BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Stella (Akademia Muzyczna w Łodzi), Posłuszna Joanna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Uwarunkowania finansowania twórców i artystów w Polsce
Conditions of Financing of Creators and Artists in Poland
Source
Optimum : Economic Studies, 2019, nr 3(97), s. 177-188, bibliogr. s. 185-188
Keyword
Kultura, Finansowanie kultury
Culture, Financing of culture
Note
JEL Classification: Z10, M54
summ., streszcz.
Abstract
Cel - Celem rozważań jest analiza sytuacji finansowo-ekonomicznej artystów i twórców w Polsce ze zwróceniem szczególnej uwagi na formy zatrudnienia oraz zaplecze socjalne. Metoda badań - Artykuł ma charakter przeglądu różnych źródeł historycznych przedstawiających sytuację i uwarunkowania finansowania twórców i artystów w Polsce od 2010 r. W artykule zastosowano analizę krytyczną literatury przedmiotu z zakresu rynku pracy artystów i twórców oraz ich finansowania. Wnioski - Sektor kultury, a tym samym artyści i twórcy będący na rynku pracy w Polsce stanowią nie tylko ważną grupę społeczną, ale także ważny element gospodarki. Finansowanie twórców i artystów w Polsce wydaje się, że nie jest wystarczające, zważywszy na ich wkład w gospodarkę kraju. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the considerations is to analyze the financial and economic situation of artists and creators in Poland, paying particular attention to the forms of employment and welfare measuress. Research method - The article is a review of various historical sources presenting the situation and determinants of financing creators and artists in Poland since 2010. The article uses a critical analysis of the literature on the subject of the labor market of artists and creators and their financing. Results - The cultural sector, and thus artists and creators who are on the labor market in Poland, are not only an important social group, but also an important element of the economy. Funding creators and artists in Poland seems to be insufficient, considering their contribution to the country's economy. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baran J., Lewandowski P., 2017, Znaczenie gospodarcze sektora kultury w Polsce w latach 2008-2015, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 2. Bauman Z., 2011, Kultura w płynnej nowoczesności, Narodowy Instytut Wizualny, Warszawa.
 3. Berniak-Woźny J., Wilks D.C., 2017, The Role of CSR In Corporate Social Capital Creation, "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands", vol. 16, pp. 11-27.
 4. Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe, www.culturalpolicies.net [data wejścia: 28.12.2016].
 5. Creative Artists, Market Development and State Policies, 2001, Raport Europejskiego Instytutu Badawczego ERICarts, Bonn.
 6. Gałka J., Grodny S., Olszewska D., Tompolska A., 2012, Potencjał małopolskich przemysłów kreatywnych, Narodowe Centrum Kultury, Kraków, https://www.obserwatorium.-malopolska.pl/wp- content/uploads/2016/05/Przemys%C5%82y_-kreatywne.pdf [data wejścia: 20.12.2016].
 7. Grochowski M., Dudek-Mańkowska S., Fuhrmann M., Zegara T., 2012, Sektor kreatywny w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim. Raport z badań, Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Gdańsk.
 8. Ignatowski R., Wójcik- Jurkiewicz M., 2016, Raportowanie spółek w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu, [w:] Instrumenty polityki społecznej, Ignatowski G., Sułkowski Ł., Dobrowolski Z. (red.), Difin, Warszawa, s. 124-142.
 9. Jagodzińska J., 2013, Charakterystyka działalności kulturalnej w Polsce po transformacji ustrojowej, [w:] Kultura a rozwój, Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (red.), Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 127-160.
 10. Jagodzińska K., 2013a, Szkolnictwo artystyczne i sytuacja artysty w Polsce, [w:] Kultura a rozwój, Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (red.), Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 161-174.
 11. Kaczmarek S., 2017, Professional path of musician graduating from college in Europe mainly of Germany, England and Poland, [w:] Professional musician: between art, education and management, Sternal M. (red.), Akademia Muzyczna, Kraków, s. 27-54.
 12. Kaczmarek S., Posłuszna J., 2018, Culture and its Creators - Challenges and Financial Issues, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej", nr 2, s. 20-23, DOI: 10.5604/01.3001.0012.4272.
 13. Kaczmarek S., Posłuszna J., 2018a, Forms of financing the cultural sector in Poland against the background of solutions from selected European countries, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej", nr 4, s. 11-16, DOI: 10.5604/01.3001.0013.0386.
 14. Kaczmarek S., Posłuszna J., 2018b, Marzenia a rzeczywistość - kariery współczesnych muzyków, "Annales", vol. 30, no. 1, Sekcja "J", s. 132-147, DOI: 10.17951/j.2018.31.1.133-147.
 15. Kaliszewski A., 2012, Główne nurty w kulturze XX i XXI wieku, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 16. Lewandowski P., Mućk J., Skrok Ł., 2010, Znaczenie gospodarcze sektora kultury - wstęp do analizy problemu. Raport końcowy, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 17. Michalczuk G., 2013, Zasoby niematerialne jako czynnik wartości przedsiębiorstwa. Luka informacyjna sprawozdawczości finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 18. Posłuszna J., 2008, Muzyka i jej korzenie, [w:] Pomiędzy wpływem społecznym a manipulacją, Kwiatkowska G.E. (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 29-40.
 19. Posłuszna J., 2008a, Nonkonformizm sztuki na ławie oskarżonych, [w:] Niezależni i ulegli. Studia o nonkonformizmie, Bernacka R.E. (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 81-90.
 20. Raport o stanie kultury, 2009, Fatyga B. (red.), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa.
 21. Rynek pracy artystów i twórców w Polsce. Raport z badań, 2013, Ilczuk D. (red.), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bydgoszcz-Warszawa.
 22. Schweder R.A., 2003, Mapy zasad moralnych, zarozumiałość pierwszego świata i nowi ewangeliści, [w:] Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, Harisson L.E., Huntington S.P. (red.), Zysk - S-ka, Poznań, s. 250-272.
 23. Słaby T., 2005, Rynek pracy w kulturze 1998-2002, Instytut im. Adama Mickiewicza, Warszawa.
 24. Szulborska- Łukaszewicz J., 2015, Artysto Scen Polskich, powiedz nam z czego żyjesz...?, ZASP - Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji, Kraków.
 25. The Status of Artists in Europe. Culture and education, 2006, Raport Europejskiego Instytutu Badawczego European Institute for Comparative Cultural Research (ERICarts), Bonn.
 26. Throsby D., Thompson B., Whiters G., 1983, Measuring Community Benefits from the Arts Research Paper 261, Masquarie University, Sydney.
 27. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991 r., Dz.U. 2001, nr 13, poz. 123 z pózn. zm.
 28. Wójcik-Bubała J., Jacenko M., Wójcik-Jurkiewicz M., 2017, The importance of accountability for innovation development viewed through the mediating role of intellectual capital, "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands", vol. 16, pp. 319-331.
 29. Wójcik-Jurkiewicz M., 2011, Kapitał intelektualny w teorii i praktyce rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 41, s. 321-329.
 30. Wójcik-Jurkiewicz M., Karczewska M., 2017, Możliwości współpracy biznesu z jednostkami kultury w aspekcie zastosowań nowych technologii, [w:] Biznes w kulturze - kultura w biznesie. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, Reformat B., Kwiecień A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 171-180.
 31. Żak K., 2017, Dostęp do kultury via technologie informacyjno-komunikacyjne: Polska na tle Unii Europejskiej, [w:] Biznes w kulturze - kultura w biznesie. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, Reformat B., Kwiecień A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 9-20.
 32. www 1, http://www.ideedlatanca.pl/ [data wejścia: 24.05.2019].
 33. www 2, http://wyborcza.pl/1,76842,14620493,Po_co_placic_artystom__Przeciez_ maja_promocje.html [data wejścia: 10.02.2018].
 34. www 3, http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34861,11768722,Dzien_bez_sztuki___strajk_artystow.html [data wejścia: 10.02.2018].
 35. www 4, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,11774608,Uwaga___strajk_artystow____Nawet_najbardzi ej_znanych.html [data wejścia: 10.02.2018].
 36. www 5, http://ela.nauka.gov.pl/ [data wejścia: 24.05.2019].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2019.03.97.12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu