BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hycner Ryszard (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Ruchel Jan (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Title
Free software applied in surveying computations
Wolne oprogramowanie wykorzystywane w obliczeniach geodezyjnych
Source
Geomatics and Environmental Engineering, 2011, nr 5/4, s. 29-37, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Geodezja, Programy komputerowe, Oprogramowanie komputerowe
Geodesy, Computer programs, Computer software
Abstract
Publikacja ma charakter przeglądowy. Na podstawie źródeł, głównie internetowych, przedstawiono możliwości i dostępność oprogramowania do wykonywania obliczeń geodezyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wolnego oprogramowania. Przeprowadzono także analizę możliwości tego oprogramowania w szczególności pod względem dostępnych funkcji przydatnych dla geodetów. Wykorzystywanie analizowanych programów jest zależne od wielkości i specjalizacji firmy geodezyjnej. Istotny jest też region, w którym działa firma geodezyjna, ale najbardziej o powszechności wykorzystania decyduje cena programu. Programy niekomercyjne prawie nie występują na rynku, a te, które są, mają ograniczone możliwości obliczeniowe (często są jednorazowym produktem, pochodną studenckich prac licencjackich lub magisterskich). Nie zawsze są całkiem bezpłatne, bo wymuszają korzystanie z innych komercyjnych programów albo sprzętu określonej firmy. Generalnie można stwierdzić, że brak jest niekomercyjnego programu do obliczeń geodezyjnych w Polsce, należącego do grupy wolnego i otwartego oprogramowania. Dlatego można przypuszczać, że dobry, przyjazny w obsłudze i możliwie wszechstronny, ale obejmujący podstawowy zakres obliczeń geodezyjnych, program miałby wielu użytkowników. (abstrakt oryginalny)

This paper is of review kind. On the basis of internet sources, accessibility and possibilities of software to surveying computations with special attention to free software. It has also been presented analysis of possibility of such software, especially from the point of view accessible functions, useful for surveyor's environment. Application of analysed programmes depends on size and specialty of surveying enterprise. It is also essential a region where surveying enterprise is located. Yet, the most important factor influencing on universality of programme is its price. Non commercial programmes almost don't exist and these which are on the market have limited possibilities. Usually they are single product, being often results of students diploma projects. Usually they are not entirely free of charge, since they force using the other, commercial payable software or hardware of a definite firm. One can generally say, that there is lack of significant non commercial programme, serving for surveying computations in Poland, belonging to free and open software. Thus, one can assume, that good, friendly in use and possible versatile but comprises fundamental range of surveying computation programme, would win many users. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. C-Geo, [on-line:] http://www.softline.xgeo.pl.
 2. Geo-2000, [on-line:] http://www.geox.geo.pl.
 3. Geodetka, [on-line:] http://ciastek.eu/geodetka.htm.
 4. Geo-Info, [on-line:] http://www.systherm-info.pl/geo-info.
 5. Geonet, [on-line:] http://www.geonet.net.pl.
 6. GeoPoint, [on-line:] http://www.procad.pl.
 7. Geo-Plus, [on-line:] http://www.igeomap.pl.
 8. Geosecma, [on-line:] http://www.kordab.pl.
 9. Jasińska J., Ruchel J.: Using a Spreadsheet for Surveying Computations. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 4, no. 4, 2010, pp. 77-87.
 10. Kalkulator geodezyjny, [on-line:] http://www.geobid.pl.
 11. Ruchel J.: Creating Applications for Geodetic Computations. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 4, no. 1, 2010, pp. 81-89.
 12. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.
 13. Wikipedia - Wolna encyklopedia, [on-line:] http://pl.wikipedia.org.
 14. WinKalk, [on-line:] http://www.coder.pl/winkalk.htm.
Cited by
Show
ISSN
2300-7095
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu