BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małecka Joanna (Politechnika Poznańska)
Title
Internet Addiction among Primary School Children as a Civilisational Challenge
Uzależnienie uczniów szkół podstawowych od Internetu w kontekście wyzwań cywilizacyjnych
Source
Horyzonty Wychowania, 2018, vol. 17, nr 42, s. 229-242, tab., wykr., bibliogr. 34 poz.
Horizons of Education
Issue title
Narracja - perspektywa interdyscyplinarna
Keyword
Nowe technologie, Edukacja młodzieży, Zagrożenia cywilizacyjne
High-tech, Youth education, Civilization risk
Note
streszcz., summ.
Abstract
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań własnych dotyczących postaw uczniów uczęszczających do klas IVI polskich szkół podstawowych na wsi i w mieście wobec korzystania z Internetu i celu jego użytkowania oraz ich postaw i poziomu zrozumienia zagrożeń wynikających ze spędzania czasu on line. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Przewodnim problemem publikacji jest określenie stopnia zagrożenia wynikającego z użytkowania nowych technologii przez dzieci. Do prezentacji wyników badań własnych użyto narzędzi analizy matematycznej, określając wielkość populacji i udziały związane z zagrożeniem i uzależnieniem w badanym przedmiocie. PROCES WYWODU: Wywód usystematyzowano w dwóch częściach: teoretycznej - opartej na przeglądzie literatury przedmiotu w zakresie uzależnień, oraz empirycznej - prezentującej wyniki badań własnych w podjętej problematyce, dokonując porównania postaw i zachowań wobec Internetu uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej na wsi i w mieście. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Innowacje, do których należy Internet, rozwijają się nieustannie, jak i wszystkie urządzenia, za których pośrednictwem można z niego korzystać. Laptopy posiadają już nie gigabajtowe, a terabajtowe dyski, przerastające możliwości przeciętnego ludzkiego mózgu. Zdobywanie informacji, śledzenie nowości i poznawanie nowych technologii jest jednoznaczne ze spędzaniem przed komputerem wielu godzin. Dzieci, będące dopiero na początku rozwoju intelektualnego, stanowią grupę szczególnie narażoną na zagrożenia z tym związane. Wyniki badań własnych wskazują na posiadaną przez nie pewną świadomość w tym zakresie. Pytanie jednak, czy wystarczającą. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Pojawia się pytanie, czy obecny system edukacji sprzyja świadomemu kształtowaniu umiejętności obiektywnego definiowania przez dzieci zarówno zalet, jak i wad związanych z użytkowaniem nowych technologii i Internetu.(abstrakt oryginalny)

SCIENTIFIC AIM: The aim of the article is to present the results of the author's research on the addiction of primary school pupils to the Internet and their attitudes on this field and the level of understanding of the dangers resulting from spending time on-line. RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The main research problem of the publication is to determine the degree of a risk resulting from the use of new technologies by children. To present the results of the research mathematical analysis tools were used with an intention to show proportionally the population size and shares of the threat and the addiction of the topic. ARGUMENT'S COURSE: The argument is divided in two parts: the theoretical - based on the review of the subject literature on the field of addiction, and empirical - presenting the results of the research,   comparing attitudes and behaviors towards the Internet of pupils attending primary school in a countryside and in a city. RESULTS OF SCIENTIFIC ANALYSIS: Innovations like the Internet are developed all the time, just as all the devices through which it can be accessed. Laptops are of not gigabyte but terabyte disks now, overwhelming the capabilities of the average human brain. Obtaining information, tracking new products or learning about new technologies mean spending many hours in front of a computer. Children, being at the beginning of their intellectual development, constitute a group that is particularly vulnerable to the risk that might arise from surfing on-line. The results of the research indicate that they are somehow aware of the problem, however still there is a question if they are aware enough. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, RECOMMENDATIONS: The question arises whether the current educational system favors the conscious shaping of the skills of defining by children both the advantages and disadvantages associated with the use of new technologies and the Internet.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abramson, L.Y., Metalsky, G.I., & Alloy, L.B. (1989). Hopelessness depression: A theorybased subtype of depression. Psychological Review, 96(2), 358-372.
 2. Augustynek, A. (2010). Uzależnienia komputerowe. Diagnoza, rozpowszechnienie, terapia. Warszawa: Difin.
 3. Blinka, L. & Smahel, D. (2011a). Addiction to online roleplaying games. In: K.S. Young & C.N. de Abreu (eds.), Internet addiction: A handbook and guide to evaluation and treatment. Hoboken: BlackwellWiley, 73-90.
 4. Bovina, I.B., Dvoryanchikov, N.V., Gayamova, S.Y., Milekhin, A.V., & Budukin, S.V. (2017). Social representations and information security of children and adolescents: the point of view of teachers (Part 1). Psychology and Law, 7(1), 1-12.
 5. Chocholska, P. & Osipczuk, M. (2009). Uzależnienie od komputera i Internetu u dzieci i młodzieży. Warszawa: Hachette.
 6. Delmonico, D.L. & Griffin, E.J. (2010). Cybersex addiction and compulsivity. In: K. Young (ed.), Internet addiction: A guidebook to evaluation and treatment. Hoboken: Wiley Press, 112-135.
 7. Denic, N., Nasic, Z., Radojicic, M., Petkovic, D., & Stevanovic, M. (2017). A contribution to the research of children protection in use of Internet. Technicki V Jesnik - Technical Gazette, 24, 525-533.
 8. Filiciak, M., Danielewicz, M., Halawa, M., Mazurek, P., & Nowotny, A. (2010). Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Warszawa: Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS.
 9. Greenfield, D. (2011). The addictive properties of Internet usage. In: K.S. Young & C.N. de Abreu (eds.), Internet addiction: A handbook and guide to evaluation and treatment. Hoboken: John Wiley and Sons, 133-153.
 10. Griffiths, M.D. (1995). Technological addictions. Clinical Psychology Forum, 76, 14-19.
 11. Griffiths, M.D. (1998). Internet addiction: Does it really exist? In: J. Gackenbach (ed.), Psychology and Internet: Intrapersonal, interpersonal and transpersonal applications. New York: Academic Press, 61-75.
 12. Griffiths, M.D. (2010). Gambling addiction on the Internet. In: K.S. Young & C.N. de Abreu (eds.), Internet addiction: A handbook for evaluation and treatment. New York: Wiley, 191-211.
 13. Jędrzejko, M. (ed.). (2009). Współczesne teorie i praktyka profilaktyki uzależnień chemicznych i niechemicznych. Fundacja Pedagogium. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 14. Kirwil, L. (2011). Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo - część 2. Częściowy raport z badań EU Kids Online II. Warszawa: SWPS, 1-47.
 15. Kuss, D.J. & Griffiths, M.D. (2011). Online social networking and addiction - A review of the psychological literature. International Journal of Environmental Research and Public Health, 8(9), 3528-3552.
 16. Majchrzak, P. (2010). Czynniki ryzyka uwikłania w sieci w świetle badań własnych. In: P. Majchrzak & M. OgińskaBulik (eds.), Uzależnienie od Internetu. Łódź: Wydawnictwo WSHE.
 17. Makaruk, K. & Wójcik, S. (2013). Nadużywanie Internetu przez młodzież. Wyniki badania EU NET ADB. Dziecko Krzywdzone: teoria, badania, praktyka, 12(1), 35-48.
 18. MorganMartin, L. (2005). Internet abuse. Addiction? Disorder? Symptom? Alternative explanations? Social Science Computer Review, 23(1), 39-48.
 19. Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9(5), 1-6.
 20. Shapira, N.A., Lessig, M.C., Goldsmith, T.D., Szabo, S.T., Lazoritz, M., Gold, M.S., & Stein, D.J. (2003). Problematic internet use: proposed classification and diagnostic criteria. Depression and Anxiety, 17(4), 207-216.
 21. Scherer, K. (1997). College life online: Healthy and unhealthy Internet use. Journal of College Student Development, 38, 655665. Retrieved from: https://www.researchgate.net/ publication/279556817_College_Life_On_Line_Healthy_and_Unhealthy_Internet_Use.
 22. Shubnikowa, E.G., Khuziakhmetov, A.N., & Khanolainen, D.P. (2017). Internet addiction of adolescents: Diagnostic problems and pedagogical prevention in the educational environment. Eurasia Journal of Mathematics Science and Technology Education, 13(8), 5261-5271.
 23. Tuukkanen, T. & Wilska, T.A. (2015). Online environments in children's everyday lives: children's, parents' and teachers' points of view. Young Consumers, 16(91), 3-16.
 24. UlfikJaworska, I. (2002). Czy gry komputerowe mogą być niebezpieczne? Wychowawca, 1(109), 12-15.
 25. Wojniak, J. & Majorek, M. (2016). Children in internet space - the European Union policies on children's safety online. ERPA International Congresses on Education 2015. Book Series 26, 1-6. Retrieved from: https://www.shsconferences.org/articles/shsconf/pdf/2016/04/shsconf_erpa2016_01048.pdf.
 26. Woronowicz, B. (2009). Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Media Rodzina.
 27. Wójcik, S. (ed.). (2012). Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje i Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, 1-13.
 28. Young, K. (1996a). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. CyberPsychology & Behavior, 3, 237-244.
 29. Young, K. (1996b). Psychology of computer use: XL. Addictive use of the Internet: A case that Breaks the stereotype. Psychological Reports, 79, 899-902.
 30. Young, K. (1999a). The research and controversy surrounding Internet addiction. CyberPsychology & Behavior, 2, 381-383.
 31. Young, K. (1999b). Internet addiction: symptoms, evaluation, and treatment. In: L. VandeCreek & T. Jackson (eds.). Innovations in clinical practice: A source book, 17. Sarasota, FL: Professional Resource Press, 19-31. Retrieved from: http://netaddiction.com/articles/symptoms.pdf.
 32. Young, K., Pistner, M., O'Mara, J., & Buchanan, J. (1999). Cyber disorders: The mental health concern for the new millennium. CyberPsychology & Behavior, 2(5), 475-479.
 33. Young, K.S., Yue, X.D., & Ying, L. (2011). Prevalence estimates and etiologic models of Internet addiction. In: K.S. Young & C.N. de Abreu (eds.), Internet addiction: A handbook and guide to evaluation and treatment. Hoboken: John Wiley and Sons, 1-17.
 34. Zimbardo Philip G. (1999). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174218
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu