BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wieczorkowski Jędrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Pawełoszek Ilona (Politechnika Częstochowska)
Title
Otwarte dane sektora publicznego w praktyce polskich samorządów terytorialnych
Open Data in the practice of Polish local governments
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 56, s. 229-241, rys., tab., bibligr. 20 poz.
Issue title
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia
Keyword
Sektor publiczny, Informacja publiczna, Otwarty rząd, Samorząd terytorialny, Administracja samorządowa
Public sector, Public information, Open Government, Local government, Self-government administration
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja rezultatów badań przeprowadzonych przez autorów, przemyśleń oraz obserwacji dotyczących współdzielenia otwartych danych przez samorządy terytorialne w Polsce. W szczególności zwrócono uwagę na aspekt użyteczności publikowanych zbiorów pod kątem pobudzania aktywności gospodarczej. Aktywność ta jest rozumiana jako wykorzystanie danych publicznych w celu dalszego ich przetwarzania i udostępniania w różnego rodzaju aplikacjach komercyjnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the results of the author's research, thoughts and observations regarding sharing of open data in Poland at the level of local governments. In particular, attention was paid to the aspect of data usability for the purposes of stimulating economic activity. This activity can be implemented by using public data for further processing and sharing as commercial applications(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the reuse of public sector information, Official Journal of the European Union, L 345, s. 0090-0096.
 2. Makowska A., Kubiszewska K., Wieczorkowski J., Uwarunkowania rozwoju e-administracji w Polsce, Texter, Warszawa 2018.
 3. Musiałkiewicz R., Sobczak S., Rola jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu systemem opieki zdrowotnej w państwach członkowskich UE, "Zeszyty Naukowe. Zbliżenia Cywilizacyjne" 2017, XIII (4).
 4. Papińska-Kacperek J., Polańska K., Inicjatywy Open Government Data, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2015, zeszyt 38, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 191-202.
 5. Priorytety polityczne dla Polski. W kierunku inkluzywnej gospodarki opartej na wiedzy, OECD, 2016.
 6. Sobczak A., Kulisiewicz T., Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dla informatyków - ujęcie praktyczne, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem, Łódź 2014.
 7. Stępniak C., Koncepcja zastosowania technologii informacji przestrzennej w zarządzaniu zasobowym w administracji samorządowej, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2014, zeszyt 33, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 497-514.
 8. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1330).
 9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2009 r., nr 157, poz. 1240).
 10. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1243).
 11. api.um.warszawa.pl (data odczytu: 20.11.2018).
 12. bip.lublin.eu (data odczytu: 20.11.2018).
 13. bip.umwd.dolnyslask.pl/admin/podglad.php?iddok=39035&idmp=208&r=r (data odczytu: 20.11.2018).
 14. dane.gov.pl/article/1157 (data odczytu: 20.11.2018).
 15. dane.gov.pl (data odczytu: 20.11.2018).
 16. otwartedane.gdynia.pl (data odczytu: 20.11.2018).
 17. otwartygdansk.pl (data odczytu: 20.11.2018).
 18. www.bip.gov.pl (data odczytu: 20.11.2018).
 19. www.poznan.pl/api (data odczytu: 20.11.2018).
 20. www.wroclaw.pl/open-data (data odczytu: 20.11.2018).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu