BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wagener Norbert (Poznan School of Logistics, Poland), Aritua Bernard (The World Bank Group, China), Zhu Tong (The World Bank Group, China)
Title
The New Silk Road: Opportunities for Global Supply Chains and Challenges for Further Development
Nowy Jedwabny Szlak: możliwości globalnego łańcucha dostaw i wyzwania dla dalszego rozwoju
Source
LogForum, 2020, vol. 16, nr 2, s. 193-207, rys., tab., wykr., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Łańcuch dostaw, Transport intermodalny, Nowy Jedwabny Szlak, Technologie cyfrowe, Korytarz transportowy
Supply chain, Intermodal transport, New Silk Road, Digital technologies, Transport coridor
Note
summ., streszcz.
Abstract
Wstęp: Próby stworzenia Nowego Jedwabnego Szlaku z Europy do Azji są podejmowane praktycznie bez przerwy od lat 70-tych XX wieku. Jednak dopiero utworzenie inicjatywy Belt and Road Initiative (BRI) przez Chiny w 2013 zdynamizowały stworzenie połączenia między Europą a Azją. W okresie 2014 do 2018 ilość transportów szynowych pomiędzy Chinami a Europą (włączając Rosję) wzrosła z 298 do 4982 rocznie. Czy trend ten będzie utrzymany? Jakie są ograniczenia i wyzwania? Jakie są możliwości dla współudziałowców (krajów), twórców polityki, przewoźników i operatorów logistycznych? Praca ta jest naukowym pytaniem dotyczącym dalszej segmentacji transportu intermodalnego w kontekście globalnych łańcuchów dostaw. Metody: W oparciu o przegląd literatury naukowej oraz wywiadów przeprowadzonych z operatorami logistycznymi i przewoźnikami, przeanalizowano projektowe i operacyjne parametry system intermodalnych transportów, główne wyzwania i ograniczenia oraz zaproponowano środki umożliwiające przyszłościowy wzrost i zrównoważony rozwój tego typu transportu. Wyniki: Głównymi czynnikami umożliwiającymi dalszy rozwój Nowego Jedwabnego Szlaku Europa Chiny są nowacje technologicznego, cyfryzacja łańcuchów dostaw, optymalizacja transportu intermodalnego i koncepcji bram, zarządzanie korytarzami oraz nowe metody handlu oparte o e-handel. Wnioski: Jakkolwiek intermodalne połączenia lądowe pozostaną na razie zapewne rynkiem niszowym, to oferują one istotną oszczędność czasu tranzytu oraz ponoszonych kosztów w przypadku specyficznych typów ładunków, dla których fracht lotniczy jest zbyt drogi a morski zbyt wolny. Szczególnie północne prowincje Chin są zainteresowane tym typem transportu o aczkolwiek wyższych kosztach w stosunku do transportu morskiego ale niższych niż w przypadku transportu lotniczego. Jest to również wielka możliwość dla Centralnej Azji i Kaukazu. Nowe szlaki transportowe promują inwestycje nie tylko w obszary produkcyjne eksportowe dla lokalizacji w północnych prowincjach ale także otwierają nowe możliwości dla eksporterów europejskich dóbr przemysłowych oraz FMCG skierowanych do konsumentów z rosnącej klasy średniej w Chinach. Całkowite koszty logistyczne z punktu widzenia wysyłającego mogą być bardziej konkurencyjne w przypadku trasy lądowej aniżeli trasy morskiej. Duże korporacje zarówno produkcyjne jak i dystrybucyjne (np. BASF, HP, BMW) jak również firmy małej i średniej wielkości (szczególnie korzystające z możliwości e-handlu) mogą wiele zyskać na dalszej integracji rynków oraz globalizacji łańcuchów dostaw. (abstrakt oryginalny)

Background: Efforts to revive the New Silk Route from Europe to Asia have been on-going since the late 1970s. However, the launch of the Belt and Road Initiative (BRI) of the PR China in 2013 has given new impetus to Europe-Asia connectivity. Between 2014 and 2018 the number of block trains between China and Europe (including Russia) increased from 298 to 4,982 per year. Will this trend continue? Which bottlenecks and challenges appear? What are opportunities for respective countries, policy makers, shippers and logistics operators? The paper contributes to the scientific question of further and sustainable segmentation of intermodal transport markets in the context of global supply chains. Methods: Based on a literature review and interviews with logistics operators and shippers the authors analyze the present design and operational parameters of the intermodal land bridge traffic system, major challenges and bottlenecks and propose measure how to enable further growth and to improve the sustainability of this traffic. Results: Main issues of the further development of the New Silk Road Europe China are technological innovations, digitalization of supply chains, optimizing of intermodal transport and gateway concepts, corridor management and new trading patterns with e-commerce. Conclusions: Although this intermodal land bridge connection will likely continue to be a niche market, it offers considerable transit time and cost savings for specific types of freight where air freight is too expensive and maritime logistics is too slow. At higher freight costs compared with the sea freight and lower fares than air cargo this is especially interesting for high value cargo and the Northern provinces of China; also for opportunities in Central Asia, and the Caucasus. The new transport route promotes not only investments into production sites for export at locations in the Northern provinces but also opens new opportunities for European exports of industrial goods and FMCG for the growing middle class in China. The total logistics costs from the viewpoint of a shipper can be more competitive via land bridge than via sea. Both production and distribution networks of large companies (e.g. BASF, HP, BMW) and small and medium sized companies (here especially through e-commerce) can benefit from a further integration of markets and globalization of supply chains. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aritua B.N.H., 2019. World Bank Policy Research Working Paper Series: The Belt and Road Initiative Connectivity and Infrastructure Gaps, Beijing: s.n.
 2. Beifert A., Sherbanin Y., Vinokurov E., 2018. Challenges and Opportunities of Economic Integration within a Wider European and Eurasian Space - Trans-Eurasian Land Transport Corridors: Assessment of Prospects and Barriers, Laxenburg (Austria): IIASA International Institute for Applied Systems Analysis.
 3. Belorussian Railways, 2019. Press Centre - BMW. [Online] Available at: https://www.rw.by/cargo transportation/co ntainer transportation/accelerated trains/b mw/ [Accessed 25 08 2019].
 4. Belt and Road Portal, 2019. Six Years' Review of Belt and Road Initiative. [Online] Available at: www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/gnxw/102792. htm
 5. China Business Journal, 2019. [Online] Available at: http://www.wuliujia2018.com/html/37743.h tml [Accessed 27 09 2019].
 6. China Ports and Harbours Association, 2019. [Online] Available at: http://www.port.org.cn/info/2019/203356.ht m [Accessed 27 09 2019].
 7. European Commission DG TREN, 2012. RETRACK WP 13: Potential for Eurasia land bridge corridors & logistics developments along the corridors, Brussels: European Commission.
 8. Handelsblatt, 2019. Neue SeidenstraBe - Wie Osterreichs Bahn die europaische Konkur- renz im China-Geschaft abhangen will. [Online] Available at: https://www.handelsblatt.com/unternehmen /handel-konsumgueter/neue-seidenstrasse- wie-oesterreichs-bahn-die-europaeische- konkurrenz-im-china-geschaeft-abhaengen- will/21229642.html [Accessed 25 08 2019].
 9. Hofmann S., 2018. BASF plant 10-Milliarden- Projekt in China. Handelsblatt, Issue 09.07.2018.
 10. Industrial Equipment News, 2018. BMW Ramps Up Investment in China. [Online] Available at: https://www.ien.com/supply- chain/news/21026860/bmw-ramps-up- investment-in-china [Accessed 25 8 2019].
 11. Jiaoe W., 2018. An organizational model and border port hinterlands for the China- Europe Railway Express. Journal of Geographical Sciences, 28(9), 1279.
 12. Railways, 2016. Sibirische Zugroute wird zum Erfolgsmodell. [Online] Available at: https://www.dbcargo.com/resource/blob/17 96314/544f6a52a136911bc1a0b148b866c7 14/BMW-data.pdf [Accessed 30 08 2019].
 13. Steer Davies Gleave, 2018. Research for TRAN Committee: The new Silk route - opportunities and challenges for EU transport, Brussels: European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesian Policies.
 14. TransFollow, 2019. First blockchain container shipped to Rotterdam. [Online] Available at: https://transfollow.org/news/blockchain- deliver/ [Accessed 30 08 2019].
 15. UNESCAP, 2017. Comprehensive Planning of Eurasian Transport Corridors to Strenghen the Intra- and Inter-Regional Transport Connectivity, s.l.: UNESCAP.
 16. Wagener N., Bamler N., Behrens R., 2019. Potenzialstudie fur den intermodalen Guterverkehr in der Wirtschaftsregion Lausitz, Bad Muskau: ZukunftsWerkstatt Lausitz.
 17. World Bank Group, 2019. Belt And Road Economics - Opportunities and risks of transport corridors, Washington: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2020.403
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu