BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurkowski Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, licencjat)
Title
Wpływ czasu wolnego na dobrobyt
Leisure in Well-Being
Source
Optimum : Economic Studies, 2019, nr 3(97), s. 49-61, tab., wykr., bibliogr. s. 60-61
Keyword
Dobrobyt, Czas wolny, Modele ekonometryczne
Prosperity, Leisure time, Econometric models
Note
JEL Classification: I100, O100
summ., streszcz.
Abstract
Cel - W pracy za cel przyjęto ocenę zasadności uwzględniania czasu wolnego w miernikach dobrobytu oraz określenie siły jego wpływu na subiektywne poczucie dobrobytu w grupie 113 krajów. Metoda badań - Przeprowadzona została krytyczna analiza literatury przedmiotu oraz wnioskowanie dedukcyjne. Spośród metod ilościowych zastosowano narzędzia statystyki opisowej i modele ekonometryczne, których celem było skonstruowanie dwóch autorskich mierników i porównanie ich z istniejącymi wskaźnikami dobrobytu. Autorskie mierniki zostały oparte na różnych założeniach, aby potwierdzić wyprowadzone wnioski teoretyczne. Wnioski - Na podstawie literatury przedmiotu stwierdzono, że odpowiednia ilość czasu wolnego jest warunkiem koniecznym zaistnienia istotnych elementów dobrobytu. Badania ilościowe wykazały, że zarówno popularne mierniki dobrobytu, które nie uwzględniają czasu wolnego, jak i te mniej znane, które go uwzględniają, są słabo skorelowane ze wskaźnikiem subiektywnego poczucia dobrobytu - World Happiness Index. Zagregowanie ilości czasu wolnego z PKB per capita PPP, najpopularniejszym miernikiem dobrobytu, zwiększyło jego korelację z tym samym subiektywnym wskaźnikiem, co jest zgodne z wnioskami teoretycznymi. Oryginalność / wartość - Skonstruowano autorskie mierniki dobrobytu w oparciu o mikroekonomiczne modele dotyczące użyteczności. Ponadto zbadano, w jakim stopniu one, oraz inne uznane już mierniki dobrobytu, odzwierciedlają rozkład subiektywnego poziomu dobrobytu na świecie. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The goal of this study is to assess leisure relevance for the well-being indexes and to examine the importance of leisure for subjective well-being.Research method - A critical analysis of literature and deductive reasoning were conducted. From among the quantitative methods, tools of descriptive statistics and econometric models were used, the aim of which was to construct two original indexes and compare them with existing indicators of well-being.Results - On the basis of the literature, it was concluded that an adequate amount of leisure is a prerequisite for the existence of many well-being elements. Quantitative research has shown that well-being indexes are poorly correlated with the indicator of subjective well-being - World Happiness Index. Aggregating the amount of leisure with GDP per capita PPP, the most popular measure of well-being, increased its correlation with the same subjective indicator. These resultsare in line with theoretical conclusions. Originality / value - Two original well-being indexes were constructed based on microeconomic utility models and their adjustment to the subjective well-being was examined. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Acocella N., 2002, Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Bosworth D., Dawking P., Stromback T., 1996, The economics of the labour market, Prentice Hall, Harlow.
 3. Coote A., Franklin J., Simms A., Murphy M., 2010, 21 hours: Why a shorter working week can help us all to flourish in the 21st century, New Economics Foundation, London.
 4. Corneo G., 2005, Work and television, "European Journal of Political Economy", vol. 21, iss. 1, pp. 99-113, DOI: 10.1016/j.ejpoleco.2004.02.009.
 5. Dowding K., 2009, What is welfare and how can we mesure it?, [in:] The oxford handbook of philosophy of economics, Kincaind H., Ross D. (eds.), Oxford University Press, Oxford.
 6. Horodecka A., 2011, Problem definiowania dobrobytu i wartości w ekonomii i jego znaczenie dla polityki gospodarczej, [w:] Polityka gospodarcza w świetle kryzysowych doświadczeń, Stacewicz J. (red.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 7. Human Development Report Office, 2016, http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_technical_notes.pdf [data wejścia: 3.03.2018].
 8. Human Development Report Office, b.d., http://hdr.undp.org/en/humandev [data wejścia: 3.03.2018].
 9. Kahneman D., 1999, Objective happiness, [in:] Well-being: The foundations of hedonic psychology, Kahneman D., Diener E., Schwarz N. (eds.), Russell Sage Foundation, New York, US, pp. 3-25.
 10. Knogler M., Lankes F., 2015, Institutional determinants of labour market outcomes in the EU - A Social Model Employment Efficiency and Income Distribution Index, "IOS Working Papers", no. 349.
 11. Marcuss R., Kane R., 2007, U.S. National Income and Product Statistics. Born of the Great Depression and World War II, "Survey of Current Business", no. 87, pp. 32-46.
 12. Mill J., 2005, Utylitaryzm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Mishan E., 1986, Spór o wzrost gospodarczy, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 14. Osberg L., 2008, Leisure, [in:] The New Palgrave Dictionary of Economics, Durlauf S., Blume L. (eds.), Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 15. Pattanaik P., 2008, Social welfare function, [in:] The new Palgrave Dictionary of Economics, Durlauf S., Blume L. (eds.), Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 16. Pigou A., 1929, The economics of welfare, McMillan&Co., London.
 17. Rachunki kwartalne Produktu Krajowego Brutto, 2010, Zespół Wydawnictw Statystycznych, GUS, Warszawa.
 18. Sen A., 1984, The living standard, Oxford Economic Papers, Oxford.
 19. Sen A., 1998, The possibility of social choice, Nobel Lecture. Trinity College, Cambridge.
 20. Smith A., 2007, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Stacewicz J., 2003, W kierunku metaekonomii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 22. Stiglitz J., Sen A., Fitoussi J., 2013, Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 23. Sulik, 2017, Genuine Progress Indicator, http://katowice.stat.gov.pl [data wejścia: 3.03.2018].
 24. Tinbergen J., 1991, On the measurement of welfare, "Journal of Econometrics", vol. 50, iss. 1-2, pp. 7-13, DOI: 10.1016/0304-4076(91)90086- S.
 25. Wojtyna A., 2000, Ewolucja keynesizmu, a główny nurt ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 26. World Poll Questions, 2008, Gallup Poll Press, Washington.
 27. www 1, https://databank.worldbank.org/data/source/world-development-indicators [data wejścia: 5.03.2018].
 28. www 2, http://hdr.undp.org/en/data [data wejścia: 3.03.2018].
 29. www 3, http://www.csls.ca/iwb.asp [data wejścia: 3.03.2018].
 30. www 4, www.ivm.vu.nl/en/Images/AT1_tcm234- 161571.pdf [data wejścia: 3.03.2018].
 31. www 5, https://www.ilo.org/global/statistics-and- databases/lang--en/index.htm [data wejścia 3.03.2018].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2019.03.97.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu