BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Knap-Stefaniuk Agnieszka (Akademia Ignatianum w Krakowie), Burkiewicz Łukasz (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Title
Work-Related Stress Among Managers - Implications for Family Life
Stres w pracy współczesnych menedżerów - przyczyny i skutki (implikacje dla życia rodzinnego)
Source
Horyzonty Wychowania, 2019, vol. 18, nr 45, s. 73-83, bibliogr. 35 poz.
Horizons of Education
Issue title
Wokół rodziny
Keyword
Menedżer, Stres zawodowy, Rodzina, Zarządzanie stresem, Praca w stresie, Agresja
Manager, Occupational stress, Family, Stress management, Work under pressure, Aggression
Note
streszcz., summ.
Abstract
CEL NAUKOWY: W  artykule podjęto ważną i aktualną problematykę dotyczącą stresu w pracy współczesnych menedżerów oraz implikacji stresu, m.in. dla życia rodzinnego. Celem artykułu jest wskazanie przyczyn i skutków stresu zawodowego menedżerów. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem badawczy to próba odpowiedzi na pytanie: jak stres wpływa na menedżerów w życiu zawodowym i prywatnym? Na podstawie literatury przedmiotu oraz w nawiązaniu do wyników wybranych badań autorzy dowodzą, że stres zawodowy w przypadku menedżerów wpływa negatywnie nie tylko na środowisko zawodowe, w którym pracuje menedżer, ale ma przełożenie również na funkcjonowanie rodziny danej osoby. PROCES WYWODU: Stres zawodowy jest coraz powszechniejszym zjawiskiem we współczesnych organizacjach. W przypadku menedżerów jest najczęściej wynikiem ich osłabionej odporności w znoszeniu i rozwiązywaniu trudności, długookresowego przemęczenia oraz obciążeń emocjonalnych, jakich doświadczają w pracy. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Stres wpływa negatywnie na całe otoczenie menedżera. W pracy to zwiększona absencja, częściej popełniane błędy, pobudzenie emocjonalne czy utrata pewności siebie. W życiu rodzinnym to nadmierna nerwowość, napięcie fizyczne i psychiczne, które działają destrukcyjnie na członków rodziny, brak zainteresowania sprawami najbliższych i agresja. WNIOSKI, INNOWACJE I REKOMENDACJE: Pracodawcy i działy personalne w celu niwelowania poziomu i skutków stresu powinni inicjować badania mające na celu identyfikację przyczyn stresu menedżerów. Ważne są szkolenia z zarządzania stresem oraz podejmowanie działań, które obniżają stresogenność środowiska pracy, np. zmiana zakresu zadań, celów czy odpowiedzialności.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The article addresses important and current issues regarding stress at work of contemporary managers and the implications of stress, including for family life. The purpose of the article is to indicate the causes and effects of managers' professional stress. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem is an attempt to answer the question - how stress affects managers in professional and private life? Based on the literature of the subject and in relation to the results of selected surveys, the authors prove that professional stress in the case of managers adversely affects not only the professional environment in which the manager works, but also has a bearing on the family's functioning. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Professional stress is an increasingly common phenomenon in modern organizations. In the case of managers, it is usually the result of their weakened resilience in overcoming and solving the difficulties, long-term fatigue and emotional strains they experience at work. RESEARCH RESULTS: Stress affects the entire manager's surroundings negatively. At work, it is increased absenteeism, more mistakes made, emotional arousal or loss of self-confidence. In family life, this is excessive nervousness, physical and mental tension that acts destructively on family members, lack of interest in the affairs of loved ones and aggression. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Employers and personnel departments in order to level the level and effects of stress should initiate research aimed at identifying the causes of manager's stress. Training in stress management and undertaking activities that reduce the stressfulness of the work environment, such as changing the scope of tasks, goals or responsibilities, are important.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bargiel-Matusiewicz, K., Podbielski, Z. & Klasik, A. (2004). Współczesne rozumienie stresu. Wiadomości Lekarskie, t. 48, z. 3-4, 188-192.
 2. Bartman, K. (2008). Przemęczonym specjalistom i menedżerom w Polsce grozi wypalenie zawodowe. Pozyskano z: http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/91351,przemeczonym-specjalistom-i-menedzerom-w-polsce-grozi-wypalenie-zawodowe.html (access: 10.08.2018).
 3. Batarowski, H. (2007). Czy warto zainteresować się problemem stresu w pracy? Gdańsk: Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku.
 4. Bloom, N., Kretschmer, T. & Van Reenan, J. (2009). Work-Life Balance, Management Practices and Productivity. In: R.B. Freeman & K.L. Shaw (eds.), International Differences in the Business Practices and Productivity of Firms. Chicago: University of Chicago Press, 15-54.
 5. Borkowska, S. (2010). Równowaga między pracą a życiem zawodowym. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 240, 5-44.
 6. Buchelt, B. & Jupowicz, E. (2008). Równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 773, 83-95.
 7. Davidson, J. (2000). Kontrola stresu dla żółtodziobów, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o... Tłum. B. Orłowska. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 8. Doble, N. & Supriya, M.V. (2010). Gender Differences in the Perception of Work-Life Balance. Management, Vol. 5, Issue 4, 331-342.
 9. Dollard, M.F., Dormann, C., Boyd, C.M., Winefield, H.R. & Winefield, A.H. (2003). Unique Aspects of Stress in Human Service Work. Australian Psychologist, Vol. 38, Issue 2, 84-91.
 10. Gałuszka, A. (2005). Człowiek przewlekle chory. Aspekty psychoegzystencjonalne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 11. Hamer, H. (1998). Rozwój przez wprowadzanie zmian. Warszawa: Centrum Edukacji Medycznej.
 12. Judzińska, A. (2013). Stres prozą życia - analiza wybranych grup zawodowych w perspektywie zagrażających bodźców stresowych. Kultura - Społeczeństwo - Edukacja, vol. 2, nr 4, 185-205.
 13. Kaczmarek, S. (2016). Stres menedżera pracującego w warunkach międzykulturowych i międzynarodowych. In: B. Glinkowska (ed.), Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Uwarunkowania - procesy - wyniki badań. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 97-106.
 14. Kraczla, M. (2013). Wypalenie zawodowe jako efekt długotrwałego stresu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, nr 2, 69-81.
 15. Kowal, E. (2002). Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii. Warszawa - Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Litzke, S.M. & Schuh, H. (2006). Stres, mobbing i wypalenie zawodowe. Gdańsk: GWP.
 17. Łodzińska, J. (2010). Stres zawodowy narastającym zjawiskiem społecznym. Seminare. Poszukiwania naukowe, nr 28, 125-138.
 18. Łopatka, A. (2017). Zastosowanie koncepcji Work-Life Balance w aktywizacji osób młodych na rynku pracy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia, nr 489, 213-221.
 19. Molek-Winiarska, D. (2010a). Organizacyjne i indywidualne programy zarządzania stresem. Współczesne Zarządzanie, nr 1, 116-124.
 20. Molek-Winiarska, D. (2010b). Zarządzanie stresem - nowa kompetencja menedżera. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 115, 533-540.
 21. newsrm tv, http://bezale.pl/2017/06/29/stres-w-pracy-i-jego-wplyw-na-zdrowie-i-zycie-rodzinne/(access: 09.08.2018).
 22. Ogińska-Bulik, N. (2006). Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła - konsekwencje - zapobieganie. Warszawa: Difin.
 23. Reykowski, J. (1966). Funkcjonowanie osobowości w warunkach stresu psychologicznego. Warszawa: PWN.
 24. Schröder, J.P. & Blank, R. (2008). Zarządzanie stresem - jak rozpoznawać sytuacje stresowe i im przeciwdziałać. Warszawa: Wydawnictwo edu.
 25. Skinner, N. & Chapman, J. (2013). Work-life balance and family friendly policies. Evidence Base. The Australia and New Zealand School of Government, Issue 4, 1-17.
 26. Steciwko, A. & Mastalerz-Migas, A. (2012). Stres oraz wypalenie zawodowe. Jak rozpoznać, zapobiegać i leczyć. Wrocław: Elsevier Urban & Partner.
 27. Sysko-Romańczuk, S. & Zdrzeniecka, K. (2011). Relacje pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym pracownika i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Master of Business Administration. Central Europe, Vol. 19, No. 1, 86-94.
 28. Terelak, J.F. (2007). Stres zawodowy. Charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 29. Tomaszewski, T. (1963). Wstęp do psychologii. Warszawa: PWN.
 30. Tomaszewski, T. (1966). Aktywność człowieka. In: M. Maruszewski, J. Reykowski, & T. Tomaszewski (eds.), Psychologia jako nauka o człowieku. Warszawa: Książka i Wiedza, 219-278.
 31. Tylka, J. (2002). Zdrowie menedżera. Warszawa: Difin.
 32. Walczyna, A. (2016). Stres w pracy - wyzwanie w kształceniu przyszłych przedsiębiorców i menedżerów. Edukacja - Technika - Informatyka, vol. 7, nr 2, 289-294.
 33. Wheatley, D. (2012). Work-life balance, travel-to-work, and the dual career household. Personnel Review, Vol. 41, No. 6, 813-831.
 34. Wróblewska, V. (2013). Źródła stresu w pracy zawodowej menedżerów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 98, 305-317.
 35. Żemigała, M. (2011). Niebezpieczeństwa w świecie menedżera. Zarządzanie zasobami ludzkimi, nr 3-4, 51-60.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2019.184506l
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu