BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gałek Beata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
NATO jako cel rosyjskiej aktywności w środowisku informacyjnym państw bałtyckich
NATO as a Target of Activity in the Information Enviroment of the Baltic States
Source
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2019, nr 2, s. 97-109, bibliogr. 38 poz.
Keyword
Informacja, Rywalizacja, Bezpieczeństwo informacji, Cyberwojna
Information, Rivalry, Information security, Cyberwar
Note
streszcz., summ.
Company
Organizacja Paktu Północnego Atlantyku
North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Country
Rosja, Kraje bałtyckie
Russia, Baltic countries
Abstract
Rosja definiuje relacje z Sojuszem Północnoatlantyckim (NATO) w kategoriach strategicznej rywalizacji i walki o wpływy. Realizuje swoje cele za pomocą zróżnicowanych metod i narzędzi, dobierając, stosowną ich kombinację, w zależności dla jakich podmiotów są dedykowane. Niniejszy artykuł stanowi próbę syntetycznego omówienia aktywności Federacji Rosyjskiej w przestrzeni informacyjnej państw bałtyckich, zorientowanej na Sojusz Północnoatlantycki, określenia jej uwarunkowań, mechanizmów, a także kluczowych narracji. Autorka uwzględnienia fakt, że stosunek do NATO jest elementem globalnej strategii Rosji, zmierzającej do rewizji ładu międzynarodowego w kierunku, który gwarantowałby powrót do należnej jej pozycji w kształtującym się nowym porządku.(abstrakt oryginalny)

Russia defines relations with The North Atlantic Treaty Organization (NATO) in the category of strategic competition and struggle for influence. It realizes its goals through various methods and tools, choosing the right combination of them, depending on the entities to which they are dedicated. This article is an attempt to synthetically discuss the activity of the Russian Federation in the information environment of the Baltic States, oriented to the North Atlantic Alliance (NATO), determining its conditions, mechanisms and key narratives. The author considers the fact that the attitude towards NATO is part of Russia's global strategy, which aims to revise the international order in a direction that would guarantee a return to its rightful position in the emerging new order.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bērziņš Janis. 2015. Russia's new generation warfare in Ukraine: implictaions for latvian defense policy, Policy Paper no 02 , April 2014: 1-15.
 2. Białoskórski Robert. 2016. Cyberprzestrzenny wymiar polityki bezpieczeństwa i obrony Federacji Rosyjskiej, [w:] Polska - Rosja. Polityka bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Kontynuacja i zmiana, red. M. Kaszuba, M. Minkina, Wydawnictwo Uniwesytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce: 13-30.
 3. Ciborowski Leopold. 1999. Walka informacyjna. Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne.
 4. Darczewska Jolanta. 2018. "Środki aktywne jako rosyjska agresja hybrydowa w retrospekcji. Wybrane problemy". Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 18/18 : 40-61.
 5. Darczewska Jolanta. 2015. Diabeł tkwi w szczegółach. Wojna informacyjna w świetle doktryny wojennej Rosji, Punkt widzenia, nr 50, Warszawa.
 6. Galeotti Mark. 2019. Russian Political Warfare: moving beyond the hybrid, London: Routledge.
 7. Giles Keir. 2018. Moscow Rules: What Drives Russia to Confront the West/ Insights: Critical Thinking on International Affairs.
 8. Giles Keir. 2016. Handbook of Russian Information Warefare, Fellow Monograph Research Diviosion NATO Defense College, nr 9, Rome.
 9. Herpen van Marcel. 2015.Putin's Propaganda Machine: Soft Power and Russian Foreign Policy. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
 10. Kaszuba Malina. 2017. W uścisku Moskwy. Obszar poradziecki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM.
 11. Kenez Peter. 1995.The birth of the propaganda state: Soviet methods of mass mobilization, 1917-1929. Cambridge University Press.
 12. Kupiecki Robert, Menkiszak Marek. 2018. Stosunki NATO - Federacja Rosyjska w świetle dokumentów. Warszawa: Previous Next.
 13. Malendowski Włodzimierz. 2017. "Doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej w XXI wieku. Cele-zadania -kierunki działania". Przegląd Strategiczny nr 10 : 55-88.
 14. Maliukevičius Nerius. 2015."Tools of destabilization: Kremlin's media offensive in Lithuania".Journal on Baltic Security Vol 1, Issue 1 : 117-127.
 15. Mitrochin Wasilij. 2002. KGB Lexicon: The Soviet Intelligence Officer's Handbook. London: Routledge.
 16. Szpyra Ryszard. 2003. Militarne operacje informacyjne. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 17. Soloch Paweł, Pietrzak Paweł. 2016."Szczyt NATO w Warszawie: uwarunkowania, rezultaty, wnioski dla Polski", Bezpieczeństwo Narodowe I-IV : 13-33.
 18. Thornton Rob. 2017. "The Russian Military's New 'Main Emphasis' Asymmetric Warfare". The RUSI Journal, Volume 162 Issue 4 : 18-28.
 19. Włodkowska-Bagan Agata. 2017."Kultura strategiczna Rosji". Sprawy Międzynarodowe nr 3: 33-54.
 20. Włodkowska-Bagan Agata. 2017."Polityka Rosji na obszarze poradzieckim". Wschodni Rocznik Humanistyczny t. 14, nr 3 : 61-87.
 21. Active Measures: A Report on the Substance and Process of Anti-U.S. Disinformation and Propaganda Campaigns. 1986, http://insidethecoldwar.org/sites/default/files/doc uments.pdf.
 22. Caryl Christian. 2017. 'If You Want to See Russian Information Warfare at its Worst, Visit These Countries,' Washington Post, https://www.washingtonpost.com/news/ democracypost/wp/2017/04/05/if-you-want-to-see-russian-information-warfare-at-itsworst-visit-these-countries/pdf.
 23. Стратегиянац иональной безопасности Российской Федерациидо 2020 года, http://www.scrf.gov.ru/documents/99.Html [Strategija natsional'noj bezopasnosti Rossijskoj Federatsi do 2020 goda, http://www.scrf.gov.ru/documents/99.Html].
 24. Dougherty Jill, Kaljurand Riina. 2015. Estonia's "Virtual Russian World": The Influence of Russian Media on Estonia's Russian Speakers, https://www.icds.ee/fileadmin/media/ icds.ee/failid/Jill_Dougherty__Riina_Kaljurand_Estonia_s_Virtual_Russian_World_.pdf.
 25. Доктринаи нформационной безопасности Российской Федерации, http://www.scrf.gov.ru/documents/5.Html [Doktrina informatsionnoj bezopasnosti Rossijskoj Federatsii, http ://www.scrf.gov.ru/documents/5.Html].
 26. Концептуальные взгляды на деятельность Вооруженных Сил Российской Федерациив информационном мпространстве, http://ens.mil.ru/science/publications/more.htm?id =10845074@cmsArticle [Kontseptual'nyje vzgljady na dejatel'nost Voruzhennykh Sil Rossijskoj Federatsii, http ://www.scrf.gov.ru/documents/5.Html].
 27. Internet Trolling as a hybrid warfare tool: the case of Latvia. 2016. NATO Stratcom,http://www.stratcomcoe.org/internettrolling-hybrid-warfare-tool-case-latvia-0.pdf.
 28. Król Aleksander. 2017. Rosyjska wojna informacyjna w państwa bałtyckich - zasoby i kierunki, The Warsaw Institute Review, https://warsawinstitute.org/pl/rosyjska-wojnainformacyjna-w-panstwa-baltyckich-zasoby-kierunki/.
 29. Lithuania looking for source of false accusation of rape by German troops, reuters.com, http://www.reuters.com/article/us-lithuania-nato-idUSKBN15W1JO.
 30. NATO troops in Lithuania targeted with fake news again, https://lithuaniatribune.com/natotroops-in-lithuania-targeted-with-fake-news-again/.
 31. Piotrowski Marcin Andrzej, Raś Kinga. 2016. Wzrost zagrożenia rosyjskiego w raportach bałtyckich służb specjalnych. "Biuletyn PISM", nr 44 (1394), https://www.pism.pl/ files/?id_plik=22127.Pdf.
 32. Robotrolling NATO Strategic Communications Center of Excellence. 2018. 2018/1, https://www.stratcomcoe.org/robotrolling-20181 pdf.
 33. Russia uses fake rape stories to create hostility to NATO troops, https://www.stopfake.org/en/russiauses-fake-rape-stories-to-create-hostility-to-nato-troops/?.
 34. Russian's footprint in the Nordic - Baliticinfomationenviroment Report 2016/2017, www.stratcomcoe.org/russias-footprint-nordic-baltic-information-environment.Pdf.
 35. Spriņģe Inga, JembergaSanita, Sputnik's Unknown Brother, Re:Baltica; http://en.rebaltica.lv/ 2017/04/sputniks-unknown-brother/.
 36. Winning the Information War Redux. Techniques and Counterstrategies to Russian Propaganda in Central and Eastern Europe. 2017. CEPA, https://cepa.ecms.pl/files/ ?id_plik=4803.
 37. Военнаядоктрина Российской Федерации,http:news.kremlin.ru/ref_notes/461.Pdf [Voennaja doktrina Rossijskoj Federatsii, http:news.kremlin.ru/ref_notes/461.Pdf].
 38. Военнаядоктрина Российской Федерации, http://www.scrf.gov.ru/documents/18/129.html [Voennaja doktrina Rossijskoj Federatsii, http://www.scrf.gov.ru/documents/18/ 129.html].
Cited by
Show
ISSN
2450-5005
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2019.02.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu