BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przewoźnik Dorota (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Title
Fulfilment of the recovery and recycling obligations by entrepreneurs in Podkarpackie Province
Realizacja obowiązku odzysku i recyklingu przez przedsiębiorców w województwie podkarpackim
Source
Geomatics and Environmental Engineering, 2011, nr 5/4, s. 73-84, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Recykling, Opakowania, Opłaty produktowe, Odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Gospodarka odpadami, Ustawa o odpadach
Recycling, Packaging, Product charges, Enterprise responsibility, Waste management, Act on waste
Country
Województwo podkarpackie
Subcarpathian Voivodeship
Abstract
Artykuł przedstawia obowiązujące akty prawne, określające obowiązki przedsiębiorców w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Podane zostały stawki opłat oraz poziomy odzysku i recyklingu opakowań w latach 2007-2009. Pokazano przykłady wyliczeń opłaty produktowej za lata 2007, 2008 i 2009, którą ustawa nakłada na przedsiębiorców. W artykule omówiono przepisy, jakie powinni stosować przedsiębiorcy, którzy pakują produkty i wprowadzają je na rynek. Przedstawiono realizację powinności wynikających z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej na terenie województwa podkarpackiego. (abstrakt oryginalny)

The article presents binding legal regulations governing entrepreneurs' obligations as regards recovery and recycling of packaging and post-use waste. It shows fee rates, recovery and recycling levels for packaging in the years 2007-2009. It gives examples of calculating the product fee that according to the Act must be paid by entrepreneurs for 2007, 2008 and 2009. The author of the article elaborates on regulations that must be complied with by the entrepreneurs who pack products and place them on the market. Furthermore, the article shows how the obligations imposed by the Act on obligations of the entrepreneurs as regards management of certain waste and on product fee are met in Podkarpackie Province. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. The Act on obligations of the entrepreneurs as regards management of certain waste and on product fee of 11 May 2001. Journal of Laws of 2007 no. 90, item 607 as amended.
 2. The Act on packaging and packaging waste of 11 May 2001. Journal of Laws of 2001 no. 63, item 638 as amended.
 3. The Act on freedom of business activity of 2 July 2004. Journal of Laws of 2007 no. 155 item 1095 as amended.
 4. The Ordinance of the Minister of Environment on specific rates of product fees dated 28 November 2006. Journal of Laws of 2006 no. 225, item 1645.
 5. The Ordinance of the Minister of Environment on specific rates of product fees dated 18 December 2007. Journal of Laws of 2007 no. 247, item 1840.
 6. The Ordinance of the Minister of Environment on annual recovery and recycling levels of packaging waste and post-use waste dated 24 May 2005. Journal of Laws of 2005 no. 103, item 872.
 7. The Ordinance of the Minister of Environment on annual recovery and recycling levels of packaging waste and post-use waste dated 14 June 2007. Journal of Laws of 2007 no. 109, item 752.
 8. The Ordinance of the Minister of Environment on documents confirming separately recovery and separately recycling dated 19 December 2006. Journal of Laws of 2006 no. 247 item 1816.
 9. Jendrośka J., Bar M. (red.): Przepisy o opakowaniach oraz o opłacie produktowej i depozytowej. Komentarz. Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2002.
 10. Powałowski A. (red.): Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 11. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego z dnia 20 XII 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Directive 94/62/EC and its transposition to the Polish law.
Cited by
Show
ISSN
2300-7095
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu