie metoda analizy i syntezy literatury. PROCES WYWODU: Zostaną przedstawione zagadnienia związane ze zmianą sposobu pełnienia roli rodzicielskiej w kontekście rozwoju nowych mediów oraz obserwowanej potrzeby współczesnego człowieka, by opowiadać sobie samemu i innym o własnym życiu. Dzisiaj wiele osób upowszechnia swoje doświadczenia związane z rodzicielstwem w mediach społecznościowych. Ten typ rodzicielskiej narracji kształtuje tzw. "cyfrowy profil" dziecka. "Rzeczy" umieszczone w Internecie zwykle pozostają tam na zawsze, zaczynają żyć własnym życiem, na które rodzic nie ma wpływu, i mogą być wykorzystane przeciwko dziecku czy jego najbliższym. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Sharenting jest zjawiskiem powszechnym. Współcześni rodzice tworzą swoistą opowieść w wirtualnej rzeczywistości, dotyczącą życia najmłodszego pokolenia, często bez świadomości skutków, jakie mogą się z tym wiązać. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Z dokonanych analiz wynika, że konieczna jest edukacja (medialna) rodziców w zakresie zjawiska sharentingu i konsekwencji, jakie z niego wynikają dla funkcjonowania dziecka teraz i w przyszłości, oraz dalsze badania naukowe w tym obszarze.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the paper is to offer theoretical considerations on the phenomenon of sharenting, that is a contemporary trend in which parents post information about, photos of, and films with their children in social media. This kind of parental activity, which is a kind of a narration, calls for reflections on its nature, causes and consequences. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem has been formulated the following way: what is the nature of sharenting and what are its consequences in the context of family upbringing? The research methods used include the analysis and synthesis of subject literature. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The paper presents the ideas referring to the changes in the ways in which parental roles are fulfilled in the context of the development of new media and a contemporary man's need to tell himself and others about his life. Today many people share their parental experiences in social media. This type of a parental narration shapes a so called 'digital profile' of a child. 'Things' posted online usually remain there 'forever', begin to live their own life parents no longer can influence, and can be used against a child or his family. RESEARCH RESULTS: Sharenting is a common phenomenon. Contemporary parents create a specific story in virtual reality, which involves the life of the youngest generation, frequently without being aware of the consequences it might lead to. CONSULSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMENDATIONS: The analysis conducted reveals that it is necessary to provide parents with (media) education in the area of sharenting and its potential consequences for the functioning of their children now and in the future. It also indicates the need for further research in this area.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bessant, C. (2018). Sharenting: balancing the conflicting rights of parents and children. Communications Law, 23(1), 7-24. Pozyskano z: http://nrl.northumbria.ac.uk/33818/ (dostęp: 19.06.2018).
 2. Błasiak, A. (2017a). E-świat i wychowanie rodzinne. W: E. Dybowska i M. PrucnalWójcik (red.), Wokół rodziny i dziecka. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki. Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, 11-36.
 3. Błasiak, A. (2017b). (Nowy) wymiar rodzicielstwa - wybrane aspekty. W: D. Opozda i M. Leśniak (red.), Rodzicielstwo w wybranych zagadnieniach pedagogicznych. Lublin: Katedra Pedagogiki Rodziny Instytutu Pedagogiki KUL Jana Pawła II, Wydawnictwo Episteme, 29-43.
 4. Brosch, A. (2017). Sharenting - nowy wymiar rodzicielstwa? W: H. KrauzeSikorska i M. Klichowski (red.), Świat małego dziecka. Przestrzeń instytucji, cyberprzestrzeń i inne przestrzenie dzieciństwa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 379-387.
 5. Budziszewska, M. (2015). Opowieść "Moi rodzice" w trzech fazach adolescencji i w dorosłości. Analiza narracji tożsamości. Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri.
 6. Burzyńska A. (2008). Idee narracyjności w humanistyce. W: B. Janusz, K. Gdowska i B. de Barbaro (red.), Narracja. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 21-36.
 7. Davis, M.M. (2015). Parents on Social Media: Likes and Dislikes of Sharenting. C.S. Mott Children's Hospital, University of Michigan Health System, Vol. 23, Issue 2, March 16. Pozyskano z: https://mottpoll.org/sites/default/files/documents/031615_sharenting_0.pdf (dostęp: 27.12.2017).
 8. http://123tlumacz.pl/slowaroku-2016-najpopularniejszewjezykupolskimangielskim/ (dostęp: 27.12.2017).
 9. https://www.bbc.com/news/education-44153754 - 'Sharenting' puts young at risk of online fraud - BBC News (dostęp: 02.06.2018). Mróz, B. (2015). Wszystko na sprzedaż? Pułapki i manowce konsumpcjonizmu. Psychologia Ekonomiczna, 7, 25-36.
 10. NowakDziemianowicz, M. (2016). Walka o uznanie w narracjach. Jednostka i wspólnota w procesie poszukiwania tożsamości. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 11. Oleś, P. (2008). Autonarracyjna aktywność człowieka. W: B. Janusz, K. Gdowska i B. de Barbaro (red.), Narracja. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 37-52.
 12. Otero, P. (2017). Sharenting... should children's lives be disclosed on social media? Arch Argent Pediatr, 115(5), 412-413. Pozyskano z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28895685/ (dostęp: 13.06.2018).
 13. Pluszyńska, A. (2018). Mamo, tato - pomyśl, zanim wrzucisz coś do sieci. Pozyskano z: http://wyborcza.pl/7,156282,22105421,mamotatopomyslzanimwrzuciszcosdosieci.html (dostęp: 06.04.2018).
 14. Sartre, J.P. (1974). Mdłości. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 15. Steinberg, S.C. (2017). Sharenting: Children's Privacy in the Age of Social Media, 66 Emory L.J. 839. Pozyskano z: https://scholarship.law.ufl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1796&context=faculty pub (dostęp: 15.06.2018).
 16. Szlendak, T. (2014). Tubylcy z tysięcy subświatów. Socjolog, o tym, jak głęboko sieć odmienia człowieka i społeczeństwo - rozmawia Joanna Podgórska. Ja, my, oni. Poradnik Psychologiczny POLITYKI, t. 16, Wydanie Specjalne nr 9, 6-11.
 17. Szpunar, M. (2016). Kultura cyfrowego narcyzmu. Kraków: Wydawnictwo AGH.
 18. UrbaniakZając, D. (2017). Narracja a biograficzna perspektywa badawcza. Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 1(4), 47-62.
 19. Wiatr, M. (2015). Konteksty refleksyjności współczesnych rodziców. Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja, t. 18, 3(71), 71-82.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174209
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu