BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Misiewicz Elżbieta Izabela (Uniwersytet w Białymstoku), Roszkowska Ewa (Uniwersytet w Białymstoku), Rogowski Józef (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Ocena poziomu ładu gospodarczego województw Polski w 2015 r.
Evaluation of the Level of Economic Order of Voivodships in Poland in 2015
Source
Optimum : Economic Studies, 2019, nr 3(97), s. 3-18, rys., tab., bibliogr. s. 18
Keyword
Ład społeczno-gospodarczy, Metoda TOPSIS, Analiza porównawcza, Rozwój zrównoważony
Social-economic order, Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), Comparative analysis, Sustainable development
Note
JEL Classification: C19, Q01
summ., streszcz.
Abstract
Cel - Ocena poziomu ładu gospodarczego województw w Polsce w 2015 r. z wykorzystaniem dwóch metod: PLS oraz TOPSIS. Metoda badań - Zastosowano dwie metody - PLS z hierarchią zmiennych ukrytych oraz metodę porządkowania liniowego TOPSIS. Wykorzystano dane GUS za rok 2015. Wnioski - Uzyskano uporządkowanie liniowe województw dla ładu gospodarczego oraz dla obszarów go definiujących. Zastosowanie różnych metodologii dało zbliżone wyniki co do zgodności znaków i siły korelacji pomiędzy ładem a obszarami charakteryzującymi rozwój gospodarczy i innowacyjność. W pozostałych przypadkach otrzymano zgodność jedynie co do znaku korelacji. Oryginalność/wartość - Zastosowano metody PLS i TOPSIS do analizy ładu gospodarczego. Zbadano siłę związku pomiędzy obszarami definiującymi ład a ładem gospodarczym. Za pomocą metody PLS zweryfikowano, które indykatory są stymulantami, a które destymulantami. Porównano otrzymane wyniki z opisem typu zmiennych objaśniających przedstawionych przez GUS. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Assessment of the level of economic order of voivodships in Poland in 2015 using two methods: PLS and TOPSIS.Research method - Two methods were used - PLS with the hierarchy of hidden variables and TOPSIS, the method of linear ordering. The CSO data for 2015 was used.Results - Linear ordering of voivodships in terms of the economic order and the areas defining it was determined. The application of different methodologies gave similar results as to the conformity of signs and the strength of correlation between the order and the areas of economic development and innovation. In other cases, compatibility was only obtained as to the correlation sign.Originality /value - The PLS and TOPSIS methods were used to analyze the economic order. The strength of the relationship between the areas defining order and economic order was examined. Using the PLS method, it was. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bal-Domańska B., 2016, Wybrane problemy budowy zestawów wskaźników zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym na przykładzie banku danych lokalnych, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 1 (79), s. 149-164, DOI: 10.15290/ose. 2016.01.79.10.
 2. Borys T., 2014, Wybrane problemy metodologii pomiaru nowego paradygmatu rozwoju - polskie doświadczenia, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 3 (69), s. 3-21, DOI: 10.15290/ose.2014.03.69.01.
 3. Czaja S., Becla A., 2017, Rozumienie rozwoju zrównoważonego i trwałego (rozwoju zintegrowanego) a sposoby jego pomiaru - wybrane problemy metodologiczno-metodyczne, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 4 (88), s. 12-25, DOI: 10.15290/ose.2017.04.88.02.
 4. Drabarczyk K., 2017, Zrównoważony rozwój województw - analiza porównawcza, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie", nr 25, t. 2, s. 23-34, DOI: 10.17512/znpcz.2017.1.2.02.
 5. Fura B., 2015, Zróżnicowanie poziomu rozwoju zrównoważonego województw Polski z wykorzystaniem analizy wielowymiarowej, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 44, s. 108-117, DOI: 10.15584/nsawg.2015.4.1.10.
 6. Hwang C.L., Yoon K., 1981, Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, Springer-Verlag, New York.
 7. Młodak A., 2006, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa. Perło D., 2014, Modelowanie zrównoważonego rozwoju regionów, Trans Humana, Białystok.
 8. Perło D., Roszkowska E., 2011, Zastosowanie wybranych metod klasyfikacji do analizy zrównoważonego rozwoju, "Zeszyty Naukowe", Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, nr 176, s. 108-118.
 9. Rogowski J., 1990, Modele miękkie. Teoria i zastosowanie w badaniach ekonomicznych, Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku, Białystok.
 10. Roszkowska E., Misiewicz E.I., Karwowska R., 2014, Analiza poziomu zrównoważonego rozwoju województw Polski w 2010 roku, "Ekonomia i Środowisko", nr 2, s. 168-190.
 11. System under Indirect Observations. Causality - Structure - Prediction, 1982, Jöreskog K.G., Wold H. (ed.), North Holland, Amsterdam-New York-Oxford, t. 2, r. 1.
 12. Śleszyński J., 2007, Wskaźniki trwałego rozwoju Unii Europejskiej, [w:] Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w gospodarce, Kiełczewski D., Dobrzańska B. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 13. Telega I., 2011, Rozwój zrównoważony regionów Polski - próba oceny, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 225, s. 77-92. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, 2011, GUS, Katowice.
 14. www 1, http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf [data wejścia: 12.11. 2018].
 15. www 2, www.bdl.stat.gov.pl [data wejścia: 3.09.2018].
 16. www 3, http://wskaznikizrp.stat.gov.pl [data wejścia: 4.09.2018].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2019.03.97.01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu