BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Čámská Dagmar (Czech Technical University in Prague, Czech Republic), Klečka Jiří (Czech University of Chemistry and Technology Prague, Prague, Czech Republic)
Title
Cost Development in Logistics Due to Industry 4.0
Rozwój kosztów w logistyce jako pochodna industry 4.0
Source
LogForum, 2020, vol. 16, nr 2, s. 219-227, tab., wykr., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Koszty logistyki, Struktura kosztów, Przemysł 4.0
Logistics costs, Cost structure, Industry 4.0
Note
summ., streszcz.
Country
Republika Czeska
Czech Republic
Abstract
Wstęp: W pracy poruszane jest zagadnienie rozwoju kosztów oraz ich struktury w przedsiębiorstwach logistycznych. Wdrożenie Industry 4.0 pociąga za sobą istotne zmiany w technologiach, biznesie oraz środowisku dla wszystkich rodzajów firm, w tym również logistycznych. Niektóre obszary logistyki jak magazynowanie powinny być nawet pionierami we wdrażaniu Industry 4.0. Ma to bezpośredni wpływ na zmienne ekonomiczne i ich ogólną kondycję. Wyzwania, jakie stawia Industry 4.0 dotyczą nie tylko firm ale również dla rządu. Niezbędne jest monitorowanie środowiska oraz opis zachodzących zmian. Metody: Dane do analizy pochodzą z publikowanych zeznań finansowych korporacji. Sama analiza opiera się na analizie porównawczej tych sprawozdań, opisujących strukturę kosztów oraz rozwój kosztów na poziomie indywidualnych przedsiębiorstw działających w branży logistycznej. Szczególnej analizie poddano wskaźniki analitycznej wybranych pozycji kosztowych, jak również dokonano analizy całości kosztów i zyskowności. Wyniki: Uzyskana struktura kosztów została podsumowana i oszacowana statystyką opisową. Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują czy i jak istotne są zmiany w poziomie i strukturze kosztów oraz zyskowności przedsiębiorstw logistycznych. Nadchodzący Industry 4.0 będzie miał poważny wpływ na biznes, zarówno na poziomie rządu jak i poszczególnych przedsiębiorstw. W pracy udowodniono, że inicjację Industry 4.0 można już zauważyć w wynikach firm. (abstrakt oryginalny)

Background: This paper is focused on the development of costs and their structure in logistics companies. Industry 4.0 should trigger significant changes in technologies, business or society where logistics as an area of entrepreneur activity is no exception. Some areas of logistics as storage and warehousing should be even pioneers. It is supposed that human labor has been/will be substituted by other production factors. This substitution should influence economic variables of companies and their overall performance. Challenges of Industry 4.0 will not only be exposed to companies but also to government. It is necessary to monitor the environment and describe changes. Methods: Using published corporate financial statements the analysis is based on ratio analysis which describes cost structure and time series which show cost development on the level of individual companies operating in logistics. There are analyzed especially analytical indicators of selected cost items in terms of ratios, indicators of total costs and profitability. Results: The computed cost structure and development were summarized and evaluated by descriptive statistics. Conclusions: The obtained results show if and how significant there have been any changes in the level and structure of costs and profitability of logistics companies. Coming Industry 4.0 will have serious impact on business, government and individuals. This paper proves if the initiative Industry 4.0 can be already visible on the corporate data and results. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Acimovic S., Stajic N., 2019, Digital supply chain: leading technologies and their impact on industry 4.0 [in:] 19th international scientific conference Business Logistics in Modern Management, 75-90.
 2. Arcidiacono F., Ancarani A., Di Mauro, C., Schupp F., 2019. Where the rubber meets the road. Industry 4.0 among SMEs in the automotive sector, IEEE Engineering Management Review, http://doi.org/10.1109/EMR.2019.2932965.
 3. Barreto L., Amaral A., Pereira T., 2017. Industry 4.0 implications in logistics: an overview, Procedia Manufacturing, 13, 1245-1252, http://doi.org/10.1016/bpromfg.2017.09.04 5.
 4. Bettenhausen K.D., Oesterle M., Zuehlke D., 2010. SmartFactory The intelligent Factory of the Future in the Life Cycle Contributions to the Further Development of Automation [in:] 11th Branch Meeting of the Measurement and Automation Technology - Automation 2010, 257-260.
 5. Brendel T., 2019. Industry 4.0 - More costs than benefits?, Zeitschrift fuer Wirtschaftlichen Fabrikbetrieb, 114(1-2), 68-71, http://doi.org/10.3139/104.112042.
 6. Cyplik P., Oleskow-Szlapka J., Tobola A., Adamczak M., 2019. Building a model for assessing the maturity of Polish enterprises in terms of logistics 4.0 assumption [in:] 19th international scientific conference Business Logistics in Modern Management, 105-120.
 7. Dalenogare L.S., Benitez G.B., Ayala N.F., Frank A.G., 2018. The expected contribution of Industry 4.0 technologies for industrial performance. International Journal of Production Economics, 204, 383-394, http://doi.org/10.1016ijipe.2018.08.019.
 8. Erdei E., Popp J., Olah J., 2018. Comparison of time-oriented methods to check manufacturing activities and an examination of their efficiency, LogForum, 14(3), 371-386, http://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.290.
 9. European Commission, 2003. Commission Recommendation EU 2003/61/ES. Available on the Internet: https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?u ri=OJ:L:2003:124:0036:0041:EN:PDF (9/28/2019).
 10. Guban M., Kovacs G., 2017. INDUSTRY 4.0 Conception, Acta Technica Corviniensis-Bulletin of Engineering, 10(1), 111-114.
 11. Jereb B., 2017. Mastering logistics investment management, Transformations in Business & Economics, 16(1), 100-120.
 12. Kergroach S., 2017. Industry 4.0: New Challenges and Opportunities for the Labour Market, foresight and governance, 11(4), 6-8, http://doi.org/10.17323/2500- 2597.2017.4.6.8.
 13. Kiel D., Muller J.M., Arnold C., Voigt K.I., 2017. Sustainable industrial value creation: Benefits and challenges of industry 4.0, International Journal of Innovation Management, 21(8), http://doi.org/10.1142/S1363919617400151
 14. Krykavskyy Y., Pokhylchenko O., Hayvanovych N., 2019. Supply chain development drivers in industry 4.0 in Ukrainian enterprises, OECONOMIA COPERNICA- NA, 10(2), 273-290, http://doi.org/10.24136/oc.2019.014.
 15. Lasi S., Fettke P., Kemper H.G., Feld T., Hoffmann M., 2014. Industry 4.0, Business & Information Systems Engineering, 6(1), 239-242, http://doi.org/10.1007/s12599-014-0334-4.
 16. Maslaric M., Nikolicic S., Mircetic D., 2016. Logistics Response to the Industry 4.0: the Physical Internet, Open Engineering, 6(1), 511-517, http://doi.org/10.1515/eng-2016-0073.
 17. Moenning A., Maier T., Zika G., 2019. Economy 4.0-Digitalisation and Its Effect on Wage Inequality, Jahrbucher fur Nationalokonomie und Statistik, 239(3), 363398, http://doi.org/10.1515/jbnst-2017-0151.
 18. McKinsey Global Institute, 2015. The Internet of Things: Mapping the Value Beyond the Hype, Available on the Internet: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=706B4E4BA86659F79206FC 558BB5D371?doi=10.1.1.729.7846&rep=r ep1&type=pdf (07/15/2019).
 19. Muller J.M., Voight K.I., 2018. The impact of Industry 4.0 on Supply Chains in Engineer-to-Order-Industries - An Explanatory Case Stucy, IFAC PapersOnline, 51(11), 122127, http://doi.org/10.1016Zj.ifacol.2018.08.245.
 20. Romberg A., 2016. The operative implementation of industry 4.0 is increasing rapidly in Germany, Productivity management, 21(1), 61-64.
 21. Rotman D., 2013. How Technology Is Destroying Jobs, Technology Review, 116(4), 28-35.
 22. RuBmann M., Lorenz M., Gerbert P., Waldner M., Justus J., Engel P., Harnisch M., 2015. Industry 4.0: The future of productivity and growth in manufacturing industries, Boston Consulting Group, Available on the Internet: https://www.bcg.comZpublications/2015/en gineered products project business indust ry 4 future productivity growth manufact uring industries.aspx (08/21/2019).
 23. Sommer L., 2015. Industrial revolution - Industry 4.0: Are German manufacturing SMEs the first victims of this revolution?, Journal of Industrial Engineering and Management, 8(5), 1512-1532, http://doi.org/10.3926/jiem.1470.
 24. Strouhal J., Gurtvis N., Nikitina-Kalamae M., Li T.W., Lochman A.L., Born K., 2014. Are companies willing to publicly present their financial statements on time? Case of Czech and Estonian TOP100 Companies. Proceedings [in:] The 7th International Scientific Conference on Managing and Modelling of Financial Risks Modelling of Financial Risks, 731-738.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2020.415
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu