BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piersiala Luiza (Politechnika Częstochowska), Kokot-Stępień Patrycja (Politechnika Częstochowska)
Title
Analiza funkcjonowania technologii informacyjnych w administracji publicznej
Analysis of the functioning of Information Technologies in public administration
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 56, s. 91-103, tab., wykr. bibliogr. 16 poz.
Issue title
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia
Keyword
e-administracja, Administracja publiczna, e-usługi, Zarządzanie
e-government, Public administration, e-services, Management
Note
streszcz., summ.
Abstract
E-administracja skierowana na zwiększenie efektywności działań w procesach administracyjnych stanowi ważne narzędzie poprawy jakości usług publicznych. Wdrożenie w administracji publicznej nowoczesnych technologii informacyjno-telekomunikacyjnych usprawnia funkcjonowanie urzędów i powoduje wzrost dostępności do bardziej niezawodnych form świadczenia usług. W artykule, po uprzednim wskazaniu istoty oraz historii rozwoju e-administracji w Polsce, poddano ocenie wykorzystanie usług administracji elektronicznej zarówno przez osoby prywatne, jak i przedsiębiorców(abstrakt oryginalny)

E-administration aimed at increasing the efficiency of operations in administrative processes is an important tool to improve the quality of public services. The implementation of modern Information and Telecommunications Technologies in public administration improves the functioning of offices and increases the availability of more reliable forms of service provision. In the article, after the essence and history of the development of e-administration in Poland, the use of e-government services was assessed by both private individuals and entrepreneurs. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Alzahrani L., Al-Karaghkouli W., Weerakkody V., Analysing the Critical Factors Influencing Trust in E-government Adoption from Citizens' Perspective: A Systematic Review and a Conceptual Framework, "International Business Review" 2017, volume 26, Issue 1, s. 164-175.
 2. Cichoń S., Kokot-Stępień P., Zarządzanie kosztami usług publicznych w administracji publicznej, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie" 2018, z. 30, s. 30.
 3. Jedlińska R., Rogowska B., Rozwój e-administracji w Polsce, "Ekonomiczne Problemy Usług" 2016, nr 123, s. 137-138.
 4. Kapler M., Piersiala L., E-usługi w administracji publicznej,"Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2014, zeszyt 33, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 196-197.
 5. Kapler M., Piersiala L., Informatyzacja społeczeństwa, gospodarki i administracji. Plan zintegrowanej informatyzacji Państwa 2016, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2017, zeszyt 46, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 93
 6. Knop U., Cichoń S., Technologie informacyjne w zarządzaniu w administracji publicznej, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2017, tom XVIII, zeszyt 10, cz. 2, s. 150.
 7. Mapanoo Ma. E. D., Caballero J. M., E-Government for Human Capability Development Program: An Implementation of G2E System for Enhanced Government Services, 2018, MATEC Web Conf., Volume189, 10005, DOI: https://doi.org/10.1051/matec-conf/201818910005.
 8. Społeczeństwo informacyjne w Polsce, GUS, Warszawa 2018.
 9. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2013-2017, GUS, Warszawa 2017.
 10. Śledziewska K., Zięba D., E-administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej. Jak z niej (nie) korzystamy, Digital Economy Lab UW, Warszawa 2016, s. 3.
 11. europa.eu/eurostat (data odczytu: 11.11.2018).
 12. polskabezgotowkowa.pl/urzedy/#faq (data odczytu: 26.02.2019).
 13. prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20000220448 (data odczytu: 26.02.2019).
 14. www.finanse.mf.gov.pl (data odczytu: 11.11.2018).
 15. www.gov.pl/web/cyfryzacja/od-papierowej-do-cyfrowej-polski (data odczytu: 26.02.2019).
 16. www.mpit.gov.pl/strony/strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/podstawy-roz-woju-polskiej-gospodarki/sprawne-panstwo/ (data odczytu: 10.11.2018).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu