BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Parzych Piotr (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Title
Modelling of urban estates' values
Modele wyceny nieruchomości zurbanizowanych
Source
Geomatics and Environmental Engineering, 2011, nr 5/4, s. 63-72, tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Nieruchomości, Wycena nieruchomości, Koszty transakcyjne, Modele statystyczne
Real estate, Real estate valuation, Transaction cost, Statistical models
Abstract
Obecnie akty notarialne, w których zapisane są ceny transakcyjne nieruchomości zurbanizowanych o złożonej strukturze, nie mogą być wykorzystane do analizy rynku ani do szacowania rynkowej wartości podobnych nieruchomości. W odniesieniu do takich aktów zachodzi potrzeba podzielenia całkowitej ceny transakcyjnej na jednostkowe ceny transakcyjne poszczególnych elementów rozważanych nieruchomości. Rozwiązanie tego problemu pozwoli na uwzględnienie informacji zawartych w aktach notarialnych przy sporządzaniu analizy rynku nieruchomości. Ponadto umożliwi wykorzystanie tych informacji do szacowania rynkowej lub katastralnej wartości podobnych nieruchomości. W artykule przedstawiono model rozdzielenia cen transakcyjnych, zapisanych w aktach notarialnych, na ceny jednostkowe.W przypadku nieruchomości występujących rzadko w obrocie rynkowym liczba transakcji sprzedaży jest często mniejsza od liczby rozważanych elementów nieruchomości, stąd w procesie estymacji trzeba stosować warunkowy model jednostkowych cen elementów nieruchomości. (abstrakt oryginalny)

The urban estates are particular components of ground property. The urban estates are characterized by the ground components of great complication. Urbanized estates may be of following type: urban grounds, commercial premises, office buildings, welfare buildings, industrial buildings, warehouse buildings and small buildings of some type. Transactions including urban estates are not very common at the real estates' market. However, if a transaction takes place, all components of the estate have an influence on the transaction price. The application of such transaction prices for the valuation of similar estates is very complicated, for estates' components structure is highly differentiated and it is not possible to establish estates' representative reference unit. The algorithm enabling the sold industrial estates unit element's and transaction prices comparative analysis with elements of valuated urban estates will be presented in this paper. This algorithm is based on statistical modelling. Its result is the urban estates' market value estimation. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczewski Z.: Elementy modelowania matematycznego w wycenie nieruchomości. Podejście porównawcze. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.
 2. A dictionary of Law. Oxford University Press, Oxford 1994.
 3. Alastair A.: European Valuation Practice. E and FN SPON, London 1996.
 4. Cichociński P., Parzych P.: Geographic information system as a data source for real estate valuation. 8th Bilateral Geodetic Meeting Poland-Italy, Wrocław 2006.
 5. Cichociński P., Parzych P.: Application of Geographic Information Systems for Real Estate Valuation Support. FIG Congress 2006. Monachium 2006.
 6. Connellan O.: Land Value Taxation (LVT): New Opportunities for Britain and Europe. Journal of Property Tax Assessment and Administration, London 2000.
 7. Czaja J.: Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości. Komp-System, Kraków 2001.
 8. Czaja J., Parzych P.: Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie międzynarodowych standardów wyceny. Stowarzyszenie Naukowe im St. Staszica, Kraków 2007.
 9. Frykblom M.: Applied Property Valuation in Europe. Stockholm 1998.
 10. Instrukcja Techniczna G-5: Ewidencja gruntów i budynków. GUGiK, Warszawa 2003.
 11. Jajuga K., Krysiak Z.: Credit Risk of Mortage Loans Modeling and Management. Związek Banków Polskich, Warszawa 2005.
 12. Ney B., Konieczny J.: Kataster numeryczny narzędziem rynku nieruchomości, Materiały V Konferencji Naukowej "Rynek nieruchomości - zagospodarowanie przestrzenne", Spała 1997.
 13. Przewłocki S. et al.: Model ustalania i weryfikacji stref taksacyjnych dla potrzeb powszechnej taksacji nieruchomości. Cz. I i cz. II. Politechnika Łódzka, Katedra Geodezji, Łódź 1994, 1995.
 14. Rao C.R.: Modele liniowe statystyki matematycznej. PWN, Warszawa 1982.
 15. RICS - The Royal Institution of Chartered Surveyors: Appraisal and Valuation Manual. London 1995.
 16. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454.
 17. The Appraisal of Real Estate. The Apprraisal Institute, Chicago 2000.
 18. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.
 19. Źróbek R., Źróbek S.: Metoda cenowo-porównawcza w szacowaniu nieruchomości. Wycena, nr 3/96, 1996.
Cited by
Show
ISSN
2300-7095
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu