BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Butrymowicz-Łapińska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Etyka w biznesie a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Ethics in Business and Corporate Social Responsibility
Source
Współczesne Problemy Ekonomiczne, 2018, nr 2(17), s. 53-60, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo, Etyka, Interesariusze
Enterprises, Ethics, Stakeholders
Note
JEL Classification: A13, M14
streszcz., summ.
Abstract
Nowoczesne procesy zachodzące w gospodarce, postępująca konkurencja, globalizacja i rosnąca świadomość przedsiębiorców zmierzają do poszukiwania nowych strategii zdobywania klientów. Działania przedsiębiorców nie zawsze są etyczne, a rzeczywistość gospodarcza staje się coraz trudniejsza do określenia jasnych przykładów przedsiębiorstw etycznych. Celem artykułu jest przedstawienie istotnej roli etyki w biznesie oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w dobie postępujących zmian rynkowych. W artykule dokonano analizy literatury przedmiotu oraz materiałów badawczych, na podstawie których można wysnuć tezę, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i etyka biznesu tworzą podstawę funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

Modern processes occurring in the economy, progressive competition, globalization, the growing awareness of entrepreneurs aims at seek strategies to acquire customers. The behaviour of entrepreneurs is not always ethical, and what's more the economic reality is increasingly difficult to identify clear examples of ethical companies. Purpose of this article is to present the important role of ethics in business and corporate social responsibility in the era of ongoing market changes. The article analyzes the literature on the subject and research materials on the basis of which it can be established the thesis that corporate social responsibility and business ethics are basis for the functioning of modern enterprises.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bernatt, M. (2009). Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2015). Pobrane z: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/ uploads/2015/04/Ranking-Odpowiedzialnych-Firm-2014.pdf (3.12.2017).
 3. Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2016). Pobrane z: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/ uploads/2016/05/ROF-dodatek-DGP.pdf (6.12.2017).
 4. Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2017). Pobrane z: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/ uploads/2017/05/Ranking-Odpowiedzialnych-Firm-DGP-2017.pdf (10.12.2017).
 5. Gasparski, W. (red.) (2012). Biznes, etyka, odpowiedzialność. Warszawa: Wydawnictwo Profesjonalne PWN.
 6. Gasparski, W. (1997). Etyka biznesu - szkice do portretu. [W:] J. Dielt, W. Gasparski (red.), Etyka biznesu (s. 16-36). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Jackson, J. (1999). Biznes i moralność. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Nogalski, B., Ronkowski, R. (2007). Współczesne przedsiębiorstwo - problemy funkcjonowania i zatrudniania. Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora".
 9. Pratley, P. (1998). Etyka w biznesie. Podstawy zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Gebethner i Ska.
 10. Przedsiębiorstwo Fair Play. Pobrane z: http://przedsiebiorstwo.fairplay.pl/idea-programu.html (11.12.2017).
 11. Rok, B. (2012). Społeczna odpowiedzialność biznesu. [W:] W. Gasparski (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność (s. 423-432). Warszawa: Wydawnictwo Profesjonalne PWN.
 12. Taxand (2012). Pobrane z: http://taxand.pl/attachments/Expert/HR_Pracownicy oczekuja standardow.pdf (1.12.2017).
 13. Wolska, G. (2010). Etyka jako narzędzie sprawnego funkcjonowania biznesu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2, 150-161.
 14. Wolska, G. (2012). Kodeksy etyczne w sektorze usług. Teoria a praktyka. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 95, 93-104.
 15. Żemigała, M. (2007). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Kraków: Oficyna Wolters Kulwer Polska.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
2081-9579
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/wpe.2018.17-05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu