BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jankosz Magdalena (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
Title
Rola gestów narracyjnych w publicznych wystąpieniach Jana Pawła II na podstawie wybranych przemówień z I pielgrzymki do Polski
The Role of Narrative Gestures in the Public Speeches of John Paul II based on first pilgrimage to Poland
Source
Horyzonty Wychowania, 2019, vol. 18, nr 45, s. 121-131, bibliogr. 14 poz.
Horizons of Education
Issue title
Wokół rodziny
Keyword
Kościół w społeczeństwie, Religia, Analiza behawioralna
Church in society, Religion, Behaviour analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel naukowy: Celem artykułu jest pokazanie, jakimi gestami narracyjnymi posługiwał się Jan Paweł II i jaką rolę odgrywały one w jego w publicznych wystąpieniach. Zagadnienie to zostanie ukazane na podstawie wybranych przemówień z I pielgrzymki papieża do Polski. Problem i metody badawcze: Poruszany w tekście problem koncentruje się wokół pytania, czy gesty narracyjne wpływają na tok wypowiedzi i charakter publicznych wystąpień Jana Pawła II. Metody wykorzystane do zbadania tego zagadnienia to przegląd literatury dotyczącej tematu oraz zintegrowana metoda analizy komunikacyjnej służąca do badania gestów narracyjnych w połączeniu z tokiem słownym. Proces wywodu: W pierwszej części artykułu zostanie zaprezentowana teoria dotycząca gestów narracyjnych na tle pojęcia komunikacji niewerbalnej. Podam ich definicję i omówię typy tych gestów. Druga część tekstu będzie analizą gestów narracyjnych pojawiających się w wybranych publicznych wystąpieniach Jana Pawła II podczas I pielgrzymki do Polski. Wyniki analizy naukowej: Gesty narracyjne, zarówno batuty, jak i ilustratory czy gestualne metafory, jako gesty współwystępujące z tokiem słownym odgrywają bardzo istotną rolę komunikacyjną w publicznych wystąpieniach Jana Pawła II. Pokazują, jaki jest stosunek mówiącego do przekazywanych treści, ilustrują elementy warstwy werbalnej, a także odsłaniają pewne procesy myślowe i w sposób konkretny obrazują abstrakcyjne pojęcia, schematy wyobrażeniowe. Pomagają one w nawiązywaniu relacji z odbiorcą, ułatwiają kontakt z nim, wzmacniają funkcję perswazyjną i budują indywidualny styl wypowiedzi Jana Pawła II. Wnioski, innowacje, rekomendacje: Komunikacja niewerbalna, a zwłaszcza gesty narracyjne, stanowi tak ważny aspekt publicznych wystąpień Jana Pawła II, że z pewnością zasługuje na dokładne przeanalizowanie. Styl wypowiedzi papieża Polaka został już dobrze zbadany, brakuje natomiast opracowań, które w sposób kompletny, czyli obejmujący nie tylko werbalne, ale i niewerbalne aspekty, opisywałyby charakter jego publicznych wystąpień. Warto przyjrzeć się dokładniej gestom Jana Pawła II, który jako doskonały aktor zdawał sobie sprawę z ich roli i wykorzystywał je, aby wzmacniać perswazyjność wypowiedzi oraz budować więź z odbiorcą.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to show which narrative gestures were used by John Paul II and how did they change the nature of his public appearances. This will be shown on the basis of selected speeches from the Pope's first pilgrimage to Poland. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The problem raised in the text is focused on the question what role played narrative gestures in public appearances of John Paul II. The methods used to investigate this issue are: the literature review and the integrated method of communication analysis used to study narrative gestures in combination with the verbal process. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The first part of the article will present the theory of narrative gestures in the concept of non-verbal communication. Their definition will be given and their types will be discussed. The narrative gestures appearing in selected public speeches of John Paul II during the first pilgrimage to Poland will be analysed in the second part of the text. RESEARCH RESULTS: Narrative gestures, both batons, illustrators and gestational metaphors, as gestures co-occurring with the verbal process, all of them play a very important communication role in the public speeches of John Paul II. They show speaker's attitude to the transmitted con- tent, they illustrate verbal layer elements as well as they reveal some mental processes and they depict abstract concepts, imaginary schemes in a specific way. They assist in establishing relationships with the recipient, they facilitate the contact with him and strengthen the persuasive function. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Non-verbal communication, in particular the narrative gestures, is such an important aspect of Pope John Paul II's public appearances that it certainly deserves to be thoroughly analysed. The speech style of the Polish Pope has already been well researched, however there are no studies that would describe the nature of his public appearances in complete way, that is covering not only verbal, but also non-verbal aspects. It is worth taking a closer look at the gestures of John Paul II who as a perfect actor was aware of their role and used them to strengthen the persuasiveness of statements and build a bond with the recipient.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antas, J. (2001). Co mówią ręce. Wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej. W: R. Przybylska i W. Przyczyna (red.), Retoryka dziś. Teoria i praktyka. Kraków: Poligrafia Salezjańska, s. 437-460.
 2. Antas, J. (2013). Semantyczność ciała. Gesty jako znaki myślenia. Łódź: Primum Verbum.
 3. Jan Paweł II. (2010). Pielgrzymki do ojczyzny. Przemówienia, homilie. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 4. Grabias, S. (2001). Język w zachowaniach społecznych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 5. Jankosz, M. (2018). Sytuacje komunikacyjne publicznych wystąpień Jana Pawła II podczas I pielgrzymki do Polski. Polonia Sacra, 1 (50), s. 183-194.
 6. Knapp, M.L. i Hall, J.A. (1997). Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.
 7. Korolko, M. (1990). Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 8. Laskowska, E. (2010). Niektóre składniki sytuacji komunikacyjnej. W: G. Sawicka (red.), Sytuacja komunikacyjna i jej parametry. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 9. Miodek, J. (1998). Osobliwości stylu Jana Pawła II. W: Z.W. Solski (red.), Twórczość Karola Wojtyły. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 22-26.
 10. Poniewierski, J. (2006). Gesty Jana Pawła II. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 11. Winiarska, J. i Załazińska, A. (2018). Multimodalność komunikacji. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 12. Załazińska, A. (2001). Schematy myśli wyrażane w gestach. Kraków: Universitas.
 13. Załazińska, A. (2012). Metoda analizy środków niewerbalnych pojawiających się podczas wypowiedzi (na podstawie programu Kuba Wojewódzki). W: W. Wasilewski i A. Nita (red.), Instrukcja obsługi tekstów. Metody retoryki. Sopot: GWP, 253-269.
 14. Załazińska, A. (2016). Słowo. Obraz. Gest. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2019.1845010
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu