BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sołtysiak Mirosław (Politechnika Rzeszowska)
Title
Empiryczna analiza zachowań młodego pokolenia klientów na rynku usług wymiany walut
Empirical Study of Young Generation of Customers' Behavioural Patterns on Currency Exchange Market
Source
Optimum : Economic Studies, 2019, nr 3(97), s. 76-91, rys., bibliogr. s. 90-91
Keyword
Waluta, Rynek walutowy, Preferencje konsumenta
Currencies, Foreign Exchange (FX), Consumer preferences
Note
JEL Classification: F3, F31
summ., streszcz.
Abstract
Cel - Określenie preferencji przedstawicieli młodego pokolenia studiujących Polaków w korzystaniu z usług rynku walutowego. Metoda badań - Badania ankietowe przeprowadzone na grupie 671 respondentów w wieku od 18 do 25 lat studiujących na podkarpackich uczelniach wyższych, wykonane przy pomocy kwestionariusza ankietowego w listopadzie 2017 r., poprzedzone badaniem pilotażowym zrealizowanym w październiku 2017 r. Wnioski - Określono zachowania młodego pokolenia studiujących Polaków na rynku usług finansowych, powody podejmowania transakcji wymiany walut przez tę grupę klientów, determinanty wyboru miejsca transakcji wymiany walut oraz charakteru i częstotliwości korzystania z tego typu usług. Ponadto zidentyfikowano rodzaje walut oraz przeciętne kwoty będące przedmiotem transakcji na rynku wymiany walut dla analizowanej próby badawczej. Oryginalność /wartość - Wyniki badań stanowią poszerzenie stanu wiedzy na temat zachowań homogenicznych grup klientów na polskim rynku wymiany walut. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Defining preferences of the young generation of Poles' representatives with regard to using services of the currency exchange market.Research method - A survey conducted on a group of 671 respondents aged 18 - 25 studying at the Podkarpackie Province's universities and carried out in the form of a questionnaire in November 2017. It was preceded by a pilot dated to October 2017.Results - The behaviour of the young generation of Poles on the financial services market, the reasons for foreign exchange transactions by this group of clients, the determinants of the selection of a currency exchange site and the nature and frequency of using such services were determined. In addition, types of currencies and average amounts that were the subject of transactions on the currency exchange market for the analysed research sample were identified.Originality /value - The research outcome serves broadening knowledge about the behaviour of homogeneous groups of clients on the Polish currency exchange market. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bilski J., Janicka M., Konarski M., 2013, Integracja rynków walutowych wybranych krajów Europy Środkowej z rynkiem euro w perspektywie ich przystąpienia do ERM II i Unii Gospodarczo-Walutowej, "Materiały i Studia", z. 291.
 2. Bukowski S.I., Bukowska J.E., 2016, Czynniki determinujące kurs euro wobec dolara amerykańskiego (USD/EUR) w długim okresie, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. 99, s. 175 -186.
 3. Gençay R., Dacorogna M., Olsen R., Pictet O., 2003, Foreign exchange trading models and market behawior, "Journal of Economic Dynamics and Control", vol. 27(6), pp. 909-935, DOI: 10.1016/S0165-1889(02)00049-0.
 4. I Ogólnopolskie badanie rynku walut 2017, https://ergokantor.pl/i- ogolnopolskie-badanierynku-walut-2017---raport.html [data wejścia: 20.05.2018].
 5. Informacja o  wynikach kontroli. Ochrona Praw Nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego^(Forex, Kantorów internetowych i rynku walut wirtualnych), 2016, Departament Budżetu i Finansów, KBF.430.011.2016, nr ewid. 199/2016/P/16/007/KBF, https://www.nik.gov.pl/plik/id,12996,vp,15405.pdf [data wejścia: 20.05.2018].
 6. List of currencies of the world, https://www.countries-ofthe-world.com/world- currencies.html [data wejścia: 20.05.2018].
 7. Nassimi M., Sazmand Asfaranjan Y., Keshvarsima A., Baradari F., 2014, Trading in the Foreign Exchange Market (Forex): A Study on Purchase Intention, "International Journal of Scientific and Research Publications", vol. 4 (3), pp. 1-10.
 8. Pierwszy automatyczny kantor działa już w Białymstoku, https://poranny.pl/pierwszyautomatyczny-kantor- dziala-juz-w-bialymstoku-zdjecia-wideo/ar/12981824 [data wejścia: 20.05.2018].
 9. Polacy wymieniają waluty w Internecie. Raport - Trendy w wymianie walut pierwsze półrocze 2017 r., 2017, https://fintek.pl/wp-content/uploads/2017/08/POLACY-WYMIENIAJ%C4%84-WALUTY-W-INTERNECIE.pdf [data wejścia: 20.05.2018].
 10. Sołtysiak M., 2018, Klienci na rynku usług wymiany walut w świetle badań empirycznych, "Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne", t. 28, s. 265-279, DOI: 10.19251/ne/2018.28(17).
 11. Triennial Central Bank Survey Foreign exchange turnover in April 2016, 2016, Bank for International Settlements. Monetary and Economic Department, https://www.bis.org/publ/rpfx16fx.pdf [data wejścia: 20.05.2018].
 12. Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o wolności gospodarczej, Dz.U. nr 41, poz. 324.
 13. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. nr 173, poz. 1807.
 14. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe, Dz.U. nr 141, poz. 1178.
 15. Ustawa z dnia 28 października 1950 r. o zakazie posiadania walut obcych, monet złotych, złota i platyny oraz zaostrzeniu kar za niektóre przestępstwa dewizowe, Dz.U. nr 50, poz. 460.
 16. Wałęsa N., 2016, Zmiany kursu walutowego EUR/PLN na podstawie kwotowań Narodowego Banku Polskiego w latach 2005-2015, "Nauki o Finansach", nr 3(28), s. 83-93.
 17. Wystąpienie pokontrolne. P/16/007 - Ochrona praw nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego, 2016, Prezes NIK K. Kwiatkowski, KBF.410.004.04.2016.
 18. www 1, http://www.kantor.nbp.pl/pages/srwSzczegolyDokument.nbp [data wejścia: 20.05.2018]
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2019.03.97.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu