BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Horowski Jarosław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Sadłoń Wojciech (Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego)
Title
Edukacja religijna w świetle realizmu krytycznego i teorii morfogenezy
Religious Education in the Light of Critical Realism and Morphogenetic Approach
Source
Horyzonty Wychowania, 2019, vol. 18, nr 45, s. 109-120, bibliogr. 31 poz.
Horizons of Education
Issue title
Wokół rodziny
Keyword
Rozwój, Religia, Edukacja
Development, Religion, Education
Note
streszcz., summ.
Abstract
CEL NAUKOWY: Ujęcie edukacji religijnej w perspektywie sformułowanej przez Margaret Archer i odwołującej się do założeń realizmu krytycznego teorii morfogenezy. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem: jak można ująć edukację religijną z perspektywy sformułowanej przez Archer socjologicznej teorii morfogenezy; metoda: hermeneutyka. PROCES WYWODU: W kolejnych punktach ukazano: 1) kontrowersje w odniesieniu do edukacji religijnej; 2) sformułowaną przez Archer teorię socjalizacji; 3) analizę religii z perspektywy teorii morfogenezy; 4) ujęcie edukacji religijnej w świetle teorii morfogenezy. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Fundamentem rozwoju religijnego jest niezależne od edukacji doświadczenie rzeczywistości transcendentnej, edukacja religijna jest pomocą w interpretacji tego doświadczenia oraz w poszukiwaniu modus vivendi w odniesieniu do trosk w porządkach: naturalnym, praktycznym, społecznym i transcendentnym. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Ponieważ edukacja religijna odnosi się do niezależnego od niej doświadczenia, brak edukacji religijnej może skutkować trudnościami w interpretacji doświadczenia Transcendencji oraz formułowaniu modus vivendi albo przejmowaniem obecnych w kulturze nieracjonalnych lub fundamentalistycznych propozycji.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: Account of religious education in the perspective of the morphogenetic approach, formulated by Margaret Archer on the assumptions of critical realism. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: Research problem: what is the understanding of religious education from the perspective of formulated by Archer morphogenetic approach; method: hermeneutics. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: In the following points are shown: 1) the controversy regarding the interpretation of religious education; 2) the theory of socialization formulated by Archer; 3) the analysis of religion from the perspective of morphogenesis; 4) the account of religious education in the light of morphogenesis. RESEARCH RESULTS: The independent from education experience of transcendental reality should be perceived as the source of religious development; religious education is a help in the interpretation of this experience and in the search for a modus vivendi in relation to the concerns from different orders: natural, practical, social and transcendent. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Because religious education refers to an independent experience, lack of religious education may result in difficulties in interpreting the experience of the Transcendence and formulating a modus vivendi or taking over the irrational or fundamentalist proposals present in culture.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Archer, M. (1988). Culture and Agency. The Place of Culture in Social Theory. Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Archer, M. (1995). Realist Social Theory: the morphogenetic approach. Cambridge: Cambridge University Press.
 3. Archer, M. (2006). Persons and Ultimate Concerns: Who We Are Is What We Care About. Conceptualization of the Person in Social Sciences. Pontifical Academy of Social Sciences, Acta, 11, 261-283.
 4. Archer, M. (2007). Making our Way through the World: Human Reflexivity and Social Mobility. Cambridge: Cambridge University Press.
 5. Archer, M. (2010). Introduction: The reflexive re-turn. W: M. Archer, Conversations About Reflexivity. London and New York: Routledge, 1-13.
 6. Archer, M. (2012). The Reflexive Imperative in Late Modernity. Cambridge: Cambridge University Press.
 7. Archer, M. (2013). Człowieczeństwo. Problem sprawstwa. Kraków: Nomos (w oryginale: Archer, M. (2000). Being Human: the Problem of Agency. Cambridge: Cambridge University Press).
 8. Archer, M., Collier, A. i Porpora, D. (2004). Transcendence. Critical realism and God. London and New York: Routledge.
 9. Bagrowicz, J. (2000). Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele. Toruń: UMK.
 10. Bartnik, C.S. (1995). Personalizm. Lublin: "Czas".
 11. Donati, P. (2011). Relational Sociology. A new paradigm for the social science. London and New York: Routledge.
 12. Durkheim, E. (1968). Éducation et sociologie. Paris: Les Presses universitaires de France.
 13. Frazer, J.G. (1925). The Golden Bough. A Study in Comparative Religion. London: MacMillan and Co.
 14. Hurrelmann, K. (1994). Struktura społeczna a rozwój osobowości. Wprowadzenie do teorii socjalizacji. Poznań: UAM.
 15. Luhmann, N. (1992). Die Wissenschaft der Gesellschaft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag.
 16. Maccarini, A. (2013). A morphogenetic-relational account of social emergence. Processes and forms. W: M.S. Archer i A. Maccarini (red.), Engaging with the World: Agency, Institutions, Historical Formations. London, New York: Routledge, 22-49.
 17. Maccarini, A. i Prandini, R. (2010). Human Reflexivity in social realism. W: M.S. Archer (red.), Conversations About Reflexivity. London: Routledge, 77-107.
 18. Marek, Z. (2013). Tożsamość pedagogiki religii. Paedagogia Christiana, 31(1), 93-105.
 19. Marek, Z. (2017). Pedagogika towarzyszenia. Perspektywa tradycji ignacjańskiej. Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie.
 20. Mari, G. (2017). Chrześcijaństwo a humanizm. Szanse i wyzwania w zsekularyzowanej kulturze. Paedagogia Christiana, 39(1), 11-28.
 21. Maritain, J. (1993). Od filozofii człowieka do filozofii wychowania. W: F. Adamski (red.), Człowiek - wychowanie - kultura. Wybór tekstów. Kraków: WAM, 61-79.
 22. Michalski, J. (2004). Edukacja i religia jako źródła rozwoju egzystencjalno-kognitywnego. Studium hermeneutyczno-krytyczne. Toruń: Wydawnictwo UMK.
 23. Milerski, B. (2011). Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT.
 24. Nowak, M. (2000). Podstawy pedagogiki otwartej. Lublin: RW KUL.
 25. Nowak, M. (2013). Tożsamość pedagogiki chrześcijańskiej. Paedagogia Christiana, 31(1), 25-44.
 26. Porpora, D. (2006). Methodological Atheism, Methodological Agnosticism, and Religious Experience. Journal for the Theory of Social Behavior, 36(1), 57-75.
 27. Smith, Ch. (2010). What is a person? Chicago: University of Chicago Press.
 28. Starnawski, W. (2012). Źródła i pedagogiczne konsekwencje redukcjonizmu antropologicznego. Paedagogia Christiana, 29(1), 11-29.
 29. Walle, G. van de (2008). Durkheim and Socialization. Durkheimian Studies / Études Durkheimiennes, New Series, 14, 35-58.
 30. Wrong, D. (1961). The Oversocialized Conception of Man in Modern Sociology. American Sociological Review, 26:2, 183-193.
 31. Zdybicka, Z. (2006). Człowiek i religia. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2019.184509l
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu