BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pluskota Przemysław (University of Szczecin Faculty of Management and Economics of Services)
Title
Financial Instruments in Regional Operational Programs in the Years 2014-2020
Instrumenty finansowe w regionalnym programie operacyjnym w latach 2014-2020
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 133(2), s. 19-28, fig., tab. , bibliogr. 8 poz.
Keyword
Instrumenty finansowe, Region
Financial instruments, Region
Note
Kody JEL: G20, G30, G32
streszcz., summ.
Abstract
Coraz bardziej popularną formą wyrównywania poziomu rozwoju regionów celów staje wsparcie zwrotne. Pomimo konieczności oddania pieniędzy forma ta oceniana jest korzystnie przez wszystkich beneficjentów, a dzięki rewolwingowi generuje więcej korzyści, ponieważ fundusze raz przekazane wracają, multiplikując wartość wsparcia i ilość beneficjentów. Przykładem tego typu finansowania z funduszy Unii Europejskiej są instrumenty finansowe, będące sposobem wykorzystywania funduszy strukturalnych do realizacji polityki spójności, przyczyniając się do długoterminowego i trwałego wzrostu gospodarczego w poszczególnych regionach i całej Unii. Ponadto korzyścią z punktu widzenia długofalowego rozwoju regionu wydaje się wzmocnienie, a w niektórych przypadkach stworzenie regionalnego rynku finansowego. Ugruntowanie zarówno lokalnych instytucji finansowych (funduszy pożyczkowych, funduszy poręczeń kredytowych, agencji rozwoju), jak i instrumentów specyficznych dla każdego regionu stworzyło podwaliny pod budowę regionalnych instytucji rozwoju.(abstrakt oryginalny)

To ensure conditions for economic growth, prosperity and social integration in the European Union there are financial repayable instruments (JEREMIE Initiative). Despite the need to give money, this form is evaluated favorably, and thanks to revolving generates more benefits, because the money once transferred returns, multiplying the value of support and the number of beneficiaries. Considering the functioning of the JEREMIE Initiative from the point of view of financial intermediaries and the role they play in the financial market, one may be tempted to say that by eliminating inequalities on the market, they are able to effectively distribute financial resources.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bank Gospodarstwa Krajowego (2018). Retrieved from: www.bgk.pl
  2. Evaluation of Financial Engineering Measures in Structural Policies (1998). Structural Policies Final Report, April 1998. Brussels: European Commission.
  3. Financial Instruments: A Stock-taking Exercise in Preparation for the 2014-2020 Programming Period (2013). Final Report, March 2013, Mazars LPP.
  4. Hübner, D. (2005). Reforming Cohesion Policy. SPEECH/05/594. Brussels. Retrieved from: http:// europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-05-594_en.htm?locale=en.
  5. Mackiewicz, M., Przybyłowski, M., Rybkowski, A., Tamowicz, P. (2014). Analiza w zakresie możliwości zastosowania zwrotnych instrumentów finansowych w województwie małopolskim w okresie programowania 2014-2020. Cracow: Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.
  6. Regulation of the European Parliament and Council (EU) No 1303/2013 of 17 December 2017 laying down common rules for the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006 (2013). OJ L 347.
  7. Summary of Data on the Progress Made in Financing and implementing Financial Engineering Instruments Reported by the Managing Authorities in Accordance with Article 67(2)(j) of Council Regulation (EC) no 1083/2006 (2016). Brussels: European Commission.
  8. Tamowicz, P., Lepczyński, B., Liszewska, M. (2013) Inicjatywa JEREMIE w Polsce. Gdańsk: Pomorskie Studia Regionalne.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
eng, pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.133/2-02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu