BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Popławski Karol (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Rola i funkcje mechanizmów miękkiego prawa w międzynarodowym dyskursie publicznoprawnym. Uwagi na tle opinii Komisji Weneckiej
The Role and Functions of the Mechanisms of Soft Law in International Public Law Discourse. Remarks against the Background of the Opinions of the Venice Commission
Source
Krytyka Prawa, 2019, T. 11, Nr 3, s. 56-73, bibliogr. 26 poz.
Keyword
Demokracja, Rekomendacje, Prawo
Democracy, Recommendation, Law
Note
summ., streszcz.,
Abstract
Artykuł podejmuje próbę dokonania zaktualizowanej typologii prawa miękkiego. Sytuuje je w ramach mechanizmów bardziej o podłożu moralnym, socjologicznym i politycznym. Nie oznacza to braku jego prawnej relewantności, niemniej ujmowanie regulacji soft law w ramach "systemu normatywnego" nie zasługuje na uwzględnienie, m.in. z uwagi na specyfikę prawa miękkiego (m.in. formułowanie regulacji w sposób generalny i nieprecyzyjny, niepewność wprowadzanych rozwiązań, brak obligatoryjności ich wprowadzania). Wskazuje na funkcje pełnione przez soft law w międzynarodowym dyskursie z zakresu prawa publicznego. Przedstawia także różnice w ich ujmowaniu na gruncie prawa międzynarodowego (również wspólnotowego) oraz wewnętrznego. Spośród całego katalogu poszczególnych funkcji i zadań soft law, należy baczyć szczególnie na rolę koordynującą pełnioną przez mechanizmy prawa miękkiego. Na tym tle artykuł dokonuje kategoryzacji opinii Komisji Weneckiej w ramach prawa miękkiego. Wykazują one bowiem cechy typowe dla jego mechanizmów: pełnią rolę spajającą, względnie objaśniającą prawo międzynarodowe, opierają się na niekwestionowanym autorytecie podmiotu kreującego, nie są jednak objęte przymusową implementacją. W podsumowaniu wskazano zaś na szansę, ale też istotne zagrożenie związane z prowadzaniem międzynarodowego dyskursu prawnego w oparciu o powyższe instrumenty prawa miękkiego.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to create an updated typology of soft law. It places soft law among mechanisms of a rather moral, sociological and political origin. This does not mean that it is completely irrelevant in legal terms, but the inclusion of the regulations of soft law in the framework of a "normative system" does not deserve to be taken into account i.a. due to the character of soft law (i.a. formulating the regulations in a general, imprecise manner, the uncertainty of introduced instruments, the lack of an obligatory force to implement them). This paper indicates the roles played by soft law in the international public law discourse. It also presents differences in their consideration on the grounds of the international law (including the Community law) as well as the internal law. Out of the whole catalogue of individual functions and tasks of soft law, special heed should be taken of the co-ordinating role of the mechanisms of soft law. Against this background, the paper makes a categorisation of the opinions of the Venice Commission in the framework of soft law. This is because they show the typical features of the mechanisms of that law: they play a binding role, relatively clarifying the international law, they are based on the undisputed authority of the creating entity. However, they are not subject to the forced implementation of them. In the conclusions of the paper, a chance, but also a fundamental threat related to the conduct of the international legal discourse on the basis of the mechanisms of soft law were indicated.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ackerman B., Rise of the World Constitutionalism, "Virginia Law Review" 1997, No. 83.
 2. Alvarez J.E., International Organizations as Law-makers, Oxford University Press, Oxford 2005.
 3. Bartole S., Comparative Constitutional Law - an Indispensable Tool for the Creation of Transnational Law, "European Constitutional Law Review" 2017, nr 13.
 4. Bartole S., Final Remarks: The role of the Venice Commission, "Review of the Central and East European Law" 2001, nr 26.
 5. Biernat T., Soft Law a proces tworzenia prawa w Unii Europejskiej. Wpływ soft law na konstrukcję i treść uzasadnień aktów normatywnych, "Studia Prawnicze" 2012, nr 2.
 6. Bierzanek R., Symonides M., Prawo międzynarodowe publiczne, wyd. VIII, Warszawa 2004.
 7. Blutman L., In the trap of the legal metaphor: International Soft Law, "International and Comparative Law Quarterly" 2010, Vol. 59, No. 7.
 8. Boyle A.E., Some reflections on Treaties and Soft Law, "International and Comparative Law Quarterly" 1999, Vol. 48, No. 4.
 9. Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2014.
 10. Ingelse C., Soft law?, "20 Polish Yearbook of International Law" 1993.
 11. Downs G.W., Jones M.A., Reputation, Compliance and International Law, "Journal of Legal Studies" 2002, Vol. 31, No. 2.
 12. Guzman A.T., How International Law Works, Oxford 2008.
 13. European Union: College discusses a draft Rule of Law Opinion on the situation in Poland, "Asian News Monitor", 20 may 2016 - report information from ProQuest.
 14. Jabłońska-Bonca, J. Problemy ze spójnością prawa i regulacjami pozaprawnymi a siła sprawcza państwa - zarys tematu, "Krytyka Prawa" 2015, tom VII.
 15. Kamiński I.C., Karta Praw Podstawowych jako połączenie praw i zasad - strukturalna wada czy szansa?, w: Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, red. A. Wróbel, Warszawa 2009.
 16. Kordela M., Aksjologia źródeł prawa, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2016, nr 2.
 17. Kuźniar-Kwiatek D., Problem space derbis - od soft law do norm prawnie wiążących, w: Ius cogens, soft law. Dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego, red. B. Kuźniak, M. Ingelević-Citak, Kraków 2017.
 18. Jabłońska-Bonca J., Prawo w kręgu mitów, Gdańsk 1995.
 19. Jowell J., The Venice Commission - Disseminating Democracy through Law, "Public Law" 2001.
 20. Łazowski A., Zawidzka-Łojek A., Prawo międzynarodowe publiczne, wyd. II, Warszawa 2011.
 21. Łętowska E., Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje, "Państwo i Prawo" 2005, nr 4.
 22. Marcisz P., Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Warszawa 2015.
 23. Menkes J., Soft law i ius cogens a prawo międzynarodowe, w: Ius cogens, soft law. Dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego, red. B. Kuźniak, M. Ingelević-Citak, Kraków 2017.
 24. Senden L., Soft Law in European Community Law, Oxford and Portland Oregon 2004.
 25. Stępień, Soft law jako źródło poznania ius cogens, w: Ius cogens, soft law. Dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego, red. B. Kuźniak, M. Ingelević-Citak, Kraków 2017.
 26. Trocsanyi L., Wokół prac nad Ustawą Zasadniczą Węgier. Tożsamość konstytucyjna a integracja europejska, Warszawa 2017.
Cited by
Show
ISSN
2450-7938
2080-1084
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.320
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu