BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hawlena Joanna
Title
Determinanty rozwoju transportu lotniczego w uwarunkowaniach globalizacji gospodarki
Determinants of Air Transport in the Context of Globalization of the Economy
Source
Współczesne Problemy Ekonomiczne, 2018, nr 2(17), s. 7-18, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Transport lotniczy
Air transport
Note
JEL Classification: F6
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiono podstawowe uwarunkowania kształtujące procesy przemian na rynku lotniczych przewozów pasażerskich, towarów i poczty. Poruszona tematyka jest związana z dostosowaniem form rynkowej działalności lotniczych podmiotów do warunków zaistniałych po wprowadzeniu deregulacji, liberalizacji oraz globalizacji w komunikacji powietrznej. Przedstawiono w nim możliwości wyjścia z regresu związanego ze światowymi kryzysami gospodarczymi, identyfikując sposoby rozszerzenia aktywnego uczestnictwa w procesie globalizacji, radykalnej redukcji kosztów i poszukiwaniu bardziej opłacalnych rynków oraz destynacji. Wykazano, że przedsiębiorstwa lotnicze w warunkach niestabilnej sytuacji ekonomicznej zmuszone są do uczestnictwa w strategicznych sojuszach partnerskich i porozumieniach bilateralnych, zyskując warunki pozwalające wyjść z długookresowych kryzysów. Przedstawiono także prognozy rozwoju sektora komunikacji cywilnej, które wskazują, że ta branża znajduje się w trendzie wzrostowym.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the basic conditions shaping the processes of transformations in the market of air passenger transport, goods and mail. The topic is related to the adaptation of market forms of aviation activities to the conditions that followed the introduction of deregulation, liberalization and globalization and air transport. It outlines the options for a global recession, identifying ways to expand active participation in the globalization process, radically reducing costs and finding more profitable markets and destinations. It has been shown that airlines under unstable economic conditions are compelled to participate in strategic alliance partnerships and bilateral agreements, gaining conditions to overcome long-term crises. The prediction for the development of the civilian communications sector, which indicate that this sector is in an upward trend, are also presented.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Deregulation and Liberalization of the Airline Industry. Asia, Europe, North America and Oceania Airlines-Deregulation (2004). Burlington: Ashgate Publishing Company.
 2. Global Market Forecast 2009-2028 (2009). Tuluza: Publishers Airbus.
 3. Hawlena, J. (2011). Development Prospects of Air Transport in Poland and Its Influence on Regional Economic Stimulation. Autobusy, 12, 857-866.
 4. Hawlena, J. (2012). Konkurencja na rynku lotniczych przewozów pasażerskich w warunkach globalizacji. Katowice: Wydawnictwo UE.
 5. ICAO (2000). Doc 9770 Annual Report of the Council. Montreal.
 6. ICAO (2015). Doc 10067 Annual Report of the Council. Montreal.
 7. Liberadzki, B., Mindur, L. (red.) (2006). Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, Polityka transportowa państwa - podstawowe założenia. Warszawa: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB.
 8. Liwiński, J. (2008). Długoterminowe prognozy Airbusa dla Europy Środkowej i Polski. Przegląd Komunikacyjny, 8, 74.
 9. Liwiński, J. (red.) (2009). Rynek transportu lotniczego w Polsce i na świecie 2008. Warszawa: Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej ULC (Biuletyn Informacyjny Lotnictwa Cywilnego, 2, 550).
 10. Pierścionek, Z. (2006). Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Ruciński, A. (2009). Gospodarowanie w gałęziach i rodzajach transportu. [W:] W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król (red.), Transport lotniczy (s. 176). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Tłoczyński, D. (2013). Światowy rynek przewozów lotniczych w 2011 r. Autobusy, 3, 1801-1809.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
2081-9579
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/wpe.2018.17-01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu