BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drelichowski Ludosław (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy), Olszewski Wiesław (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy), Sikora Marek (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy)
Title
Fenomen stabilnego rozwoju procesu globalizacji polskiego agrobiznesu
The phenomenon of stable development of the globalization process in Polish agribusiness
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 56, s. 29-44, rys., wykr., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia
Keyword
Agrobiznes, Logistyka, Handel zagraniczny, Współpraca gospodarcza
Agrobusiness, Logistics, Foreign trade, Economic cooperation
Note
straszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza czynników determinujących procesy przekształcania zamkniętej gospodarki w obszarze produkcji rolnej, przetwórstwa i handlu żywnością w model gospodarki otwartej na globalną współpracę gospodarczą, realizowaną z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań organizacji, technologii wytwarzania i logistyki, sprzyjających konkurencyjności rynkowej produktów. Zaskakująco niska świadomość stanu polskiego agrobiznesu może zostać skonfrontowana z rzeczywistością niemal doskonałej współpracy wszystkich elementów sieci logistycznych w agrobiznesie. Nawet małe przedsiębiorstwa bazujące na tradycjach specjalizacji produkcji sadowniczej i warzywniczej rozwinęły działalność na podstawie nowoczesnych rozwiązań technologicznych przechowalni czy chłodni. W pracy poddano analizie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne decydujące o możliwości wdrożenia otwartego modelu gospodarki w sektorze rolnictwa i agrobiznesu, co wydaje się w pełni realnym procesem. Opisane procesy decentralizacji i wirtualizacji obsługi coraz większej skali transakcji obrotów towarowych pozwoliły na zwiększenie efektywności funkcjonowania transakcji, realizowanej w wymiarze sieci dostaw agrobiznesu. Dotyczy to również globalnych korporacji agrobiznesu, które w ramach zwirtualizowanej sieci koordynacji dostaw dynamizują zakres współpracy z sieciami hipermarketów, oferując swoje możliwości poszerzenia asortymentu. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to analyse the factors determining the transformation processes of a closed economy in the area of agricultural production, processing and trade in an open economy model for global economic cooperation, implemented with the use of modern organizational solutions, manufacturing technology and logistics, favouring the market competitiveness of products. The surprisingly low awareness of the state of Polish agribusiness can be confronted with the reality of almost perfect cooperation of all elements of logistics networks in agribusiness. Even small enterprises based on the traditions of fruit and vegetables growing specialization have developed activities based on modern technological solutions of a storage room or a cold store. The study analyses internal and external factors determining the possibility of implementing an open model of the economy in the agricultural and agribusiness sector, which seems to be a perfectly real process. The described processes of decentralization and virtualization of servicing of the ever-increasing scale of transactions in commodity trade allowed for increasing the efficiency of functioning, realized in the dimension of the agribusiness supply network. This also applies to global agribusiness corporations, which, as part of a virtualized supply coordination network, are dynamizing the scope of cooperation with hypermarket chains, offering their possibilities to expand their range(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biuro Analiz i Strategii, www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/analizy/tygodniowe/Polski% 20handel%20zagraniczny%20towarami%20rolno-spo%C5%BCywczymi%20w% 202017%20 r..pdf (data odczytu: 23.10.2018).
 2. Bojar W., Procesy integracyjne sieci producentów żywności w wybranych krajach UE w świetle zaspakajania aspiracji konsumentów, "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą" 2010, 26, s. 4-16.
 3. Borowiecki R., Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010.
 4. Drelichowski L., Stan konsolidacji i logistyki agrobiznesu w otoczeniu globalnych sieci handlowych, "Organizacja i Kierowanie" 2001, 2 (104), s. 101-115.
 5. Drelichowski L., Dzieża G., Grochowski K., Sikora M., Zwierzchowski D., Infrastruktura rozwiązań logistycznych środkiem buforowania ryzyka w globalnej gospodarce, w: Natura i uwarunkowania ryzyka, red. I. Staniec, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 161-171.
 6. Drelichowski L., Dzieża G., Sikora M., Logistyka głównych grup agrobiznesu i skala osiąganych wyników działań exportowo-importowych po akcesji Polski z Unią Europejską, "Logistyka" 2014, 6, s. 13218-13221.
 7. Łuczka-Bakuła W., Rynek żywności ekologicznej, PWE, Warszawa 2007.
 8. Małysz J., Rozwój agrobiznesu a procesy integracyjne (cz. II), "Wieś i Rolnictwo" 2002, 1 (114).
 9. Miciuła I., Globalne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, "Zarządzanie i Finanse" 2013, 11 (1), 2, s. 173-187.
 10. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.gov.pl/documents/912055/913531/Handel_ zagraniczny_tow_rolno-spo%C5%BCywczymi_w_2017_dane_ostateczne.pdf/ 04798473-3802-cc40-dc13-56dc3cab9930 (data odczytu: 23.10.2018).
 11. Mosiej G., Funkcjonowanie systemu celnego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, "Gospodarka Narodowa" 2008, 9, s. 97-116.
 12. Pachnicki A., www.gov.pl/documents/912055/913531/Handel_zagraniczny_towarami_ rolno-spo%C5%BCywczymi_w_2017_dane_ostateczne.xls/46f32351-9be- 2-99f8-f44d-c6b7c5dc0301 (data odczytu: 23.10.2018).
 13. Wiśniewska-Paluszak J., Koncepcja sieci w badaniach zrównoważonego rozwoju agrobiznesu, "Gospodarka Narodowa" 2017, 1 (287).
 14. Wiśniewska-Paluszak J., Sieci agrobiznesu w świetle teorii ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań 2018.
 15. Zgliński W., Przekształcenia państwowego rolnictwa w Polsce - skutki społeczne, ekonomiczne i przestrzenne, "Zeszyty KPZK PAN" 1997, 48.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu