BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rozmus Stefan (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Kozina Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Specyfika negocjacji w projektach informatycznych dla administracji publicznej
The specificity of negotiations in public administration IT projects
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 56, s. 197-214, rys., tab., wykr., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia
Keyword
Administracja publiczna, Zarządzanie projektem, Cykl życia produktu, Techniki informacyjne
Public administration, Project management, Product life cycle, Information techniques
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiot rozważań stanowią negocjacje w zarządzaniu projektami informatycznymi dla administracji publicznej. Celem artykułu jest przedstawienie specyficznych cech takich negocjacji, wyodrębnienie ich rodzajów oraz scharakteryzowanie problemów występujących podczas prowadzenia tych negocjacji w praktyce. Po pierwsze, omówiono ogólne cechy i rodzaje negocjacji projektowych. Po drugie, przedstawiono cykl życia projektu informatycznego dla administracji publicznej. Po trzecie, określono specyficzne cechy negocjacji w kontekście cyklu życia takiego projektu. Po czwarte, zidentyfikowano wpływ negocjacji na efekty tego projektu. Wreszcie, przedstawiono syntezę rozważań i wskazano kierunki dalszych badań w omawianym obszarze(abstrakt oryginalny)

The subject of consideration constitutes the negotiations within IT projects management for public administration. The objective of the paper is to present specific features of such negotiations, to distinguish their types as well as to characterize the problems occurring while conducting those negotiations in practice. Firstly, general features and types of project negotiations were discussed. Secondly, the life cycle of an IT project for public administration was presented. Thirdly, specific features of negotiations in the context of the life cycle of such a project were defined. Fourthly, the impact of negotiations on the effects of that project was identified. Finally, the synthesis of considerations was presented as well as the directions of further research within the discussed area were pointed out.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Kozina A., Rodzaje negocjacji w zarządzaniu projektami, "Organizacja i Kierowanie" 2016, nr 4 (174), s. 39-55.
 2. Kozina A., Zasady negocjacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2018.
 3. Kozina A., Rozmus S., Kompetencje negocjacyjne kierownika projektu, w: Zarządzanie restrukturyzacją. Rozwój i efektywność w obliczu zmian, red. A. Jaki, M. Kowalik, T. Rojek, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2018, s. 87-105.
 4. Lewicki R. J., Saunders D. M., Barry B., Essentials of Negotiation, 5th ed., McGraw--Hill Publishing Co., New York 2010.
 5. Pawlak M., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 6. Rozmus S., Czy utrzymanie zaplanowanych wartości parametrów projektu IT dla administracji publicznej jest możliwe? Studium przypadku, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2017, zeszyt 46, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 199-213.
 7. Rozmus S., Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu projektami informatycznymi administracji publicznej - inicjowanie projektu, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2014, zeszyt 33, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 471-485.
 8. Rządca R., Negocjacje w interesach, PWE, Warszawa 2003.
 9. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, DzU z 2004 r., nr 19, poz. 177 (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1986).
 10. Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych. Rekomendacje Prezesa UZP, PARP, Warszawa 2011.
 11. 121.143.141/files/ILGW/ILGW_2011/ZEFIR%202/Odpowiedzi_ZEFIR2_20120208. pdf (data odczytu: 12.11.2018).
 12. Informacja o zamykaniu 7 osi POIG, www.gov.pl/cyfryzacja/informacja-o-zamykaniu--7- osi-poig (data odczytu: 12.11.2018).
 13. Program zintegrowanej informatyzacji państwa, Ministerstwo Cyfryzacji, 2016, mc.gov.pl/aktualnosci/zmieniamy-podejscie-do-cyfryzacji (data odczytu: 28.12.2016).
 14. Raport informatyzacja państwa w latach 2004-2015, Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2016, krmc.mc.gov.pl/download/50/14708/Rapor-tInformatyzacjapoopiniowaniuwramachKRMC.pdf (data odczytu: 12.11.2018).
 15. www.kic.gov.pl/documents/64034/1489320/eclo_podstawy.ppt (data odczytu: 16.10.2016)
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu