BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bednarczuk Aleksandra (Uniwersytet Warszawski), Śleszyński Jerzy (Uniwersytet Warszawski)
Title
Marnotrawstwo żywności : problem pomiaru i dostępności danych
Food Waste : the Problem of Measurement and Availability of Data
Source
Optimum : Economic Studies, 2019, nr 3(97), s. 19-32, tab., bibliogr. s. 32
Keyword
Żywność, Marnotrawienie żywności
Food, Food waste
Note
JEL Classification: Q5, O13
summ., streszcz.
Abstract
Cel - Podstawowym celem opracowania jest przedstawienie problemu marnotrawstwa żywności jako rzeczywistego i istotnego problemu, który nie został dotąd rozwiązany przez instytucje międzynarodowe i krajowe. Najbardziej istotny wydaje się problem braku ujednoliconej i dokładnej metodyki mierzenia tego zjawiska na poziomie krajowym, która jest niezbędna w celu podjęcia odpowiednich kroków przeciwdziałających marnotrawstwu żywności. Metoda badań - Artykuł stanowi przegląd obecnego stanu wiedzy i dostępnych statystyk opisujących skalę marnotrawstwa żywności. Na wstępie marnotrawstwo żywności zostało zdefiniowane w oparciu o międzynarodowe porozumienia, dokumenty i badania. Następnie, na podstawie różnych opracowań i źródeł danych, przytoczono szacunkowe wielkości marnowanej żywności w skali światowej oraz w krajach Unii Europejskiej. Wnioski - Przeprowadzona analiza dostępnych materiałów przekonuje, że marnotrawstwo na świecie jest ogromne oraz zróżnicowane zarówno geograficznie, jak i w zależności od etapu życia produktu żywnościowego. Implikacje /rekomendacje - Artykuł implikuje konieczność podjęcia prac nad ujednoliceniem klasyfikacji i metodyki gromadzenia reprezentatywnych danych. Takie działania powinny stanowić priorytet dla organizacji biorących udział w debacie na temat problemu marnotrawstwa żywności. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The main objective of the study is to present the problem of food waste as a real and significant problem, which has not been adequately addressed by international and national institutions. The most important issue seems to be the lack of a well defined and accurate methodology to measure this phenomenonat the national level, which is necessary to take appropriate steps to counteract the problem of food waste.Research method - The paper provides an overview of the current state of knowledge and available statistics describing the scale of food waste. At the beginning, food waste is defined on the basis of international agreements, documents and research. Next, on the basis of various studies and data sources, the estimated amounts of food waste on a global and European scales are quoted.Results - The analysis of available statistics proves that food waste around the world is enormous and varied depending on a geographical region and on the stage of the life cycle of the food product.Implications/recommendations - The paper implies that harmonizing the classification and metho-dology of gathering representative data is necessary. Such work should be a priority for organizations participating in the debate on the issue of food waste. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów, 2015, Komisja Europejska, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c2b5929d-999e-11e5-3b7- 01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF [data wejścia:14.06.2018].
 2. Estimates of European food waste levels, 2016, FUSIONS, https://www.eufusions.org/phocadownload/Publications/Estimates%20of %20European%20food%20waste%20levels.pdf [data wejścia: 14.06.2018].
 3. Food wastage footprint. Full- cost accounting. Final Report, 2014, FAO, http://www.fao.org/3/a-i3991e.pdf [data wejścia: 14.06.2018].
 4. Food wastage footprint. Impacts on natural resources. Summary Report, 2013, FAO, http://www.fao.org/docrep/018/i3347e/i3347e.pdf [data wejścia: 14.06.2018].
 5. Global Compact Network Poland. Cele Zrównoważonego Rozwoju - Sustainable Development Goals, 2018, http://ungc.org.pl/sdg/sustainable-develompent-goals [data wejścia: 05.12.2018].
 6. Pairon M., Roberti de Winghe M., 2015, The "food waste plug-in" - reference year 2012. Project description and outputs, https://circabc.europa.eu/sd/a/ec3f307e-1107-4d5e-8f7e- 12d2ff43b464/20150702_FW_plugin.docx [data wejścia: 14.06.2018].
 7. Preparatory study on food waste across EU 27. Final Report, 2011, European Communities, http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/bio foodwaste_report.pdf [data wejścia: 14.06.2018].
 8. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 849/2010 z dnia 27 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów, 2010, Komisja Europejska, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX: 32010R0849&from=EN [data wejścia: 14.06.2018].
 9. Śleszyński J., 2016, Footprinting, czyli mierzenie śladu pozostawionego w środowisku, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 1(79), s. 56-73, DOI: 10.15290/ose.2016.01.79.04.
 10. Śleszyński J., 2016a, The principles of sustainability, "Ekonomia i  środowisko", nr 4(59), s. 10-21.
 11. The state of food security and nutrition in the world, 2018, FAO, http://www.fao.org/stateof-food-security-nutrition/en/ [data wejścia: 14.06.2018].
 12. Zambrzycki B., 2018, Food Waste monitoring in the amended Waste Framework Directive, https://circabc.europa.eu/sd/a/ea036dff-0f62-44a2-a44c-012d8d25dd24/10.2%20DG%20Sante_Food%20waste %20for%20ESTAT%2012%20Mar%202018.pdf [data wejścia: 14.06.2018].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2019.03.97.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu