BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępniak Aida (Politechnika Częstochowska), Stępniak Cezary (Politechnika Częstochowska)
Title
Konstrukcja Regionalnych Elektronicznych Społeczności Kulturalnych
Construction of regional electronic cultural communities
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 56, s. 215-227, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia
Keyword
Kultura, Rynek muzyczny, Instytucje kultury, Kreatywność
Culture, Music market, Cultural institutions, Creativity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł odnosi się do problematyki tworzenia branżowych, regionalnych społeczności elektronicznych. W niniejszych rozważaniach analizie poddano możliwości budowy regionalnych społeczności elektronicznych w środowiskach muzyków i instytucji muzycznych. W praktyce wspomniane społeczności mogą obejmować znacznie szersze kręgi użytkowników, m.in. potencjalnych interesariuszy, którzy są zaangażowani w życie środowisk muzycznych. W artykule zaprezentowano możliwe modele konstrukcji Elektronicznych Społeczności Kulturalnych. Zaproponowano trzy modele podstawowe, a mianowicie model: oddolny (społeczność tworzona z inicjatywy muzyków), instytucjonalny (budowany przez wybraną instytucję kulturalną) oraz rządowy (tworzony przez organy państwa lub samorządu na zasadach fakultatywnych lub obligatoryjnych). (abstrakt oryginalny)

The article refers to the issues of creating industry-specific, regional electronic communities. These considerations analyse the possibilities of building regional electronic communities in the environments of musicians and music institutions. In practice, these communities may include a much wider range of users, including potential stakeholders who are involved in the lives of musical environments. The article presents potential models of the construction of Electronic Cultural Communities. Three basic models have been proposed. They are a bottom-up model (a community created on the initiative of musicians), institutional (built on the basis of a selected cultural institution) or governmental (created by the state or self-government bodies on optional or obligatory terms)(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bibu N., Brancu L., Teohari G. A., Managing a Symphony Orchestra in Times of Change: Behind the Curtains, "Procedia - Social and Behavioral Sciences" 2018, 238, s. 507-516.
 2. Ciepiela M., Wpływ interesariuszy na zarządzanie przedsiębiorstwem, "Rynek - Społeczeństwo - Kultura" 2014, nr 3 (11), s. 22-29.
 3. Grid and Cloud Database Management, red. S. Fiore, G. Aloisio, Springer-Verlag, Ber-lin-Heidelberg 2011.
 4. Jelonek D., Rola ICT w tworzeniu przedsiębiorstwa kreatywnego, "Przegląd Organizacji" 2018, nr 3 (938), s. 46-51.
 5. Jelonek D., Stępniak C., Turek T., The Concept of Building Regional Business Spatial Community, w: ICETE 2013 10th International Joint Conference on e-Business and Telecommunications. Preceedings, 29-31 July 2013, Reykjavik, Iceland 2013, s. 83-90.
 6. Jędrzejczyk W., Konieczna-Kucharska M., Użyteczność mediów społecznościowych z perspektywy podmiotów gospodarczych, w: Techniki i technologie wspomagające funkcjonowanie przedsiębiorstw, red. L. Kiełtyka, A. Sokołowski, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017, s. 63-76.
 7. Kovaľová M., People in the Process of Innovation and as the Factor Increasing Business Performance, "Forum Scientiae Oeconomia" 2016, vol. 4, iss. 3, s. 15-26.
 8. Madakam S., Ramaswamy R., Tripathi S., Internet of Things (IoT): A Literature Review, "Journal of Computer and Communications" 2015, nr 3, s. 164-173.
 9. Organising Music: Theory, Practice, Performance, red. N. Beech, Ch. Gilmore, Cam-bridge University Press, Cambridge 2015.
 10. Parks M. R., Social Network Sites as Virtual Communities, w: A Networked Self: Identity Community and Culture on Social Network Sites, red. Z. Papacharissi, Routledge, New York 2011.
 11. Tomski P., Bylok F., Jelonek D., Wysłocka E., Internet Based Social Networks as the Resource Supporting International New Venture Creation, w: Second International Conference on Economic and Business Management, red. P. Limpaphayom, G. Huang, "Advances in Economics, Business and Management Research" 2017, nr 33, Atlantis Press, Paris 2017, s. 118-126.
 12. Wielki J., Modele wpływu przestrzeni elektronicznej na organizacje gospodarcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu