BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Popowska Magdalena (Politechnika Gdańska)
Title
Przedsiębiorczość społeczna jako klucz do skutecznej edukacji przedsiębiorczej na społecznie odpowiedzialnym uniwersytecie
Social Entrepreneurship as a Key to the Performant Entrepreneurial Education at a Socially Responsible University
Source
Horyzonty Wychowania, 2018, vol. 17, nr 42, s. 205-218, rys., tab.,bibliogr. 50 poz.
Horizons of Education
Issue title
Narracja - perspektywa interdyscyplinarna
Keyword
Edukacja przedsiębiorcza, Przedsiębiorczość społeczna, Rozwój zrównoważony
Entrepreneurial education, Social entrepreneurship, Sustainable development
Note
streszcz., summ.
Abstract
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest prezentacja nowej propozycji kształcenia na rzecz przedsiębiorczości na studiach biznesowych (zarządzanie i ekonomia), uwzględniającej edukację w zakresie przedsiębiorczości społecznej. PROBLEM I METODY BADAWCZE: W artykule omówiono problem edukacji przedsiębiorczej z punktu widzenia wyzwań zmieniającej się gospodarki oraz ewoluujących oczekiwań stawianych polskim uczelniom wyższym. Główną metodą badawczą są tradycyjne studia literaturowe. PROCES WYWODU: Punktem wyjścia do rozważań jest przegląd literatury w zakresie umiejętności/kompetencji niezbędnych przedsiębiorcy na różnych etapach rozwoju jego przedsięwzięcia oraz umiejscowienie ich w perspektywie edukacji przedsiębiorczej. Następnie dokonano analizy edukacji w zakresie przedsiębiorczości społecznej, by w ostatniej części zaproponować zrównoważony model edukacji przedsiębiorczej na kierunkach biznesowych. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W edukacji przedsiębiorczej jeszcze niewiele mówi się o wykorzystaniu podejścia społecznego do wzmocnienia jej oddziaływania poprzez zapewnienie studentom możliwości uzyskania nowych umiejętności oraz rozszerzenie ich perspektywy postrzegania szans rynkowych. Tymczasem przeprowadzony wywód pozwala sądzić, iż zaproponowany model pozwoli na osiągnięcie tych i wielu innych efektów. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Niniejsza propozycja modelu edukacji na rzecz przedsiębiorczości na kierunkach biznesowych stanowi rozwiązanie wprowadzające konkretną innowację w edukacji menedżerskiej. Jednak w celu potwierdzenia zakładanych w tym podejściu korzyści, należałoby wdrożyć go w rzeczywistości akademickiej.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: This paper aims to present to present a new proposal of entrepreneurship education in business studies (management and economics), including education in the field of social entrepreneurship. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The article discusses the problem of entrepreneurial education from the point of view of the challenges of the changing economy and the evolving expectations toward Polish universities. The main research method is the traditional literature study. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The starting point for the considerations is the review of literature on entrepreneurs' skills/competencies at various stages of development of their ventures using the perspective of entrepreneurial education. It is followed by the analysis of education in the field of social entrepreneurship, enabling to propose in the last a sustainable model of entrepreneurial education in business studies. RESEARCH RESULTS: In entrepreneurial education, not much is said about the use of a social approach to strengthen its impact by providing students with the opportunity to acquire new skills and a broader perspective on the perception of market opportunities. The conducted analysis suggests that the proposed model will allow achieving these and many other effects. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: This proposition of the education model for entrepreneurship in business fields is a solution introducing a specific innovation in managerial education. However, in order to confirm the benefits assumed in this approach, it should be implemented in the academic reality.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., Van den Brande, G. (2016). EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework. Luxembourg: Publication Office of the European Union; EUR 27939 EN; doi:10.2791/593884.
 2. Bagheri, A. i LopePihie, Z.A. (2010). Entrepreneurial Leadership Learning: in Search of Missing Links. Procedia Social and Behavioral Sciences, 7(C), 470-479.
 3. Baron, R. A. (2007). Entrepreneurship: A Process Perspective. W: J.R. Baum, M. Frese i R.A. Baron (red.), The organizational frontiers. The psychology of entrepreneurship. Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 19-39.
 4. Baum, J.R. (1995). The relation of traits, competencies, motivation, strategy and structure to venture growth. W: P.D. Reynolds, W.D. Bygrave, N.M. Carter, P. Davidsson, W.B. Gartner, C.M. Mason i P.P. McDougall (red.), Frontiers of Entrepreneurship Research. Wellesley, MA: Babson College, 547-560.
 5. Belley, A., Dussault, L., Lorrain, J. (1998). Les compétences des entrepreneurs : élaboration et validation d'un questionnaire QCE, Actes, 4ème CIFPME, Nancy Metz, Octobre.
 6. Bellier, S. (2000). Compétences en action, expérimentations, implications, réflexions pratiques. Paris: Liaisons.
 7. Bornstein, D. (2004). How to change the world: Social entrepreneurs and the power of new ideas. New York, NY: Oxford University Press.
 8. Burke, E. (2018). Social Entrepreneurship Programs: 23 Universities Paving the Way. Pozyskano z: https://www.classy.org/blog/socialentrepreneurshipprograms- -universitiespavingtheway (dostęp: 19.03.2018).
 9. Casson, M. (1982). The entrepreneur. Towata, NJ: Barnes & Noble Books (traduit par Pierre Jeanblanc, L'entrepreneur, Economica, 1991).
 10. Chandler, G.N. i Jansen, E. (1992). The founder's selfassessed competence and venture performance. Journal of Business Venturing, vol. 7, 223-236.
 11. CharlesPauvers, B., SchiebBienfait, N. i Urbain, C. (2004). La compétence du créateur d'entreprise innovante, quelles interrogations ? Revue Internationale P.M.E, 17(1).
 12. Dees, J.G. (1998). The meaning of social entrepreneurship. Kansas City: Kaufman Foundation and Stanford University.
 13. Dorado, S. (2006). Social entrepreneurial ventures: different values so different creations. Journal of Developmental Entrepreneurship, 319-343.
 14. Drucker, P.F. (1985). Innovation and Entrepreneurship. Practice and Principles. New York, NY: HarperCollins Publishers.
 15. Gartner, W.B. (1993). What are we talking about when we talk about entrepreneurship? Journal of Business Venturing, 5(1), 15-28.
 16. Geryk, M. (2010). Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej interesariuszy. Raport z badań. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa.
 17. Glinka, B. i Gudkova, S. (2011). Przedsiębiorczość. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 18. Hambrick, D.C. i Crozier, L.M. (1985). Stumblers and stars in the management of rapid growth. Journal of Business Venturing, 1, 31-45.
 19. Hatak, I. (2011). Innovation in Entrepreneurship Education in Europe. An Analysis of New Initiatives, Implementation Processes and Associated Success Factors, Vienna University of Economics and Business - Research Institute for CoOperation and CoOperatives, RiCC Research Reports, 3.
 20. Heinonen, J. i Poikkijoki, S.A. (2006). An entrepreneurialdirected approach to entrepreneurship education: mission impossible? Journal of Management Development, 25(1), 80-94.
 21. Hemingway, C.A. (2005). Personal values as a catalyst for corporate social entrepreneurship. Journal of Business Ethics, 60(3), 233-249.
 22. Herron, L.A. i Robinson, R.B. (1993). A structural model of the effects of entrepreneurial characteristics on venture performance. Journal of Business Venturing, vol. 8, 281-294.
 23. Jamieson, I. (1984). Schools and Enterprise. W: A.G. Watts i P. Moran (red.), Education for Enterprise. Cambridge: Careers Research and Advisory Centre CRAC, 19-27.
 24. Kuratko, D.F. i Hodgetts, R.M. (2004). Entrepreneurship: Theory, Process, Practice Mason, Ohio: Thomson South Western.
 25. Kuratko, D.F. (2005). The Emergence of Entrepreneurship Education: Development, Trends, and Challenges. Entrepreneurship Theory and Practice, 29, 5, 577-598.
 26. Laviolette, E.M. i Loue, Ch. (2006). Les compétences entrepreneuriales: définition et construction d'un référentiel, Congrès International Francophone sur L'Entrepreneuriat et PME. CIFEPME.
 27. Lorrain, J. i Dussault, L. (1988). Relation between psychological characteristics, administrative behaviors, and success of founder entrepreneurs at the start up stage. W: B.A. Kirchhoff, W.A. Long, W.E.D. McMullan, K.H. Vesper i W.E. Wetzel (red.), Frontiers of Entrepreneurship Research. Wellesley, Mass.: Babson Colege, 150-164.
 28. Mair, J. i Noboa, E. (2003). Social entrepreneurship: how intentions to create a social enterprise get formed. Barcelona: IESE Business School Working Paper No.521.
 29. Mars, M.M., Slaughter, S. i Rhoades, G. (2008). The StateSponsored Student Entrepreneur. Journal of Higher Education, 79(6), 638-670.
 30. Milton, D.G. (1989). The complete entrepreneur. Entrepreneurship Theory and Practice, 13, 9-19.
 31. Mintzberg, H., Simons, R. i Basu, K. (2002). Beyond selfishness. Sloan Management Review, 44, 67-74.
 32. Nicholls, A. (2006). Social entrepreneurship: new models of sustainable change. Oxford UK: Oxford University Press.
 33. Omrane, A., Fayolle, A. i ZeribiBenSlimane, O. (2011). Les compétences entrepreneuriales et le processus entrepreneurial : une approche dynamique. La Revue des Sciences de Gestion, 251, 91-100.
 34. Pache, A.C. i Chowdhury, I. (2012). Social entrepreneurs as institutionally embedded entrepreneurs: Toward a new model of social entrepreneurship education. Academy of Management Learning & Education, 11(3), 494510.
 35. Pearce, J. i Doh, J.P. (2005). The high impact of collaborative social initiatives. MIT Sloan Management Review, 46, 329-339.
 36. Rae, D. (2000). Understanding Entrepreneurship learning: A question of How. International Journal of Entrepreneurship Behaviour & Research, 6(3), 145-159.
 37. Shook, Ch.L., Priem, R.L. i Mcgee, J.E. (2003). Venture Creation and the Enterprising Individual: A Review and Synthesis. Journal of Management, Vol. 29, No. 3, 379-399.
 38. Spear, R. (2006). Social entrepreneurship: a different model? International Journal of Social Economics, 33(5/6), 399-410.
 39. Thornton, P.H. i Ocasio, W. (2008). Institutional logics. W: R. Greenwood, C. Oliver, R. Suddaby i K. SahlinAndresson (red.), The Sage handbook of organizational institutionalism, vol. 840. London: Sage.
 40. Timmons, J.A. i Spinelli, S. (2004). New Venture Creation: Entrepreneurship For The 21st Century. Boston USA: McGrawHill/Irwin.
 41. Toutain, O. i Fayolle, A. (2008). Compétences entrepreneuriales et pratiques d'accompagnement: approche exploratoire et modélisation. W: G. Kizabi (red.), Entrepreneuriat et accompagnement - Outils, actions et paradigmes nouveaux. Paris: L'Harmattan, 31-72.
 42. Tracey, P., Philips, N. i Haugh, H. (2005). Beyond philanthropy: Community enterprise as a basis for corporate citizenship. Journal of Business Ethics, 58(4), 327-344.
 43. Verstraete, Th. (1999). Entrepreneuriat: connaître l'entrepreneur, comprendre ses actes. Paris: L'Harmattan, Collection Economie et Innovation.
 44. Vesper, K.H. (1990). New venture strategies (2nd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 45. Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnogospodarczych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 249-251.
 46. Wach, K. (2016). Edukacja przedsiębiorcza: analiza bibliometryczna polskiego piśmiennictwa. Horyzonty Wychowania, 15(34), 11-26.
 47. Waghid, Z. i Oliver H. (2017). Cultivating social entrepreneurial capacities in students through film: Implication for Social Entrepreneurship Education. Educational Research for Social Change, 6(2), 76-100.
 48. White, H. (1992). Identity and control: A structural theory of social action. Princeton. NJ: Princeton University Press.
 49. Worsham, E.L. (2012). Reflections and Insights on Teaching Social Entrepreneurship: An Interview with Greg Dees. Academy of Management Learning & Education, 11(3), 442-452.
 50. Zahra, S.A., Gedajilovic, E., Neubaum, D.O. i Shulman, J.M. (2009). A typology of social entrepreneurship: Motives, search processes and ethical challenges. Journal of Business Venturing, 24, 519-532.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174216
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu