BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kolasa Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Miary sukcesu projektów zintegrowanych systemów informatycznych w jednostkach administracji publicznej w Polsce - wyniki badań empirycznyc
Success measures of integrated information systems projects in public?administration?in Poland:?empirical?research
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 56, s. 105-120, tab., wykr., bibliogr. 29 poz.
Issue title
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia
Keyword
Administracja publiczna, Zarządzanie projektem, Systemy informatyczne, Badania empiryczne
Public administration, Project management, Computer system, Empirical researches
Note
streszcz., summ.
Abstract
Panuje powszechne przekonanie, że realizacja projektu zgodnie z określonym czasem, zakresem i kosztami świadczy o sukcesie projektu. Tymczasem sukces projektu zintegrowanego systemu informatycznego (Integrated Information Systems - IIS) może okazać się bardziej złożony. Celem badań jest identyfikacja miar sukcesu projektów IIS oraz wyłonienie najważniejszych miar sukcesu projektów IIS w jednostkach administracji publicznej w Polsce. Badania przeprowadzono w jednostkach administracji rządowej na podstawie kwestionariusza ankiety. W badaniach uczestniczyli pracownicy jednostek administracji rządowej w Polsce biorący udział w projektach IIS. W wyniku badań potwierdzono istotne znaczenie wszystkich 10 zidentyfikowanych miar sukcesu projektów IIS: zakresu projektu, czasu trwania projektu, kosztów projektu, jakości zarządzania projektem, jakości systemu, zadowolenia użytkowników, jakości informacji, jakości serwisu, użyteczności systemu, korzyści biznesowych netto. Wyłoniono trzy najważniejsze miary sukcesu projektów IIS, jakimi są: jakość informacji, jakość systemu oraz zadowolenie użytkowników. Badania przeprowadzono w ramach projektu "Czynniki sukcesu projektów systemów informatycznych w administracji publicznej - na przykładzie Polski" finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, 2015/19/N/HS4/00749, 2016-2019. (abstrakt oryginalny)

It is well known that the success of an information system project is usually defined by delivering the project within time, scope and budget. Meanwhile, the success of an Integrated Information Systems (IIS) project may turn out to be more complex. The aim of the research is to identify success measures of IIS projects and to select the most important measures of the success of IIS projects in public administration in Poland. The research was conducted as a survey in government administration. Employees involved in IIS projects participated in the research. As a result of the research, the importance of all 10 defined success measures of IIS projects was confirmed: project scope, project duration, project costs, project management quality, system quality, user satisfaction, information quality, service quality, system usability, net business benefits. However, as the most important ones there were selected measures of the success of IIS projects such as: information quality, system quality and user satisfaction(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, red. A. Stabryła, Mfiles.pl, 2010.
 2. Baccarini D., The Logical Framework Method for Defining Project Success, "Project Management Journal" 1999, 30 (4), s. 25-32.
 3. Chmielarz W., Zarządzanie projektami @ rozwój systemów informatycznych zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
 4. Cooke-Davies T., The 'Real' Success Factors on Projects, "International Journal of Project Management" 2002, 20 (3), s. 185-190.
 5. De Wit A., Measurement of Project Success, "International Journal of Project Management" 1988, 6 (3), s. 164-170
 6. Delone W. H., Mclean E. R., The Delone and Mclean Model of Information Systems Success: A Ten-year Update, "Journal of Management Information Systems" 2003, 19 (4), s. 9-30.
 7. Gargeya V. B., Brady C., Success and Failure Factors of Adopting SAP in ERP System Implementation, "Business Process Management Journal" 2005, 11 (5), s. 501-516
 8. .Heeks R., Information Systems and Developing Countries: Failure, Success, and Local Improvisations, "The Information Society" 2002, 18 (2), s. 101-112.
 9. Ika L. A., Project Success as a Topic in Project Management Journals, "Project Management Journal" 2009, 40 (4), s. 6-19.
 10. Jha K. N., Iyer K. C., Commitment, Coordination, Competence and the Iron Triangle, "International Journal of Project Management" 2007, 25, s. 527-540.
 11. Jugdev K., Muller R., A Retrospective Look at our Evolving Understanding of Project Success, "Project Management Journal" 2005, 36 (4), s. 19-31.
 12. Kerzner H., Project Management: A System Approach Planning, Scheduling and Controlling, Tenth edition, Wiley, New York 2009.
 13. Kisielnicki J., Zarządzanie projektami. Ludzie - procedury - wyniki, Wolters Kluwers Business, Warszawa 2011.
 14. Kolasa I., Success Factors for Public Sector Information System Projects: Qualitative Literature Review, Proceeding of the 17th European Conference on Digital Government Military Academy Lisbon Portugal, Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017, s. 326-335.
 15. Kumar V., Maheshwari B., Kumar U., An Investigation of Critical Management Issues in ERP Implementation: Empirical Evidence from Canadian Organizations, "Technovation" 2003, 23 (10), s. 793-807.
 16. Mazurek M., Wybrane czynniki sukcesu wdrożenia sytemu BPM w urzędzie administracji państwowej, "Collegium of Economic Analysis Annals" 2012, 24, s. 189-199.
 17. Nowoczesne zarządzanie projektami, red. M. Trocki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 18. Petter S., Delone W., Mclean E., Measuring Information Systems Success: Models, Dimensions, Measures, and Interrelationships, "European Journal of Information Systems" 2008, 17, s. 236-263.
 19. PMBOK,A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide),Fifth edition, Project Managemetn Institiute, Inc., Four Campus Boulevard, Newtown Square, Pensylvania 2013.
 20. Prawelska-Skrzypek G., Zarządzanie projektami jako szansa i wyzwanie dla administracji publicznej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu" 2011, 26 (11), s. 195-206.
 21. Program zintegrowanej informatyzacji państwa, Ministerstwo Cyfryzacji, 2016, www.gov.pl/cyfryzacja/program-zintegrowanej-informatyzacji-panstwa (data odczytu: 04.07.2018)
 22. Sheffield J., Lemétayer J., Factors Associated with the Software Development Agility of Successful Projects, "International Journal of Project Management" 2013, 31, s. 459-472.
 23. Sobczak A., Architektura korporacyjna państwa jako narzędzie zarządzania cyfrową transformacją organizacji sektora publicznego, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2012, zeszyt 24, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 263-281.
 24. Sobczak A., Ramy architektury korporacyjnej jako narzędzie projektowania modelu docelowego organizacji publicznej w procesie jej transformacji, w: Systemy informacyjne w zarządzaniu. Przegląd naukowo-dydaktyczny, red. A. Nowicki, I. Chomiak-Orsa, H. Sroka, "Informatyka ekonomiczna" 2010, nr 118, tom 17,Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 363-376.
 25. Strojny J., Baran M., Prusak A., Model zarządzania projektami w instytucjach administracji publicznej, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2011, 17 (2), s. 23-41.
 26. Szyjewski Z., Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2013.
 27. Trkman P., The Critical Success Factors of Business Process Management, "International Journal of Information Management" 2010, 30, s. 125-134.
 28. Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2015 r., Ministerstwo Cyfryzacji, mc.bip.gov.pl/fobjects/download/97393/raport-wplyw-cyfry-zacji-na-dzialanie-urzedow-administracji-publicznej-w-polsce-w-2015-r-pdf.html (data odczytu: 15.10.2017).
 29. Ziemba E., Zrównoważone społeczeństwo informacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu