BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazurek-Kusiak Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Ryzyko walutowe w działalności biur podróży we współczesnej gospodarce
Currency Risk in the Travel Agency in the Modern Economy
Source
Współczesne Problemy Ekonomiczne, 2018, nr 2(17), s. 31-40, rys., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Ryzyko walutowe, Biuro podróży
Currency risk, Travel agency
Note
JEL Classification: D22, D25, G32
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy jest identyfikacja źródeł ryzyka walutowego w operacjach zagranicznych i sposobów zabezpieczania się przed tym ryzykiem przez biura podróży. Problemem badawczym jest wskazanie, jak klienci reagują na zmianę ceny wywołaną zmianą kursów walut oraz przedstawienie ofert w walucie obcej. Opracowanie jest skierowane głównie do biur podróży.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the work is to identify sources of currency risk in foreign operations and ways to protect against this risk by travel agents. The research problem is to indicate how customers react to price changes caused by changes in exchange rates and presenting offers in a foreign currency. The study is aimed mainly at travel agencies(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R. (2005). Economics. New York: McGraw-Hill Publishing Co.
 2. Bennett, D. (2000). Ryzyko walutowe - instrumenty i strategie zabezpieczające. Warszawa: ABC.
 3. Chance, D.M. (2005). An Introduction to Derivatives. London: The Dryden Press.
 4. Jarema, R. (2015). Ryzyko walutowe w polskich MŚP. Praga: Akcenta.
 5. Kalinowski, M. (2007). Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie. Warszawa: CeDeWu.
 6. Karkowski, P. (2009). Toksyczne opcje walutowe, Warszawa: GreenCapital.pl.
 7. Maćkowiak, E. (2016). Zarządzanie czynnikami wpływającymi na poziom wyniku finansowego podstawowej działalności operacyjnej biura podróży na przykładzie Rainbow Tour SA. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 4 (82), 2, 213-225.
 8. Maliszewski, J. (2012). Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstwa eksportowych. Warszawa: PARP.
 9. Massa, M., Wang, Y., Zhang, H. (2016). Benchmarking and Currency Risk. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2 (51), 629-654.
 10. Mayo, H. (1997). Wstęp do inwestowania. Warszawa: K.E. Liber.
 11. Mazurek-Kusiak, A. (2011). Wpływ organizacji i metod zarządzania biurem podróży na jakość oferowanych produktów turystycznych - raport badawczy. [W:] Nauka - Biznes (s. 294-313). Chełm: Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS.
 12. Miciuła, I. (2011). Współczesne metody i instrumenty zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 28, 67-80.
 13. Miciuła, I. (2012). Znaczenie zarządzania ryzykiem walutowym na przykładzie przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 54, 88-98.
 14. Orłowska-Puzio, J. (2014). Zarządzanie ryzykiem walutowym w operacjach zagranicznych przedsiębiorstwa. Praca doktorska niepublikowana. Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica.
 15. Piotrowska, B. (2007). Wartość firmy w ustawie o rachunkowości i MSSF. Doradca Podatnika, 17-18, 11-17.
 16. Rudawska, E. (2010). Zmiany zachowań konsumenckich w kryzysie - mity czy fakty? Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 15 (608), 283-290.
 17. Tarczyński, W., Zwolankowski, M. (1999). Inżyniera finansowa. Instrumenty, strategie, zarządzanie ryzykiem. Warszawa: Placet.
 18. Winstone, D. (2005). Financial Derivatives, Hedging with Futures, Forwards, Option and Swaps. Birmingham: Chapman & Hall.
 19. Wojciechowski, I. (1999). Opcje na wybrane instrumenty finansowe jako narzędzia ograniczające ryzyko. Kraków: Zakamycze.
 20. Zając, J. (1999). Proste metody zarządzania ryzykiem walutowym dla firm. Magazyn Finansowy, 264, 22-23.
 21. Zdon-Korzeniowska, M., Rachwał, T. (2011). Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu, 18, 116-128.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
2081-9579
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/wpe.2018.17-03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu