BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malkowski Arkadiusz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Program rewitalizacji narzędziem zarządzania rozwojem lokalnym obszaru przygranicznego na przykładzie gminy Cedynia
The Program of Revitalization the Tool of Management the Local Development on Border Region Example of Commune Cedynia
Source
Współczesne Problemy Ekonomiczne, 2018, nr 2(17), s. 41-51, tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Rewitalizacja, Rozwój lokalny
Revitalization, Local development
Note
JEL Classification: O10, O12, O21
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono problematykę rozwoju obszarów peryferyjnych. Poruszona problematyka dotyczy zagadnienia rewitalizacji obszarów zdegradowanych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przygranicznych. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie koncepcji budowy programów rewitalizacji z uwzględnieniem ich roli w tworzeniu podstaw rozwoju społeczności lokalnych, w tym przygranicznych.(abstrakt oryginalny)

The article presents the problems of the development of peripheral areas. It deals with issues of revitalization of degraded areas with particular focus on border areas. The purpose of this paper is to present the concept of creating revitalization programs, taking into consideration their role in creating the basis of development of local communities including cross-border ones.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Battisti, A. (2017). Revitalization and Refurbishment of Minor Historical Centers in the Mediterranean. [W:] A. Sayigh (red.), Mediterranean Green Buildings & Renewable Energy (235- 244). Cham: Springer International Publishing.
 2. Blakely, E.J., Leigh, N.G. (2010). Planning Local Economic Development. Theory and Practice. Thousand Oaks: SAGE Publications.
 3. Borys, T. (red.) (2005). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Warszawa-Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
 4. Borys, T. (2003). Rola zasad w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, [W:] T. Borys (red.), Zarządzanie jakością i środowiskiem (s. 115-129). Jelenia Góra: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
 5. Grodach, C., Loukaitou-Sideris, A. (2007). Cultural Development Strategies and Urban Revitalization: A Survey of US Cities. International Journal of Cultural Policy, 4 (13), 349-370.
 6. Hałasiewicz, A. (2011). Rozwój obszarów wiejskich w kontekście zróżnicowań przestrzennych w Polsce i budowania spójności terytorialnej kraju. Pobrane z: http://www.mir.gov.pl/rozwoj_ regionalny/Ewaluacja_i_analizy/Raporty_o_rozwoju/raporty_krajowe/Documents/ Ekspertyza_Rozwoj_% 20obszarow_wiejskich_09082011.pdf (6.04.2017).
 7. Jewtuchowicz, A. (2016). Terytorium i terytorializacja w europejskiej polityce rozwoju regionalnego. Studia Prawno-Ekonomiczne, 98, 221-235.
 8. Kamosiński, S. (2011). Rewitalizacja przestrzeni niematerialnej i materialnej wsi: kształtowanie wizerunku obszarów wiejskich. Samorząd Terytorialny, 9, 5-16.
 9. Malkowska, A. (2014). Program INTERREG IV A jako instrument wspierania turystyki w województwie zachodniopomorskim. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 348, 181-189.
 10. Malkowski, A. (2011). Regiony przygraniczne jako terytoria peryferyjne na przykładzie wschodniego i zachodniego pogranicza. [W:] J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk (red.), Problemy regionalizacji i globalizacji (s. 364-372). Wrocław: Wydawnictwo UE.
 11. Malkowski, A., Malkowska, A. (2011). Konkurencyjność obszarów peryferyjnych na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (20), 55-63.
 12. Markowski, T. (1999). Zarządzanie rozwojem miast. Warszawa: PWN.
 13. Pająk, K., Dahlke, P., Kvilinskyi, O. (2016). Determinanty rozwoju regionalnego - współczesne odniesienie. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 9, 109-122.
 14. Palicki, S. (2007). Rewitalizacja na tle innych przejawów odnowy miast. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 15 (1-2), 189-198.
 15. Skubiak, B., Kryk, B. (2016). Tworzenie potencjału rozwojowego obszarów problemowych na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 418, 318-329.
 16. Skrzypczak, B., Łukowski, W. (red.) (2011). Rewitalizacja społeczna od aktywizacji do rozwoju lokalnego. Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy.
 17. Thomas, C.J., Bromley, R.D. (2003). Retail Revitalization and Small Town Centres: The Contribution of Shopping Linkages. Applied Geography, 1 (23), 47-71.
 18. Ustawa z 9.10.2015 o rewitalizacji. Dz.U. poz. 1777 ze zm.
 19. Ziółkowski, M., Górniak, R. (2007). Rewitalizacja jako podstawa rozwoju obszarów problemowych w miastach. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1161, 300-309.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
2081-9579
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/wpe.2018.17-04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu