BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosacka-Olejnik Monika (Poznan University of Technology, Poland)
Title
Logistics Maturity Model in the Service Industry: State of Art and Research Implications
Model dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych: stan obecny i kierunki dalszych badań
Source
LogForum, 2020, vol. 16, nr 2, s. 261-269, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo usługowe, Logistyka, Przegląd literatury
Service enterprise, Logistics, Literature review
Note
summ., streszcz.
Abstract
Wstęp: Współcześnie logistyka uznawana jest za kluczowy czynnik sukcesu, co skutkuje istotnością zagadnienia dojrzałości logistycznej. Współcześnie, w literaturze wciąż brak jest systematycznego przeglądu literatury, podsumowującego stan wiedzy w zakresie dojrzałości logistycznej. Biorąc powyższe pod uwagę, za główny cel artykuły przyjęto wypełnić zidentyfikowaną lukę poprzez weryfikowanie aktualnego stanu wiedzy w zakresie rozwoju dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych, wykorzystując przygotowaną procedurę do analizy literatury. Metody: W pracy wykorzystano metodę analizy literatury celem weryfikacji aktualnego poziomu wiedzy na temat modelu dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych, wykorzystując w tym celu opracowaną procedurę przeglądu literatury. Wyniki: Opracowano procedurę dokonywania przeglądu literatury, która została wykorzystana do analizy oraz klasyfikacji zidentyfikowanych w literaturze opracowań podejmujących tematykę dojrzałości logistycznej celem identyfikacji dojrzałości logistycznej, istniejących modeli, ich struktury oraz obszarów dokonywania oceny. W rezultacie ukazano lukę badawczą dotyczącą modeli dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych. Wnioski: Oczekiwane wyniki badań przyczynią się do usystematyzowania wiedzy na temat realizacji procesów logistycznych w sektorze usług, co będzie oddziaływało na poziom wiedzy teoretycznej na temat ekonomii, zarządzania i logistyki. Rezultaty przeprowadzonych badań mogą zostać wykorzystane jako podstawa do opracowania podstaw modelu dojrzałości logistycznej, lecz również jako przewodnik w prowadzeniu badań nad aktualnym stanem literatury w danym zakresie. (abstrakt oryginalny)

Background: Contemporary, logistics is regarded as a key factor in business success, which results in the emergence of the Logistics maturity concept. In the current literature, there is still lack of efforts to systematically review the state of the art of logistics maturation. Therefore, the aim of the paper was to address this gap by investigating the academic signs of progress in logistics maturity of service companies according to a developed literature review procedure. Methods: The literature review method was used to verify current knowledge on the logistics maturity model, with the use of the developed method for literature review research. Results: The literature review procedure was developed and used to analyze and categorize papers within the logistics maturity topic for identification of the logistics maturity, existing models, their structure and areas of maturity assessment. This study presents the research gap in logistics maturity models for the service industry. Conclusions: Expected results of the research will contribute to the systematization of knowledge on the logistics processes realization in the service industry, so it will affect the state of theoretical knowledge of economics, management, and logistics. Findings of this review may be used as the basis for logistics maturity model development as well as a guideline for making a literature review. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Battista C., Fumi A., Schiraldi M., 2012. The logistic maturity model: guidelines for logistic processes continuous improvement. POMS 23rd Annual Conference, Chicago, Illinois, USA.
 2. Battista C., Schiraldi M. M., 2013. The logistic maturity model: Application to a fashion company. International Journal of Engineering Business Management, 5 (10): 1-11. http://doi.org/10.5772/56838
 3. Bemelmans J., Voordijk H., Vos B., 2013. Designing a tool for an effective assessment of purchasing maturity in construction. Benchmarking: An International Journal, 20 (3): 342-361. http://doi.org/10.1108/14635771311318126
 4. Benmoussa R., Abdelkabir C., Abd A., Hassou M., 2015. Capability/maturity based model for logistics processes assessment: Application to distribution processes. International Journal of Productivity and Performance Management, 64 (1): 28-51. http://doi.org/10.1108/IJPPM-08-2012-0084
 5. Cao W., Jiang, P., 2013. Modelling on service capability maturity and resource configuration for public warehouse product service systems. International Journal of Production Research, 51(6): 1898-1921. http://doi.org/10.1080/00207543.2012.720391
 6. Christopher M., 2016. Logistics & supply chain management. Pearson UK.
 7. Denyer D., Tranfield D., 2009. Producing a systematic review. In D.A. Buchanan, A. Bryman (Eds.), The Sage handbook of Organizational Research Methods, 671-689. Thousand Oaks, CA, USA: Sage Publications Ltd.
 8. Eadie R., Perera S., Heaney G., 2011. Key process area mapping in the production of an e-capability maturity model for UK construction organisations. Journal of Financial Management of Property and Construction, 16(3); 197-210. http://doi.org/10.1108/13664381111179198
 9. Herbsleb J., Zubrow D., Goldenson D., Hayes W., Paulk M., 1997. Software quality and the capability maturity model, Communications of the ACM, 40(6): 30-40.
 10. Janse B., Schuur P., de Brito M. P., 2010. A reverse logistics diagnostic tool: the case of the consumer electronics industry. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 47(5-8): 495-513. http://doi.org/10.1007/s00170-009-2333-z
 11. Jellouli O., Abdelkadhi M., 2013. Test Logistics Maturity of the Industrial Zone in the Region of Gabes. International Journal of Supply Chain Management, 2(4): 71-75.
 12. Kitchenham B., 2004. Procedures for performing systematic reviews. Keele, UK, Keele University 33: 1-26.
 13. Lacerda T. C., von Wangenheim C. G., 2018. Systematic literature review of usability capability/maturity models. Computer Standards & Interfaces, 55: 95-105. http:ZZdoi.org/Z1G.1G16Zi.csi.2017.06.001
 14. Mazur A., Stachowiak A., 2014. The framework of methodology for identification of organizational maturity with assessment of excellence level of logistics systems. In: I. Abrud (Ed.), The Management between profit and social responsibility, Proceedings of the 4th Review of Management and Economic Engineering International Management Conference: 18-20.
 15. Tontini G., de Carvalho L. C., Schlindwein N. F. D. C., Tomarevski V., 2016. Maturity model of procurement and supply management in small and medium-size enterprises: A benchmarking of hospitals and metal-mechanic companies. International Journal of Quality and Service Sciences, 8(3): 315-333 http://doi.org/10.1108/IJQSS-04-2016-0036
 16. Van Lith J., Voordijk H., Matos Castano J., Vos B., 2015. Assessing maturity development of purchasing management in construction. Benchmarking: An International Journal, 22(6): 1033-1057. http://doi.org/10.1108/BIJ-07-2014-0071
 17. Veldman J., Klingenberg W., 2009. Applicability of the capability maturity model for engineer-to-order firms. International Journal of Technology Management, 48(2): 219-239. http://doi.org/10.1504/IJTM.2009.024917
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2020.401
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu