BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kudła Julia (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorantka), Filipkowski Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Analiza systemu bezpieczeństwa informacji w kontekście regulacji techniczno-prawnych w służbie zdrowia
Analysis of information security system in the context of technical and legal regulations in health services
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 56, s. 329-341, rys., tab., wykr., biblior. 10 poz.
Issue title
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia
Keyword
Służba zdrowia, Bezpieczeństwo informacji, Regulacje prawne, Nowe technologie, Ratownictwo medyczne
Health service, Information security, Legal regulations, High-tech, Emergency medical services
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono analizę systemu bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Mając na uwadze to, że aplikacje składające się na system bezpieczeństwa są tworzone bezpośrednio na podstawie aktów prawnych obowiązujących w państwie, na które z kolei wpływ mają międzynarodowe standardy techniczne, został zbadany stopień zgodności norm prawnych z normami technicznymi związanymi z tematyką ochrony informacji w służbie zdrowia. Dana zależność była obserwowana w zakresie obszaru regulacji oraz cech informacji, na które składają się kryteria jakości informacji i atrybuty ochrony informacji, za pomocą metodologii zaproponowanej przez prof. J. Oleńskiego, związanej z modelem N i modelem P. Pozytywnie została zweryfikowana hipoteza o niewystarczająco silnym odwzorowaniu norm technicznych w aktach prawnych(abstrakt oryginalny)

The paper was prepared due to the need to investigate the issue of how the information security system in healthcare is shaped. Bearing in mind that applications that make up the security system are created directly on the basis of legal acts, which in turn are affected by international technical standards, the degree of compliance of legal norms with technical standards related to information protection in health services was investigated. A given dependence was observed in the area of regulation and information features, which include information quality criteria and information protection attributes, using the methodology proposed by prof. J. Oleński, associated with the N model and the P model. The paper confirms the hypothesis of insufficiently pronounced mapping of technical standards in legal acts.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Filipkowski P., Istota i cel systemu, w: Wstęp do informatyki gospodarczej. Zajęcia laboratoryjne, red. K. Polańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 11.
  2. Gałązkowski R., Ratownictwo medyczne w Polsce. Komentarz do Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Warszawa 2007, s. 7.
  3. Kudła J., Analiza systemu bezpieczeństwa informacji w kontekście regulacji techniczno-prawnych w służbie zdrowia, praca magisterska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2017.
  4. Liderman K., Bezpieczeństwo informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 18-19.
  5. Oleński J., Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006, s. 571.
  6. Oleński J., Przyszłość rozwoju e-państwa, strategie rozwoju e-państwa w perspektywie 2030, wykład z konferencji "Informacja w społeczeństwie XXI wieku", Olsztyn 2017.
  7. Trzos A., Kapler M., Zarządzanie ratownictwem medycznym przy wykorzystaniu rozwiązań systemowych i nowoczesnych technologii informatycznych, w: Medycyna ratunkowa w Polsce, red. J. Jakubaszko, Polsce Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Wrocław 2010, s. 145.
  8. Ustawa z dnia 8 września 2006 r., o Państwowym Ratownictwie Medycznym, tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1868.
  9. Logistyka działań służb ratowniczych w zdarzeniach masowych, www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/logistyka/item/download/79374_e8eb9b881028a4493ed98fb3a30d173e (data odczytu: 23.04.2017).
  10. Program "Od papierowej do cyfrowej Polski" - organizacja, strumienie i statusprac, mc.gov.pl/files/od_papierowej_do_cyfrowej_polski-status_prac.pdf (data odczytu: 28.08.2017)
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu