BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojciechowski Hubert (Poznan University of Technology, Poland), Hadaś Łukasz (Poznan University of Technology, Poland)
Title
Ranking of Opportunities for Implementing the Omnichannel Concept
Rangowanie szans we wdrażaniu koncepcji omnichannel
Source
LogForum, 2020, vol. 16, nr 2, s. 229-237, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Handel elektroniczny, Strategia wszechkanałowa, Podejmowanie decyzji, Analiza SWOT, Analiza TOWS
e-commerce, Omnichannel strategy, Decision making, SWOT analysis, TOWS analysis
Note
summ., streszcz.
Abstract
Wstęp: Głównym celem tego artykułu jest pokazanie rankingu szans dla wdrożenia koncepcji omnichannel wraz z metodologią analizy. Badane szanse uzyskano z analizy SWOT/TOWS. Natomiast do opracowania rankingu szans zastosowano metodę Thurstone'a. Analiza SWOT/TOWS jest jedną z najbardziej podstawowych metod analitycznych. Wynik tej analizy wskazuje jedynie ogólną strategię, jaką powinno obrać przedsiębiorstwo. Na podstawie poprzednich doświadczeń autorów w stosowaniu SWOT/TOWS można stwierdzić, że analiza zwykle nie wystarcza do podjęcia trafnej decyzji. Brakuje informacji o tym, jakie szanse należy wykorzystać lub jakie zagrożenia należy ograniczać w pierwszej kolejności podczas wdrażaniu wybranej strategii. W celu zwiększenia skuteczności wdrożenia strategii wyznaczonej przez analizę SWOT/TOWS przez przedsiębiorstwo należy przeprowadzić dalsze analizy korzystając z różnych metod. Metody: Autorzy tego artykułu chcieliby pokazać, w jaki sposób podejmowanie decyzji w logistyce może być bardziej efektywne przy użyciu metody Thurstone'a wraz z analizą SWOT/TOWS. Metoda Thurstone'a posłużyła do wzbogacenia analizy SWOT/TOWS. Wyniki: Rezultatem artykułu jest posortowana i pogrupowana lista szans od najbardziej do najmniej kluczowych. Zastosowanie metody Thurstone'a wraz z analizą SWOT/TOWS dostarcza pełniejszy zestaw danych do wykorzystania w procesie decyzyjnym we wdrażaniu koncepcji omnichannel. Wnioski: Przedstawiona metodyka podejmowania decyzji we wdrażaniu koncepcji omnichannel daje menedżerom więcej informacji niż stosowanie każdej analizy osobno. Główną zaletą korzystania z obu analiz jest zmniejszenie zwiększenie szans udanego wdrożenia, dzięki uzyskaniu listy szans wraz z ich rangą, które należy uwzględnić w procesie podejmowania decyzji o sposobie realizacji koncepcji omnichannel. (abstrakt oryginalny)

Background: The paper is devoted to implementation of the omnichannel concept using the ranking of opportunities. Opportunities were obtained from a SWOT/TOWS analysis and Thurstone's method is used for ranking. The SWOT/TOWS analysis is one of the most basic analytical methods and the result of this analysis indicates a general strategy. Based upon previous authors' experiences in using SWOT/TOWS, we can conclude that this analysis is often insufficient for decisions to be taken, as it lacks information on what factors should be prioritized over others in implementing the chosen strategy. Further analysis is required to confirm the next steps should be in implementing corporate strategy, and this analysis is performed using different methods. Methods: Based on the previously developed SWOT/TOWS analysis, the authors created an algorithm for making decisions in logistics in terms of implementing the concept of omnichannel. In the methodology, an algorithm merging SWOT/TOWS analysis with Thurstone's method is presented. The results of this paper show how making decisions in logistics can be more accurate using Thurstone's method in conjunction with SWOT/TOWS analysis. Thurstone's method is used to sort all factors in implementing the omnichannel concept. Results: A grouped list of opportunities from the most critical to the least crucial correspond with the present state of the market. Using Thurstone's method together with SWOT/TOWS analysis will result in a more complete set of data to use in the decision-making process in implementing the omnichannel concept. Combining the results of the two analyses creates a methodology for ranking opportunities for implementing the omnichannel concept. Conclusions: The method for making decisions in implementing the omnichannel concept presented here gives more information for managers than using each of these analysis separately. The main advantage of using both analyses is that risk is reduced during implementation and a list of factors is produced that can be used in the following decisions. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baird N., Kilcourse B., 2011. Omni-channel fulfillment and the future of the retail supply chain. Benchmark Report, March.
 2. Beck N., Rygl D., 2015. Categorization of multiple channel retailing in multi-, cross-, and omni-channel retailing for retailers and retailing. Journal of Retailing and Consumer Services 27: 170-178. http://doi.org/10.1016/j.jretconser.2015.08. 001
 3. Bell D.R., Gallino S., Moreno A., 2014, How to win in an omnichannel world, MIT Sloan Management Review, 56(1), 45.
 4. Blom A., Lange F., Hess Jr. R.L., 2017. Omnichannel-based promotions' effects on purchase behavior and brand image. Journal of Retailing and Consumer Services, 39, 286-295. http://doi.org/10.1016/j.jretconser.2017.08. 008
 5. Brynjolfsson E., Yu J.H., Rahman M.S., 2013. Competing in the age of omnichannel retailing. MIT Sloan Management Review.
 6. Chiou J.S., Wu L.Y., Chou S.Y., 2012. You do the service but they take the order. Journal of Business Research, 65(7), 883-889, http://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.06.035
 7. Chiu H.C., Hsieh Y.C., Roan J., Tseng K.J., Hsieh J.K., 2011. The challenge for multichannel services: Cross-channel freeriding behavior. Electronic Commerce Research and Applications, 10(2), 268-277. http://doi.org/10.1016/belerap.2010.07.002
 8. de Carvalho J.L.G., Campomar M.C., 2014. Multichannel at retail and omni-channel: Challenges for Marketing and Logistics. Business and Management Review, 4(3), 103-113.
 9. Dyson R.G., 2004, Strategic development and SWOT analysis at the University of Warwick. European journal of operational research, 152(3), 631-640, http://doi.org/10.1016/S0377- 2217(03)00062-6
 10. Flavian C., Gurrea R., Orus C., 2016. Choice confidence in the webrooming purchase process: The impact of online positive reviews and the motivation to touch. Journal of Consumer Behaviour, 15(5), 459-476, http://doi.org/10.1002/cb.1585
 11. Harris P., Riley F.D.O., Hand C., 2018. Understanding multichannel shopper journey configuration: An application of goal theory. Journal of Retailing and Consumer Services, 44, 108-117, http://doi.org/10.1016/j.jretconser.2018.06. 005
 12. Houben G., Lenie K., Vanhoof K., 1999. A knowledge-based SWOT-analysis system as an instrument for strategic planning in small and medium sized enterprises. Decision support systems, 26(2), 125-135, http://doi.org/10.1016/S0167-9236(99)00024-X
 13. Hure E., Picot-Coupey K., Ackermann C.L., 2017. Understanding omni-channel shopping value: A mixed-method study. Journal of Retailing and Consumer Services, 39, 314-330, http://doi.org/10.1016/j.jretconser.2017.08. 011
 14. Lemon K.N., Verhoef P.C., 2016. Understanding customer experience throughout the customer journey. Journal of marketing, 80(6), 69-96.
 15. Mierzwiak R., 2015. Metoda zarządzania jakością warunków pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym [The method of managing the quality of working conditions in a production company], PhD dissertation, Poznań.
 16. Neslin S.A., Jerath K., Bodapati A., Bradlow E.T., Deighton J., Gensler S., Lee L., Montaguti E., Telang R., Venkatesan R., Verhoef P.C., 2014. The interrelationships between brand and channel choice. Marketing Letters, 25(3), 319-330. http://doi.org/10.1007/s11002-014-9305-2
 17. Pickton D.W., Wright S., 1998, What's swot in strategic analysis? Strategic change, 7(2), 101-109, http://doi.org/10.1002/('SICD1099- 1697(199803/04)7:2<101::AID- JSC332>3.0.CO;2-6
 18. Piotrowicz W., Cuthbertson R., 2014. Introduction to the special issue information technology in retail: Toward omnichannel retailing. International Journal of Electronic Commerce, 18(4), 5-16, http://doi.org/10.2753/JEC1086- 4415180400
 19. Rigby D. 2011. The future of shopping. Harvard Business Review 89(12): 65-76.
 20. Sagan, Adam, 2009. Analiza preferencji konsumentów z wykorzystaniem programu Statistica-analiza conjoint i skalowanie wielowymiarowe [Analysis of consumer preferences using the Statistica program - conjoint analysis and multidimensional scaling], StatSoft Polska Sp. z.o.o, 3-22.
 21. Sit J.K., Hoang A., Inversini A., 2018. Showrooming and retail opportunities: A qualitative investigation via a consumerexperience lens. Journal of Retailing and Consumer Services, 40, 163-174, http://doi.org/10.1016/j.jretconser.2017.10. 004
 22. Verhoef P.C., Neslin S.A., Vroomen B., 2007. Multichannel customer management: Understanding the research-shopper phenomenon. International journal of research in marketing, 24(2), 129-148, http://doi.org/10.1016/jjjresmar.2006.11.00 2
 23. Wojciechowski H., Hadas L., 2018, Possibi-lities of Implementing Omnichannel Concept in Distribution-Opportunities and Threats, Business Logistics in Modern Management, 337-353.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2020.381
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu