BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wysocka Małgorzata (Uniwersytet Warszawski)
Title
Wpływ parlamentów narodowych na Komisję Europejską podczas procedury żółtej kartki w sprawie zmiany dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników
The influence of national parliaments on the European Commission within the framework of the yellow card procedure in the context of the revision of the Posting of Workers Directive
Source
Krytyka Prawa, 2019, T. 11, Nr 3, s. 91-111, bibliogr. 30 poz.
Keyword
Parlament narodowy, Opinia pracowników, Prawo
National parliament, Employees' opinion, Law
Note
summ., streszcz.,
Abstract
Niniejszy artykuł ma na celu analizę możliwości oddziaływania parlamentów narodowych na Komisję Europejską w ramach procedury żółtej kartki. Badania opierają się na aktywności parlamentów narodowych wybranych państw Europy Zachodniej oraz Europy Środkowo-Wschodniej w okresie między ogłoszeniem wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego rewizji dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług a decyzją Komisji dotyczącą podtrzymania tegoż wniosku. Analizie poddane zostały trzy zmienne dotyczące państw wybranych do analizy, tj. interes gospodarczy, spójność przedstawianych przez parlamenty stanowisk oraz aktywność parlamentów, w tym ich członków, na arenie międzynarodowej.(abstrakt oryginalny)

The article aims to analyse the national parliaments' capability of exerting influence on the European Commission in the framework of the yellow card procedure. The analysis is based on the actions undertaken by national parliaments of selected Member States from Western as well as Central and Eastern Europe within the period between the announcement of the European Commission proposal for a targeted revision of Directive 96/71/EC on the posting of workers and its decision to maintain the proposal. The analysis covers three variables concerning the states selected for analysis, namely the economic interest of those states, the coherence of their parliaments' respective positions and the actions undertaken by the national parliaments, including those of their members, on the international level. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bokhorst D., Schout A., Wiersma J.M., The Emperor's New Clothes? A Political Evaluation of the Early Warning Mechanism, "The International Spectator" 2015, Vol. 50, No. 2.
 2. Dür A., Measuring Interest Group Influence in the EU. A note on Methodology, European Union Politics, SAGE Publications, Vol. 9, 2008.
 3. Eurofound, Statutory minimum wages in 2015: Pay - Q4 2014 (EurWORK topical update), Eurofound, 2017.
 4. Jancic D., The game of cards: National Parliaments in the EU and the future of the Early Warning Mechanism and the political dialogue, "Common Market Law Review" 2015, Vol. 52.
 5. Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services, Official Journal of the European Communities L 18 of 21 January 1997, pp. 1-6.
 6. Treaty on European Union, Official Journal of the European Union C 202 of 7 June 2016, p. 13-45.
 7. European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the national parliaments on the proposal for a Directive amending the Posting of Workers Directive, with regard to the principle of subsidiarity, in accordance with Protocol No 2, COM(2016) 505 final, Brussels, 20 July 2016.
 8. European Commission, Proposal of the European Commission of 8 March 2016 for a Directive of the European Parliament and the Council amending Directive 96/71/ EC of The European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services, 2016/070 (COD), Strasbourg, 8 March 2016.
 9. European Commission, Agenda, as of 29 April 2017, https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/agenda_en?field_editorial_section_multiple_tid=179.
 10. European Commission, Country factsheet - posted workers in Poland (2015), as of 26 April 2017, ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15203&langId=en.
 11. European Commission, Country factsheet - posted workers in the Czech Republic (2015), as of 2 6 April 2 017, ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15187&langId=en.
 12. European Commission, Country factsheet - posted workers in France (2015), as of 26 April 2017, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15194&langId=en.
 13. European Commission, Country factsheet - posted workers in Germany (2015), as of 26 April 2 017, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15188&langId=en.
 14. European Commission, Reply to the Reasoned Opinion adopted by the Polish Sejm, C (2016) 4827 final, Brussels, 20 July 2016.
 15. European Commission, Reply to the Reasoned Opinion issued by the Polish Senate, C (2016) 4831 final, Brussels, 20 July 2016.
 16. European Commission, Pacolet, Josef & Frederic De Wispelaere, Posting of workers Report on A1 portable documents issued in 2015, HIVA - KU Leuven, December 2016.
 17. Conference of the Parliamentary Committees for Union Affairs of Parliaments of the European Union, Minutes of the COSAC meeting, Bratislava, 11 July 2016, as of 12 March 2017, http://www.cosac.eu/56-slovakia-2016/meeting-of-the-cosac-chairpersons-10-11-july-2016-bratislava/.
 18. Parliament of the Czech Republic, Chamber of Deputies, 263rd Resolution of the Committee on European Affairs at its 49th meeting on 31 March 2016 on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services (COM (2016) 128 final).
 19. Senate of the Czech Republic, 416th Resolution of the Senate on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services, COM (2016) 128, 27 April 2016.
 20. Transcript of the Interparliamentary Meeting organised by the French National Assembly concerning the posting of workers, 18 May 2016.
 21. Transcript of the session of the French National Assembly's Committee for Social Affairs, Paris, 13 July 2016, as of 1 April 2017, http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-soc/15-16/c1516067.asp.
 22. Transcript of the session of the French Senate's Committee for European Union, 26 May 2016, as of 14 April 2017, http://www.senat.fr/ue/pac/EUR000002083.html#88-4. Draft European Resolution, Proposition de Résolution Européenne sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs (COM[2016] 128 final), Assemblée Nationale, N° 3951.
 23. National Assembly, Rapport d'Information déposé par la Commission des Affaires Européennes sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs (COM(2016) 128 final.
 24. National Assembly, Rapport d'information de la commission des Affaires européennes déposé par la commission des affaires européennes sur le bilan d'activité de la commission des Affaires européennes (XIVè législature, 2012-2017), 4 avril 2017, N° 4605.
 25. Senate, Commission des Affaires européennes, Avis Politique sur la proposition de révision ciblée de la directive 96/71/CE relative au détachement des travailleurs (COM (2016) 128 final), Paris, 26 May 2016.
 26. Bundesrat, Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1996 über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Er-bringung von Dienstleistungen COM(2016) 128 final (Decision concerning the proposal for a Directive of the European Parliament an of the Council amending Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services (COM(2016) 128 final), 22 April 2016.
 27. Senate of the Republic of Poland, Opinia Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu Rzeczypospolitej dotycząca projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług COM (2016) 128 przyjęta na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2016.
 28. Sejm of the Republic of Poland, Reasoned opinion of the Polish Sejm of 13 April 2016 stating reasons why the Sejm considers that the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services does not to comply with the principle of subsidiarity.
 29. Narodowy Bank Polski (NBP), Kursy średnioważone walut obcych w złotych (Tabela A), http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/arch_a.html.
 30. Główny Urząd Statystyczny (GUS), Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w latach 1950-2017, stan na 23 września 2018 roku, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/przecietne-miesieczne-wynagrodzenie-w-gospodarce-narodowej-wlatach-1950-2017,2,1.html.
Cited by
Show
ISSN
2450-7938
2080-1084
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.322
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu