BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamiński Andrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Rola technologii informatycznej w procesie zarządzania bezpieczeństwem, środowiskiem i medycyną pracy w przemyśle
The role of Information Technology in the process of managing safety, environment and industrial work medicine
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 56, s. 291-304, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia
Keyword
Bezpieczeństwo i higiena pracy, Produkcja, Ekoinnowacje, Środowisko pracy
Health and safety at work, Production, Eco-innovation, Working environment
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule została przedstawiona koncepcja metodyczna budowy i wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Proponowane podejście łączy proces planowania i kontroli produkcji z tworzeniem rozwiązań ukierunkowanych na: poprawę warunków pracy w przemyśle, bezpieczeństwo pracy, eliminację (znaczną redukcję) negatywnego wpływu materialnego środowiska pracy na organizm ludzki, czystą produkcję, ekoinnowacje. Wskazano również możliwości praktycznego wykorzystania technologii informatycznych w procesie integracji systemów zarządzania w przemyśle, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i analitycznym. Artykuł został opracowany na podstawie rezultatów projektu POIG.01.03.01-14-059/12.(abstrakt oryginalny)

The article presents the methodical concept of implementing an integrated management system. The proposed solution combines the planning and production control process with the creation of solutions aimed at: improvement of working conditions in the industry, work safety, elimination (significant reduction) of the negative impact of the material working environment on the human body, clean production, eco-innovation. The possibilities of using Information Technology in the process of integrated management of an industrial enterprise were indicated, both at the operational level and at the analytical level. The article was written basing on the results of the POIG.01.03.01-14-059/12 project.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartoszczuk P., Mechanizmy powstawania efektów ekoinnowacji w przedsiębiorstwach w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018.
 2. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, red.D. Koradecka, T1, CIOP, Warszawa 1997.
 3. Brózda J., Platformy technologiczne jako determinanty rozwoju i poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw sektora TS,"Logistyka" 2013, 6.
 4. Cichy M. J., Szafraniec M., Ekoinnowacyjność przedsiębiorstw czystszej produkcji w Polsce. Część 1: Ogólne aspekty ekoinnowacyjności, "Organizacja i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej" 2015, z. 77.
 5. Dyrektywa 89/391/EEC, On the Introduction of Measures to Entourage Improvements in the Safety and Health of Workers at Work.
 6. Ejdys J., Kobylińska U., Lulewicz-Sas A., Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2012.
 7. Grudowski P., Metodyka wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego w małych i średnich przedsiębiorstwach. Integracja systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 oraz wytycznych EMAS i systemu zapewnienia jakości według norm ISO 9001, KBN H02D 03114, 1999-2000.
 8. Hellig T., Rick V., Stranzenbach R. i in., Investigation of the Effectiveness of European Assembly Worksheet in Assessing Organizational Measures for MSD Risk Assessment, Advances in Physical Ergonomics and Human Factors, AHFE 2017, Advances in Intelligent Systems and Computing June 2017, v. 602, Springer.
 9. Janosik E., Kułagowska E., Marzec S., Wpływ fizycznych czynników środowiska pracy na obciążenia pracą monotypową, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" 2018, t. 38.
 10. Korkosz-Gębska J., Systemy wsparcia innowacji ekologicznych Polski Wschodniej, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" 2015, nr 40/2, Uniwersytet Szczeciński.
 11. Lewandowska A., Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA) produktów - bliżej, niż kiedykolwiek wcześniej, "Logistyka Odzysku" 2015.
 12. Warunki pracy w 2014 r., GUS, Warszawa 2015.
 13. Węgrzyn B., Zintegrowany System Zarządzania etapem kształtowania w przedsiębiorstwie Zarządzania przez Jakość (TQM), "Przegląd Organizacji" 2007, nr 6.
 14. Wypadki przy pracy i problemy związane z pracą, GUS, Warszawa 2014.
 15. Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw - propozycja rozwiązań systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP, red. I. Anuszewska, Raport z analizy danych zastanych, PARP, Warszawa 2011
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu