BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pelikant Adam (Politechnika Łódzka)
Title
Potencjał rozwiązań ICT i jego wykorzystanie w służbie zdrowia
The potential of ICT and its use in healthcare
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 56, s. 343-359, rys., wykr., bibliogr. 32 poz.
Issue title
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia
Keyword
Służba zdrowia, Telemedycyna, Technologia medyczna, Technologie teleinformatyczne, Narzędzia analityczne
Health service, Telemedicine, Medical technology, Information and communication technologies, Analytical tools
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia zakres działań medycznych, na którego rozwój ma istotny wpływ zastosowanie narzędzi informatycznych (IT) i telekomunikacyjnych (ICT). Wskazano w nim na potencjał obu tych dziedzin nauki i techniki. Przegląd algorytmów i utworzonego na ich podstawie oprogramowania w głównej mierze jest oparty na badaniach realizowanych na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, a w szczególności na badaniach realizowanych przez autora i zespół z nim współpracujący. W artykule zostały wskazane drogi, które mogą prowadzić do wdrożenia rozwiązań R&D, z jednoczesnym podkreśleniem czynników ten proces hamujących.(abstrakt oryginalny)

The article presents the scope of medical activities, the development of which is significantly affected by the use of computer science (IT) and telecommunications (ICT) tools. On the other hand, it indicates the potential of both of these fields of science and technology. This review is mainly based on research carried out at the Faculty of Electrical Engineering, Electronics, Computer Science and Automation at the Lodz University of Technology, and in particular on the research carried out by the author and the team cooperating with him. Paths that can implement R&D solutions have been indicated, while at the same time emphasizing factors that have inhibited this process.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ariani A., Carotti M., Gutierrez M., Bichisecchi E., Grassi W., Giuseppetti G. M., Salaffi F., Utility of an Open-source DICOMViewer Software (OsiriX) to Assess Pul-monary Fibrosis in Systemic Sclerosis: Preliminary Results, "Rheumatology Inter-national" 2014, Volume 34, Issue 4, s. 511-516
 2. Belle A., Thiagarajan R., Reza Soroushmehr S. M., Navidi F., Beard D. A., Najarian K., Big Data Analytics in Healthcare, "BioMed Research International" 2015, Volume 2015, Article ID 370194,
 3. Borowiecka I., Skulimowski P., Bujacz M., Radecki A., Strumiłło P., Interaktywna sonifikacja obrazów dla niewidomych - badania pilotażowe, "Przegląd Elektro-techniczny" 2016, nr 9, s. 98-101.
 4. Bui Q., Hansen S., Liu M., Tu Q., The Productivity Paradox in Health Information Technology, "Communications of the ACM" 2018, Vol. 61, No. 10, s. 78-85.
 5. Cantrill V. S., Computers in Patient Care: The Promise and the Challenge, "Communications of the ACM" 2010, Volume 53, Issue 9, September, s. 42-47.
 6. Droś A., Pelikant A., SQL Injection i inne metody ataków na bazy danych oraz metody ochrony po stronie aplikacji www, VII Krajowe Sympozjum Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice, Łódź 2010, s. 23-28.
 7. Fabijańska A., Danek M., Barniak J., Piórkowski A., A Comparative Study of Image Enhancement Methods in Tree-Ring Analysis, w: Image Processing and Communications Challenges 8. IP&C 2016. Advances in Intelligent Systems and Comput-ing, vol. 525, red. R. Choraś, Springer, 2017.
 8. Gawrońska-Błaszczyk A., Łuczak-Noworolnik L., Telemedycyna jako przykład cyfrowej usługi publicznej w Europie w obszarze ochrony zdrowia - wybrane zagadnienia prawne i organizacyjne, w: Cyfrowe usługi publiczne w Europie, red. M. Kraska, S. Mamrot, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2017.
 9. Haak D., Page Ch. E., Kabino K., Deserno T. M., Evaluation of DICOMViewer Software for Workflow Integration in Clinical Trials, Proceedings Volume 9418, Medical Imaging 2015: PACS and Imaging Informatics: Next Generation and Innovations; 94180O (2015), s 143-151.
 10. Haripriya P., Porkodi R., A Survey Paper on Data Mining Techniques and Challenges in Distributed DICOM, "International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering" 2016, Vol. 5, Issue 3.
 11. Hausman S., Korbel P., Internet rzeczy w medycynie i dla podniesienia komfortu życia, "Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne" 2017, nr 6, s. 158-164.
 12. Kamińska D., Pelikant A., Sapiński T., Automatic Behavioural Therapy Tool for Children with Asperger's Syndrome - Paradigm, Proceeding of: Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, Poznań 09/2013, s. 172-175
 13. Klepaczko A., Szczypiński P., Dwojakowski G., Strzelecki M., Materka A., Computer Simulation of Magnetic Resonance Angiography Imaging: Model Description and Validation, PLoS ONE 9 (4): e93689, doi:10.1371/journal.pone.0093689.
 14. Kociński M., Materka A., Deistung A., Reichenbach J. R., Centerline-based Surface Modeling of Blood-vessel Trees in Cerebral 3D MRA, 2016 Signal Processing: Algo-rithms, Architectures, Arrangements, and Applications (SPA), s. 85-90.
 15. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie korzyści telemedycyny dla pacjentów, systemów opieki zdrowotnej i społeczeństwa, Komisja Wspólnot Europejskich, COM(2008) 689, s. 3.
 16. Kopczyński B., Strumiłło P., Niebudek-Bogusz E., Ocena funkcji fonacyjnej krtani z zastosowaniem komputerowej analizy obrazów laryngowideostroboskopowych - badania pilotażowe, "Otorynolaryngologia" 2014, 13 (3), s. 139-146.
 17. Kwapisz M., Polityki bezpieczeństwa dla przetwarzania i składowania danych zgodne z rozporządzeniem RODO, rozprawa doktorska PŁ (w przygotowaniu).
 18. Kwapisz M., Pelikant A., Metody uwierzytelniania użytkowników w systemach informatycznych opartych o bazę danych ORACLE 10 g w środowisku Microsoft Windows 2003 Server (Users Authentication Methods In Information Systems Based on Oracle 10 g Data Base at Microsoft Windows 2003 Server Platform), XV Konferencja "Sieci i Systemy Informatyczne" Łódź, październik 2007.
 19. Langer S. G., DICOMData Warehouse: Part 2, "Journal of Digital Imaging" 2016, Volume 29, Issue 3, s. 309-313.
 20. Luo J., Wu M., Gopukumar D., Zhao Y., Big Data Application in Biomedical Research and Health Care: A Literature Review, "Biomedical Informatics Insights" 2016, 8, s. 1-10.
 21. Noroozi F., Corneanu C. A., Kamińska D., Sapiński T., Escalera S., Anbarjafari G., Survey on Emotional Body Gesture Recognition, IEEE Transactions on Affective Computing PP (99), January 2018.
 22. Pabjańczyk K., Pelikant A., Implementacja parsera protokołu DICOM, przy użyciu języka T-SQL na platformie SQL Server 2008, "Studia Informatica" 2011, Vol. 32, No. 2B (97), Politechnika Łódzka, s. 547-559.
 23. Romaszewski A., Trąbka W., Kielar M., Gajda K., Elektroniczna dokumentacja medyczna - przetwarzanie danych o stanie zdrowia poza miejscem świadczenia usług zdrowotnych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie" 2017, nr 44, s. 14-27.
 24. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), giodo.gov.pl/234/id_art/9276/j/pl.
 25. Sapiński T., Kamińska D., Pelikant A., Ozcinar C., Avots E., Anbarjafari G., Multimodal Database of Emotional Speech, Video and Gestures, August 2018, International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2018), Beijing, China.
 26. Strategia 5G dla Polski, Ministerstwo Cyfryzacji, www.gov.pl/web/cyfryzacja/strate-gia-5 g-dla-polski.
 27. Suminska Z., Postula I., Wyzwania dla ochrony danych osobowych w obrocie gospodarczym przed wejściem w życie Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), "Materiały i Studia" 2017, vol. 2 (25), s. 106-118.
 28. Tadeusiewicz R., Informatyka medyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie--Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2011.Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (DzU z 2011 r., nr 113, poz. 657).
 29. van Herk M., Integration of a Clinical Trial Database with a PACS, XVII International Conference on the Use of Computersin Radiation Therapy (ICCR2013), IOPPublishing, "Journal of Physics: ConferenceSeries" 2014, 489.
 30. Westberg J., Krogh S., Brink C., Vogelius I. R., A DICOMBased Radiotherapy Plan Database for Research COLLABORATION and reporting, XVII International Conference on the Use of Computers in Radiation Therapy (ICCR 2013) IOP Publishing, "Journal of Physics: Conference Series" 2014, 489.
 31. Wojciechowski K., Pelikant A., Zastosowanie protokołu DICOMoraz technologii J2EE w komunikacji między urządzeniami medycznymi a bazą danych, w: Bazy danych Nowe technologie, Bezpieczeństwo, wybrane technologie i zastosowanie, red. St. Kozielski, D. Mrozek, P. Kasprowski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007, s. 229-237.
 32. Wyczechowski M., Wąs Ł., Pietrzak Ł., Analiza zmian chorób skórnych przy pomocy odwzorowań przestrzeni barw, "Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska" 2017, T. 7, nr 3, s. 68-71.Zielas D., Pelikant A., Przetwarzanie i analiza danych medycznych na platformie ORACLE z zastosowaniem DICOM, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi" 2012, Vol. 11, Nr 1, s. 39-52
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu