BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stecenko Inna (Baltic International Academy Riga, Latvia), Alekseev Andrei (The Baltic International Academy Riga, Latvia)
Title
The Influence of the Industrial Policy of Latvia on the Country's Economy
Wpływ polityki przemysłowej Łotwy na gospodarkę kraju
Source
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2019, nr 2, s. 84-96, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Polityka gospodarcza, Polityka przemysłowa, Eksport, Kapitał ludzki
Economic policy, Industrial policy, Export, Human capital
Note
streszcz., summ.
Country
Łotwa
Latvia
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie roli sektora produkcyjnego w gospodarce Łotwy. Autorzy przeprowadzili analizę porównawczą wdrażania polityki produkcyjnej w krajach bałtyckich. Metodologia zakłada systemowe podejście do rozwiązywania problemów, zapewniając jedność metod jakościowych i ilościowych. W artykule wykorzystano: monograficzną metodę analizy dokumentów (umożliwiającą przeprowadzenie szczegółowej analizy w oparciu o obszerny przegląd literatury naukowej i prawa) oraz metodę badań statystycznych. Autorzy artykułu wykorzystali również analizę korelacji krzyżowej (analiza korelacji, analiza regresji) do zbadania koncepcję polityki produkcji, jej celów i rodzajów, zwracając szczególną uwagę na zmiany definicji.(abstrakt oryginalny)

The goal of this article is to show the role of the production sector in the economy of Latvia. The authors carried out the comparative analysis of the implementation of the production policy in the Baltic States. The methodology assumes the system approach to problem solving, providing unity of the following qualitative and quantitative methods: Monographic document analysis method (makes it possible to carry out a detailed study based on the extensive scientific literature review and law); Statistical research method. The authors of the article also used the cross correlation analysis (correlation analysis, regression analysis) to study the concept of production policy, its objectives and types, as well as pay special attention to the transformation of the definition of "the production policy" in the modern economy. A comparative analysis of implementation of the Europe 2020 program in the Baltic States and its main indicators was also carried out. The implementation of the production policy was examined: export - import operations in the industry and the level of salaries. Using econometric methods (correlation of Spearman, Pearson and tau Kendall) the authors have shown the relationship between the investments in research and development, the level of salaries and export - import operations in the production sector. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Central Statistics Bureau of Latvia http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/sociala/sociala__ds p_izmaksas__ikgad/DIG012.px/table/tableViewLayout1/?rxid=f15af91d-605e-4b12- b3e3-4e30ce2715ca.
 2. Chang Ha Joon. 1994. The political economy of industrial policy, St. Martin's Press.
 3. Colomboto Enriko. 2002. The Basics of Economic Policy, In http://institutiones.com/ download/books/3108-osnovy-ekonomicheskoi-politiki.html.
 4. Europe 2020, https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policycoordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/europea.
 5. Europe 2020. http://ec.europa.eu/eu2020/pdf. European Commission, https://europa.eu/webtools/rest/charts/export/html/.
 6. Gorelikov K.A. 2016. Crisis Management: textbook Dashkov and K ° Publishing and Trading Corporation.
 7. Greene William H.. 2010. Econometric Analysis. New York University.
 8. Howard Pack, Kamal Saggi. 2016. Regional Cooperation and Free Trade Agreements in Asia.
 9. Krugman Paul. 1999. 0The Return of Depression Economics, New York: W. W. Norton.
 10. Osipov V.S., Smotritskaya I.I. 2015. Actual problems of institutional economics: Theory and practice: study guide, Unity-Dana.
 11. Pryce Vicky. 2013. Policy Fellow. Retrieved 31 July.
 12. Sotnikov D.M. 2010. "Criteria for the selection of priorities of the state industrial policy".
 13. Vestnik MGU, Economy №1 In http://refleader.ru/poljgernaotrpol.html.
Cited by
Show
ISSN
2450-5005
Language
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2019.02.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu