BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siemieniuk Łukasz (Uniwersytet w Białymstoku), Gardocki Adam (Uniwersytet w Białymstoku), Siemieniuk Nina (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Fraktalne właściwości Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP)
Fractal Properties of Academic Entrepreneurship Incubators (AIP)
Source
Optimum : Economic Studies, 2019, nr 3(97), s. 92-105, rys., bibliogr. s. 104-105
Keyword
Fraktale, Organizacja fraktalna, Inkubatory przedsiębiorczości
Fractal, Fractal organisation, Enterprise incubators
Note
JEL Classification: D01
summ., streszcz.
Abstract
Cel - Nadrzędnym celem działalności Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP) było powołanie innowacyjnej sieci inkubatorów przedsiębiorczości na uczelniach całej Polski. W wyniku podjętych przez Fundację AIP działań powstała pierwsza w Polsce i największa w Europie sieć instytucji udzielających wsparcia na zasadzie preinkubacji i inkubacji pomysłów biznesowych. Celem publikacji jest omówienie istoty Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP), fraktali i organizacji fraktalnej oraz zaprezentowanie wybranych aspektów funkcjonowania Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP) jako instytucjonalnej formy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce na zasadach organizacji fraktalnej. Metoda badań - W artykule wykorzystano literaturę krajową dostępną na dany temat, jak również dane źródłowe, których wyniki zostały zaprezentowane w formie map i rysunków. Wnioski - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) działają w oparciu o schemat organizacji fraktalnej. Oryginalność / wartość - W publikacji wykazano, iż Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) posiadają właściwości fraktalne i funkcjonują na zasadach organizacji fraktalnej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The main purpose of operating Academic Entrepreneurship Incubators (AIP) was to organize an innovative network of entrepreneurship incubators at universities across Poland. As a resultof the activities undertaken by the AIP Foundation, the first in Poland and the largest in Europe net-work of institutions providing support on the basis of pre-incubation and incubation of business ideas was established. The main purpose of the publication is to discuss the essence of Academic Entre-preneurship Incubators (AIP), fractals and fractal organization and presenting selected aspects of the functioning of Academic Entrepreneurship Incubators (AIP) as an institutional form of academic entrepreneurship development in Poland on the principles of a fractal organization.Research method - The article uses the national literature about the given topic, as well as source data, the results of which were presented in the form of maps and drawings.Results - Academic Entrepreneurship Incubators (AIP) operate on the principles of a fractal orga-nization.Originality /value - On the basis of the conducted research it was shown that Academic Enterprise Incubators (AIP) have fractal propertiesand function on the principles of a fractal organization. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Binsztok A., 2005, Współczesne konfiguracje organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Czop K., Lewandowska J., 2006, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - funkcje i obszary działalności, Naukowe Koło Zarządzania Przedsiębiorstwem, Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa, Politechnika Lubelska, Lublin.
 3. Guliński J., Zasiadły K., 2005, Przedsiębiorczość Akademicka w  Polsce - stan obecny, [w:] Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia, Guliński J., Zasiadły K. (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 4. Matusiak K.B., Zasiadły K., 2005, Rekomendacje dla Polski, [w:] Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia, Guliński J., Zasiadły K. (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 5. Matusiak K.B., 2001, Uczelniany inkubator przedsiębiorczości, [w:] Edukacja dla rozwoju innowacyjnego w Polsce, Szabłowski J. (red.), Wydawnictwo KRUN, Warszawa-Białystok.
 6. Mikuła B., 2006, Organizacje oparte na wiedzy , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 7. Schuster G.H., 1993, Chaos deterministyczny. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Siemieniuk Ł., 2017, Wybrane aspekty funkcjonowania Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Polsce, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 6(90), s. 79-92, DOI: 10.15290/ose.2017.06.90.07.
 9. www 1, http://www.inkubatory.pl/pl [data wejścia: 09.03.2018].
 10. www 2, http://inkubatory.pl/pl/proces-zakadania-firmy-w-aip/co-daje-aip [data wejścia: 09.03.2017].
 11. www 3, https://mfiles.pl/pl/index.php/Organizacja_fraktalna [data wejścia: 13.09.2018].
 12. www 4, http://zsr.pe.hu/zobaczyc-matematyke/vii-edycja/fraktale/trojkat.html [data wejścia: 13.09.2018].
 13. www 5, https://www.salon24.pl/u/arkadiusz-jadczyk/456848,fraktale-paproc-barnsleya [data wejścia: 13.09.2018].
 14. www 6, https://www.google.pl [data wejścia: 25.09.2018].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2019.03.97.07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu